ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ေစတနာစကားေမတၱာထာ၍ေရးေပးလိုက္ပါတယ္အျပင္ပအတိုက္ခိုက္ရန္မ်ားႀကံဳရတတ္တယ္သူခိုးလူလိမ့္လူညာမ်ားႀကံဳရတတ္ပါတယ္စိတ္ထင္တိုင္မလုပ္မိပါေစနဲ႔အေပ်ာ္အပါးခရီးအသြားလာလႈပ္ရွားမႈေတြ

မွာေငြေၾကးအရႈပ္အရွင္းျပႆနာမ်ားၾကဳံရတတ္တယ္ေလာဘစိတ္ေဒါသစိတ္ကိုေလ်ွာ့ပါအလုပ္မွာျဖစ္ေစေနအိမ္မိသားစုအသိုင္း၌ျဖစ္ေစေဒါသနဲ႔မဆက္ဆံမိေအာင္ေနပါစကားေျပာဆိုရာေတြမွာမွန္ကန္ေသာစကားကိုေျပာ၍အေပ်ာ္အပါးကိစ

ၥသြားလာျခင္းမ်ားေရွာင္းပါတဇြတ္ထိုတယူသန္႔ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္ျခင္းမ်ားစပ္စုျခင္းႂကြားဝါတတ္ျခင္းအညိဳအေတးႀကီးတဲ့စိတ္ကိုထိန္းပါအလို႔ေျပာဆိုဆက္

ဆံေနထိုင္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္နဲ႔အတိုက္ခိုက္ရန္ျပႆနာမ်ားကိုမွန္ကန္ေသာေတြးေခၚမူနဲ႔ဆုံးျဖတ္ပါအမွားအမွန္ေသခ်ာစစ္ၿပီးဥာဏ္ပညာနဲ႔စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ပါသတိရွိရွိျဖစ္ေတြးေခၚပါဥာဏ္ပညာနဲ႔စဥ္းစားၿပီးမွာလုပ္ကိုင္ပါေကာင္းေသာစကားကိုေျပာပါမွန္ကန္ေသာခရီးသြားလာလႈပ္ရွားျခင္းမ်ားနဲ႔ေနပါအလုပ္မွာျဖစ္ေစအိမ္အတြင္းမိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေပၚအနစ္

နာခံ၍ဆက္ဆံေပးပါအေတြးအေခၚေတြမွန္ကန္ပါေစလက္ေအာက္ငယ္သားသားသမီးမ်ားအေပၚအသိပညာအတတ္ပညာမ်ားနဲ႔မ်ွေဝေပးပါျဖဴစင္တဲ့စိတ္ေမြးပါမိတ္ေဆြးအေပါင္းအသင္းမ်ားအေပၚအႀကံဥာဏ္ေပးပါ

ကိုယ္အေပၚေကာင္းသည့္ျဖစ္ေစမေကာင္းသည့္ျဖစ္ေစဘယ္သူအေပၚမွာမေကာင္းတဲ့စိတ္မေမြးပါနဲ႔ယၾတာလက္ေအာက္ငယ္သားသမီးမ်ားကိုအစားစားကိုလုပ္၍ေကြၽးပါေမြးေန႔တိုင္ေကြၽးပါေဆးလွဴပါဆရာမင္းယံပိုင္

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ေစတနာစကားေမတၱာထာ၍ေရးေပးလိုက္ပါတယ္အျပင္ပအတိုက္ခိုက္ရန္မ်ားႀကံဳရတတ္တယ္သူခိုးလူလိမ့္လူညာမ်ားႀကံဳရတတ္ပါတယ္စိတ္ထင္တိုင္မလုပ္မိပါေစနဲ႔အေပ်ာ္အပါးခရီးအသြားလာလႈပ္ရွားမႈေတြမွာေငြေၾကးအရႈပ္အရွင္းျပႆနာမ်ားၾကဳံရတတ္တယ္ေလာဘစိတ္ေဒါသစိတ္

ကိုေလ်ွာ့ပါအလုပ္မွာျဖစ္ေစေနအိမ္မိသားစုအသိုင္း၌ျဖစ္ေစေဒါသနဲ႔မဆက္ဆံမိေအာင္ေနပါစကားေျပာဆိုရာေတြမွာမွန္ကန္ေသာစကားကိုေျပာ၍အေပ်ာ္အပါးကိစၥသြားလာျခင္းမ်ားေရွာင္းပါတဇြတ္ထိုတယူသန္႔ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္ျခင္းမ်ားစပ္စုျခင္းႂကြားဝါတတ္ျခင္းအညိဳအေတးႀကီးတဲ့စိတ္ကိုထိန္းပါအလို႔ေျပာဆိုဆက္ဆံေနထိုင္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္နဲ႔အတိုက္ခိုက္

ရန္ျပႆနာမ်ားကိုမွန္ကန္ေသာေတြးေခၚမူနဲ႔ဆုံးျဖတ္ပါအမွားအမွန္ေသခ်ာစစ္ၿပီးဥာဏ္ပညာနဲ႔စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ပါသတိရွိရွိျဖစ္ေတြးေခၚပါဥာဏ္ပညာနဲ႔စဥ္းစားၿပီးမွာလုပ္ကိုင္ပါေကာင္းေသာစကားကိုေျပာပါမွန္ကန္ေသာခရီးသြားလာလႈပ္ရွားျခင္းမ်ားနဲ႔ေနပါအလုပ္မွာျဖစ္ေစအိမ္အတြင္းမိသားစု

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေပၚအနစ္နာခံ၍ဆက္ဆံေပးပါအေတြးအေခၚေတြမွန္ကန္ပါေစလက္ေအာက္ငယ္သားသားသမီးမ်ားအေပၚအသိပညာအတတ္ပညာမ်ားနဲ႔မ်ွေဝေပးပါျဖဴစင္တဲ့စိတ္ေမြးပါမိတ္ေဆြးအေပါင္းအသင္းမ်ားအေပၚအႀကံဥာဏ္ေပး

ပါကိုယ္အေပၚေကာင္းသည့္ျဖစ္ေစမေကာင္းသည့္ျဖစ္ေစဘယ္သူအေပၚမွာမေကာင္းတဲ့စိတ္မေမြးပါနဲ႔ယၾတာလက္ေအာက္ငယ္သားသမီးမ်ားကိုအစားစားကိုလုပ္၍ေကြၽးပါေမြးေန႔တိုင္ေကြၽးပါေဆးလွဴပါဆရာမင္းယံပိုင္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here