အလြန္ေတြ႕ရခဲေသာအိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ကၽြႏ္ုပ္၏လကၡဏာေဟာေျပာမႈသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာေတာ့တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်မေတြ႕ဖူးခဲ့ရေပေတြ႕ခဲ့ရေသာအမွတ္အသားမ်ားကားဆံုးျဖတ္ရခက္ခဲေသာပံုသ႑ာန္အားျဖင့္႐ွဳ

ပ္ေထြးေသာပံုစံမ်ားႏွင့္သာၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ဆရာႀကီးစံတင္ေအာင္ေရႊဘိုကလည္းဤကဲ့သို႔ေသာလကၡဏာရွင္ကိုေတြ႕ခဲ့ဘူးသည္ဟုသူ၏လကၡဏာသင္တန္းမူႏွင့္ကိုယ္ေတြ႕ကၽြမ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပသည္ကိုမဖတ္ခဲ့ဘူးပါဆရာႀကီးမင္းသိခၤကထိုလ

မ္းေၾကာင္းကိုေက်းေတာသူမွမိဖုရားေခါင္ႀကီးသို႔ဟုသူ၏(၉)ႏွစ္ေဟာစာတမ္းစာအုပ္ငယ္တြင္၁၆ရာစုလက္ဝါးျပင္ပံုစံႏွင့္အတူေဖာ္ျပထားသည္ကိုဖတ္႐ွဳရခဲ့သည္ဆရာႀကီးကိုင္႐ို၏ကိုယ္ေတြ႕လကၡဏာက်မ္းတစ္ေနရာ၌ဤသို႔ေဖာ္ျပထားသည္ကိုေ

တြ႕ရသည္တစ္ေန႔သ၌ကၽြႏ္ုပ္သည္ဝါရွင္တန္ျမိဳ႕၌ေဟာေျပာစဥ္သားအမိႏွစ္ဦးတို႔ကၽြႏ္ုပ္ထံလကၡဏာလာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကသည္မိခင္ျဖစ္သူကသူမ၏သမီးကိုလကၡဏာဖတ္ေပးရန္ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္ကၽြႏ္ုပ္သည္မစ္လက္စ

တာ၏လက္ဝါးျပင္အားေသခ်ာစြာၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာသူမ၏မိခင္ႀကီးေရွ႕တြင္ပင္သင္ဟာသင္ႏွင့္မ်ိဳး႐ိုးမတူေသာလူမ်ိဳးကြဲႏွင့္လက္ထပ္ရမယ္အိမ္ေထာင္ရွင္ဘဝေရာက္ရွိၿပီးပင္လယ္ရပ္ျခားတိုင္းျပည္တစ္ခုမွာမိဖုရားတစ္ဦးရဲ႕အဆင့္အတန္း

နဲ႔တူညီေသာဘဝမ်ိဳးနဲ႔ေနရလိမ့္မယ္လို႔ေဟာခဲ့သည္ဒီလိုတစ္ထစ္ခ်ေဟာရျခင္းကေတာ့မစ္လက္စတာရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွလမ္းခြဲတစ္ခုကေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုထိေတြ႕ရပ္တည္ေနလို႔ပါဘဲမစ္လက္စတာဟာပစၥည္းဥစၥာခ်

မ္းသာႂကြယ္ဝေသာလူမ်ိဳးျခားေလာကဇြန္းနဲ႔လက္ထပ္ၿပီးနွစ္အနည္းငယ္အၾကာမွာေလာကဇြန္းဟာအိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ျဖစ္လာၿပီးသူမသည္လည္းဘုရင္ခံခ်ဳပ္ရဲ႕မိဖုရားျဖစ္ခဲ့သည္ဆရာႀကီးကိုင္႐ိုဟာမစ္လက္စတာရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾ

ကာင္းကလမ္းခြဲတစ္ခုကေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုထိေသာေၾကာင့္လူမ်ိဳးကြဲနဲ႔ညားၿပီးမိဖုရားအဆင့္အတန္းနဲ႔ေနရမယ္လို႔ေဟာခဲ့ပါတယ္ဒါဟာအိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းအဖ်ားႏွစ္ခုကြဲထြက္ၿပီးခက္ရင္းသ႑န္ဟာလူမ်ိဳးကြဲဘာသာျခား

နဲ႔အိမ္ေထာင္က်တတ္ေၾကာင္းသက္ေသခံေနပါတယ္ထို႔ေၾကာင္႔ကၽြႏ္ုပ္၏လကၡဏာဆရာျဖစ္သင္က်မ္းတြင္အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းအဖ်ား၌ခရင္းခြသ႑ာန္အမွတ္သားကိုေတြ႕ရမည္ဆိုလွ်င္လကၡဏာရွင္သည္လူမ်ိဳးကြဲဘာသာျခားႏွင့္လက္

ထပ္ရမည္သို႔တည္းမဟုတ္မိမိႏွင့္အယူအဆမတူသူတစ္ဦးႏွင့္လက္ထပ္ရလိမ့္မည္ဟုဆရာႀကီးကိုင္႐ို၏အေဟာက်မ္းကိုကိုးကားၿပီးထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္ပံုမွာျပထားေသာလကၡဏာပံုကေတာ့အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကေ

အာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုထိထားတဲ့ပံုစံေဖာ္ျပထားပါတယ္ျပထားတဲ့ပံုမွာကေတာ့အိမ္ေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွာခရင္းခြသ႑ာန္အမွတ္အသားမပါဘဲျပထားပါတယ္ဒါေၾကာင့္အႏွီပံုစံကေတာ့ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့သူနဲ႔အိမ္ေထာင္က်ၿပီးမိဖုရား

တစ္ဦးရဲ႕အဆင့္အတန္းနဲ႔ေနရမယ္လို႔အဓိပၸါယ္ရေစပါတယ္နန္းမေတာ္မယ္ႏုကသာမာန္ေက်းေတာသူမွဘုရင္မိဖုရားေခါင္ႀကီးျဖစ္လာရတာဟာဒီလိုပံုစံျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ဆရာႀကီးမင္းသိခၤကယူဆထားပံုေပၚပါတယ္ယေန႔မွာေတာ့ဒီလိုပံုစံမ်ိဳးေ

တြ႕ရဖ္ို႔ခက္ခဲပါတယ္ေတြ႕ရရင္ေတာ့ထိုလက္ပိုင္ရွင္မိန္းကေလးဟာျမန္မာျပည္အတြက္ေတာ့သမၼတကေတာ္ျဖစ္ရမွာဧကန္မလြဲေတာ့ေပဆရာေ႐ႊမင္းကၡဏပရဂူ၀၉-၇၉၀၄၀၀၄၆၄

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here