မျက်နှာပေါ်ရှိမှဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ပထမဦးစွာသင့်မျက်နှာပေါ်ရှိမှဲ့ကိုအရင်ဆန်းစစ်ပါပြီးရင်သင့်မျက်နှာပေါ်ရှိမှဲ့နေရာကိုပုံပါအတိုင်း အနီးစပ်ဆုံးနံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးအမျိုးအစားပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပါ။ထင်ရှားပြတ်သားပြီးတခုတည်းရှိသော
မှဲ့ကိုသာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရပါမယ်
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.