မိမိအိမ္ကိုဒုကၡေပးမဲ့သူမလာေစခ်င္ရင္အိမ္ေရွ႕ဝရံတာ(သို႔)တံခါးဝအနီးမွာေရခြက္ကိုေမွာက္ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းပါခြက္ေအာက္မွာေက်ာက္ခဲတစ္လုံးထည့္ထားပါပလပ္စတစ္သာက္ေရခြက္ဆိုရင္ေအာက္ကေက်ာက္ျပား

အေႂကြေစ့ခံထြန္းပါေသာက္ေရခြက္အေဟာင္းသုံးပါတစ္ပတ္ေလာက္ထြန္းၿပီးေရခြက္ျပန္သိမ္းထားပါေရခြက္(ေသာက္ေရခြက္အျဖစ္)ျပန္မသုံးရဂမၻီရဆရာလွမ်ိဳးအတိုက္အခိုက္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိေနလို႔မိမိေနအိမ္သန႔္လိုေသာ္မိမိေနအိမ္သန႔္

လိုေသာ္မိမိအိမ္အတြင္းမိသားစုမ်ားမၾကာခဏအၿမဲတမ္းအေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းရွာရန္ျဖစ္ေနရျခင္းတစ္ယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္က်န္းမာေရးညံ့ေနျခင္းအိမ္အတြင္းစီးပြားေရးအလိုလိုပ်က္ပ်ားေနျခင္းအတိုက္အခိုက္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိေနလွ်

င္ေနအိမ္မသန႔္ေသာေၾကာင့္ေအာက္ပါအစီရင္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ကာကြယ္ပါမိတ္ေဆြလုပ္ေဆာင္ရမည့္အစီရင္မိမိေနအိမ္ဘုရားတြင္သံပုရာသီး(၁၀)လုံးကိုလႉပါအိမ္အဝင္ဝတြင္သံပုရာသီး(၁)လုံးကိုသံျဖင့္႐ိုက္ထားပါေနအိမ္ပတ္လည္

တြင္ရွာလကာရည္ျဖင့္ပတ္ျဖန္းေပးပါဤအစီရင္အားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္မိမိေနအိမ္သန႔္လာျခင္းာအိမ္တြင္းျပသနာမရွိျခင္းအိမ္တြင္းစီးပြားေရးက်န္းမာေရးႏွင့္အစစအရာရာ

အႏၲရာယ္ရွင္းေဘးကင္းၾကေစေသာ္ယုံၾကည္အားကိုးဆႏၵရွိသူမ်ားအတြက္ေဗဒင္ႏွင့္အထူးယၾတာေပးပညာရွင္ဆရာေပါက္က်ိဳင္း၀၉၇၇၆၄၇၈၉၁၂

မိမိအိမ္ကိုဒုကၡေပးမဲ့သူမလာေစခ်င္ရင္အိမ္ေရွ႕ဝရံတာ(သို႔)တံခါးဝအနီးမွာေရခြက္ကိုေမွာက္ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းပါခြက္ေအာက္မွာေက်ာက္ခဲတစ္လုံးထည့္ထားပါပလပ္စတစ္သာက္ေရခြက္ဆိုရင္ေအာက္ကေက်ာက္ျပား

အေႂကြေစ့ခံထြန္းပါေသာက္ေရခြက္အေဟာင္းသုံးပါတစ္ပတ္ေလာက္ထြန္းၿပီးေရခြက္ျပန္သိမ္းထားပါေရခြက္(ေသာက္ေရခြက္အျဖစ္)ျပန္မသုံးရဂမၻီရဆရာလွမ်ိဳးအတိုက္အခိုက္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိေနလို႔မိမိေနအိမ္သန႔္လိုေသာ္မိမိေနအိမ္သန႔္

လိုေသာ္မိမိအိမ္အတြင္းမိသားစုမ်ားမၾကာခဏအၿမဲတမ္းအေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းရွာရန္ျဖစ္ေနရျခင္းတစ္ယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္က်န္းမာေရးညံ့ေနျခင္းအိမ္အတြင္းစီးပြားေရးအလိုလိုပ်က္ပ်ားေနျခင္းအတိုက္အခိုက္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိေနလွ်

င္ေနအိမ္မသန႔္ေသာေၾကာင့္ေအာက္ပါအစီရင္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ကာကြယ္ပါမိတ္ေဆြလုပ္ေဆာင္ရမည့္အစီရင္မိမိေနအိမ္ဘုရားတြင္သံပုရာသီး(၁၀)လုံးကိုလႉပါအိမ္အဝင္ဝတြင္သံပုရာသီး(၁)လုံးကိုသံျဖင့္႐ိုက္ထားပါေနအိမ္ပတ္လည္

တြင္ရွာလကာရည္ျဖင့္ပတ္ျဖန္းေပးပါဤအစီရင္အားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္မိမိေနအိမ္သန႔္လာျခင္းာအိမ္တြင္းျပသနာမရွိျခင္းအိမ္တြင္းစီးပြားေရးက်န္းမာေရးႏွင့္အစစအရာရာအႏၲရာယ္ရွင္းေဘး

ကင္းၾကေစေသာ္ယုံၾကည္အားကိုးဆႏၵရွိသူမ်ားအတြက္ေဗဒင္ႏွင့္အထူးယၾတာေပးပညာရွင္ဆရာေပါက္က်ိဳင္း၀၉၇၇၆၄၇၈၉၁၂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here