ေ႐ႊေဈးကစား၊ ေငြေၾကးကစားသူေတြနဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ေငြထုတ္ေပးသူေတြကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္မယ့္ ေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဆာင္တဲ့ ေ႐ႊနဲ႕ ေငြေၾကးေဈးကြက္ကို ေစာင့္ၾကည့္၊ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္မယ့္

ေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့အေၾကာင္းဒီကေန႕ဇန္နဝါရီ၂၅ရက္ေန႕ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံျပန္တမ္းအရသိရပါတယ္ကုန္သြယ္မႈနဲ႕ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ား မွန္ကန္ျမန္ဆန္ေစေရးဗဟိုေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္တာျဖစ္ၿပီးေတာ့

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေ႐ႊနဲ႕ ေငြေၾကးေဈးကြက္တည္ၿငိမ္မႈက မ်ားစြာအေရးပါတာေၾကာင့္ရယ္၊ ျပည္တြင္းေ႐ႊနဲ႕ ေငြေၾကးေဈးႏႈန္းေတြတည္ၿငိမ္မႈရွိေစဖို႔ စတာေတြအတြက္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္တာလို႔ ျပန္တမ္းေဖာ္ျပခ်က္အရသိရပါတယ္ေကာ္မတီဟာနိုင္ငံျခားေငြ

စီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒကိုျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒနဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၃၅/၂၀၂၁၊၄၃/၂၀၂၁)နဲ႕(၄၆/၂၀၂၁)ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႕တည္ဆဲဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ၊လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊အမိန့္ၫႊန္ၾကားခ်က္

ေတြအေပၚလိုက္နာမႈရွိမရွိေတြကို ေစာင့္ၾကည့္၊ထိန္းသိမ္း၊ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ရွိေနပါတယ္ေကာ္မတီထဲမွာ အဖြဲ႕ဝင္၁၉ဦးအထိပါၿပီး ေထြအုပ္၊စစစ၊အေကာက္ခြန္၊အခြန္ဦးစီးဌာန၊ကုန္သြယ္ေရးစတဲ့ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ေတြလည္းပါဝင္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္ေကာ္မတီရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြထဲမွာ ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးကြက္အတြင္း ေဈးကစားဖို႔ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႕ ေရာင္းဝယ္တာေတြကိုစိစစ္ေဖာ္ထုတ္နိုင္ဖို႔အတြက္အေရာင္းအဝယ္စာရင္းေတြကိုလိုအပ္သလို

စစ္ေဆးတာ၊ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေငြေပးေခ်မႈစည္းမ်ဥ္းေတြကိုလိုက္နာမႈရွိမရွိစစ္ေဆးတာ ေတြအျပင္ ျပည္တြင္း ေ႐ႊေဈးကြက္တည္ၿငိမ္မႈကို ပ်က္ျပားေစတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႕ ေဆာင္႐ြက္မႈျပဳသူေတြကို စိစစ္

ေဖာ္ထုတ္ေစၿပီး အေရးယူေဆာင္႐ြက္တာေတြ၊နိုင္ငံျခားသုံးေငြကိုင္ေဆာင္ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ရရွိတဲ့နိုင္ငံပိုင္ဘဏ္၊ပုဂၢလိကဘဏ္နဲ႕ ေငြလဲေကာင္တာMoney Changer ေတြရဲ႕နိုင္ငံျခားသုံးေငြအဝင္အထြက္စာရင္းေတြကို

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ နိုင္ငံျခားသုံးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႕အညီ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးတာ၊ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာစာ႐ြက္စာတမ္း

အေထာက္အထားေတြ၊လူပုဂၢိုလ္နဲ႕ကုမၸဏီေတြကိုလိုအပ္သလိုစစ္ေဆးတာနဲ႕ လိုက္နာမႈမရွိသူေတြကိုအေရးယူျခင္းေတြနိုင္ငံျခားေငြေၾကးေတြကို တရားမဝင္ကိုင္ေဆာင္တာ၊ဥပေဒမဲ့အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္တာ၊ေဈးကစားျခင္းျပဳလုပ္

သူေတြကိုသက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြကစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေစၿပီးအေရးယူေစတာ၊ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၄၃/၂၀၂၁ပါက်ပ္သိန္း၂၀၀ထက္ပိုမိုတဲ့ေငြေပးေခ်မႈေတြကိုဘဏ္စနစ္အသုံးျပဳၿပီးေဆာင္႐ြက္

မႈရွိမရွိသက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကို စိစစ္ေစၿပီး လိုက္နာမႈမရွိသူေတြကိုအေရးယူေဆာင္႐ြက္ေစတာေတြကို ေပးအပ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္ဒါ့အျပင္အိမ္၊ၿခံေျမနဲ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာအေျခပစၥည္းေတြကို ေရာင္းဝယ္ၿပီးပိုင္ဆိုင္မႈ

လႊဲေျပာင္းတာမွာလည္းသက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ေငြေပးေခ်မႈကန့္သတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းလိုက္နာမႈရွိမရွိစိစစ္ေစ၍လိုက္နာမႈမရွိပါက အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေစတာ၊ဘဏ္ေတြမွအပ္ႏွံထားတဲ့ ေငြေတြကို

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေငြသားထုတ္ယူရာမွာရာခိုင္ႏႈန္းယူၿပီး ေငြသားထုတ္ေပးျခင္း၊ဘဏ္ျပင္ပမွာ ေငြသားလက္ဝယ္ထိန္းသိမ္းထားသူေတြကဘဏ္အေကာင့္နဲ႕အပ္ႏွံထားတဲ့ ေငြေတြကို ေငြသားနဲ႕လဲလွယ္ထုတ္ယူလိုသူေတြကိုရာခိုင္ႏႈန္းယူၿပီး ေငြသား

ထုတ္ေပးေနတာေတြကိုသက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေစၿပီးပါဝင္ပတ္သက္သူေတြကိုအေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေစတာ စတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုလည္း ေပးအပ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္