ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို အိုးမ်ား၊ ခြက္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ယေန႕ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကာလတြင္ လူဦးေရတိုးပြားလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲ အစားအစာလိုအပ္ခ်က္မွာလည္း ျမင့္တက္လာေပသည္။ ဥယ်ာဥ္ၿခံ စိုက္ပ်ိဳးရန္

ေျမေနရာရွားပါးလာသည္ႏွင့္အမွ် ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္အခန္းတြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္လည္းတိုးတက္လာေပသည္။လူအမ်ားသည္က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကိုကိုယ္ပိုင္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ရန္ ႀကံစည္လာၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရန္ အိမ္တြင္းဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္း (Home Gardening) သည္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စိုက္မည့္ အိုးမ်ားကို အိမ္မိုးမ်ား

ေလွကားထစ္မ်ား၊ အိမ္ေနာက္ေဖးေနရာမ်ား၊ ခုံတန္းမ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ စၾကၤံမ်ားတြင္ ထားနိုင္သည္မိမိစိုက္မည့္ သီးႏွံအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ ေနရာေ႐ြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္အခ်ိဳ႕ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားသည္အရိပ္ထဲတြင္

စိုက္၍ရေသာ္လည္း၊အခ်ိဳ႕မွာ ေနေရာင္ျခည္ ေကာင္းစြာရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္ပန္းအိုးမ်ားကို အိမ္တြင္း(သို႔)အိမ္ျပင္တြင္လည္းေကာင္းGreen Houseမ်ားတြင္လည္းေကာင္းအရိပ္ထဲတြင္ လည္းေကာင္းတစ္ဝက္တစ္ပ်က္

အရိပ္ထဲတြင္လည္းေကာင္းထားနိုင္ပါသည္။ထည့္စိုက္မည့္အိုး(သို႔) ျခင္းမ်ားကို ႐ႊံ႕၊ သတၱဳ၊ပလက္စတစ္၊သစ္သားစသည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္အိတ္မ်ား၊ပလက္စတစ္ပုံးမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆြဲသည့္အိုးမ်ားကိုအိမ္တြင္

ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္အသုံးျပဳနိုင္သည္အဆိုပါပစၥည္းမ်ားသည္ ေရစီးဆင္းမႈေကာင္းရန္ႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းရန္လိုအပ္ပါသည္၁။ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို အိုးမ်ားတြင္ ထည့္စိုက္ရန္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို အိုမ်ားတြင္ ထည့္စိုက္ရန္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္အိုး(သို႔)ခြက္၊ ျခင္းေတာင္း(စိုက္ပ်ိဳးမည့္ သီးႏွံေပၚ မူတည္၍ အ႐ြယ္အစား ကြာျခားနိုင္ပါသည္။)

အိုးအတြင္းထည့္သြင္းမည့္ ေျမအိုးမ်ားကိုထားရန္ေနရာတစ္ေန႕လွ်င္ အနည္းဆုံး ေနေရာင္ျခည္၅နာရီမွ၆နာရီရရွိရန္လိုသည္၂။အိုးႏွင့္ထည့္စိုက္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံး သီးႏွံမ်ားေအာက္ပါသီးႏွံမ်ားသည္အိုးႏွင့္ထည့္စိုက္ရန္အသင့္ေတာ္ဆုံးသီးႏွံမ်ား ျဖစ္သည္

ပဲေတာင့္ရွည္သၾကားဥခရမ္းခ်ဥ္သခြားၾကက္သြန္ပဲမုန္လာဥ(ျဖဴ)မုန္လာဥ(နီ)အာလူးသခြါးေမႊးခရမ္းသီး႐ုံးပတီင႐ုတ္အ႐ြက္စားသီးႏွံမ်ားဥပမာ-ဆလတ္၊ကိုက္လန္၊ နံနံပင္ဟင္းႏုႏြယ္စသည္အခ်ိဳ႕ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကိုေနေရာင္ျခည္

အျပည့္အဝ ရရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ၿပီးအခ်ိဳ႕သီးႏွံမ်ားကိုမူတစ္ဝက္တပ်က္ အရိပ္ရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။ေအာက္ပါဇယားတြင္ၾကည့္ရႈ႕နိုင္ပါတယ္။၃။ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကိုအိုးႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးရန္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္အေစ့ခ်ျခင္း၊ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေရေလာင္းျခင္း၊ရိတ္သိမ္းျခင္းဟူ၍အဆင့္(၄)ဆင့္ရွိပါသည္သမားရိုးက်စိဳက္ပ်ိဳးနည္းမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႕

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာအသစ္အဆန္းမ်ားကိုရရွိေစနိုင္ပါသည္သင့္အေနနဲ႕ ေျမကိုျပဳျပင္မယ္၊ အပင္စိုက္ၿပီး အသီးအႏွံထြက္ေအာင္လုပ္နိုင္ရင္ေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦဆုံး ေနေရာင္ျခည္ အနည္းဆုံး

၅နာရီမွ၆နာရီရရွိတဲ့ေနရာကို ေ႐ြးရပါမယ္။ ေနရာနဲ႕သင့္ေတာ္တဲ့ထည့္စိုက္ရမယ့္အိုးကို ေ႐ြးပါ။မိမိေဒသမွာရွိတဲ့ပ်ိဳးခင္းေတြကေနအိုးထဲထည့္စိုက္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့ေျမကို ေ႐ြးဝယ္ပါကိုယ့္မွာဒီလိုစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ ေျမေနရာရွိတယ္ဆိုရင္ေတာင္

ဒီလိုအိုးသို႔ခြက္နဲ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟာ ကိုယ့္အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိ၊ မရွိ ထည့္စဥ္းစားရပါမယ္။ဥပမာ-အိုးနဲ႕ထည့္စိုက္တဲ့အတြက္ ေျမဆီလႊာေတြ ေရနဲ႕ေမ်ာပါသြားျခင္း၊ပိုးမႊားနဲ႕ ေရာဂါ ျပႆနာ နီမတုတ္ ကဲ့သို႔ေသာ

ေျမေဆာင္ေရာဂါ ျပႆနာ၊ ျခနဲ႕ပင္ညွိုးေရာဂါ ျပႆနာ ေတြကို ေျဖရွင္းနိုင္ပါ့မလားဆိုတာထည့္တြက္ရပါမယ္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကိုအိုးထဲထည့္စိုက္ျခင္းရဲ႕ေနာက္ထပ္ အက်ိဳးေက်းဇူး တစ္ခုကေတာ့ ေဆာင္းအကုန္ ႏြေဦးကာလ

ေတြမွာဆိုရင္ ေျမႀကီးမွာစိုက္ပ်ိဳးတာထက္ပိုၿပီးအႏြေးဓာတ္ကို ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္ဥပမာခရမ္းခ်ဥ္နဲ႕အာလူးပင္ေတြကအႏြေးဓာတ္ကိုလ်င္ျမန္စြာရရွိနိုင္ပါတယ္ေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းဖို႔မလြယ္တဲ့အတြက္အိုးအရွည္ေတြနဲ႕စိုက္ျခင္းျဖင့္

အပင္ေတြခါးၫြတ္က်မွာကို မပူရေတာ့ပါဘူး၄စိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္အပင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း(က)အိုးတြင္းထည့္သြင္းရမည့္ ေျမျပဳလုပ္ျခင္းအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီးက်န္းမာသန္စြမ္းေသာအပင္မ်ားရရွိရန္

အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ေျမသစ္ေဆြးဓာတ္ ျပည့္ဝေသာေျမ ျဖစ္ရန္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ပဲႀကိတ္ဖတ္၊ ပ်ားသလပ္၊အရိုးမႈန့္(သို႔)အဟာရမ်ားကို ျဖည္းျဖည္း၃လမွ၆လထိထုတ္ေပးေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာမ်ားကို

အသုံးျပဳ၍အဟာရျပည့္စုံေသာ ေျမၾသဇာကို ျပဳလုပ္ရမည္။အကယ္၍ လက္ျဖင့္ေရေလာင္းမည္ ဆိုပါက ေျမအမႈန့္ေတြကိုသစ္စိမ္းေျမၾသဇာႏွင့္ေရာ၍ ေရမေလာင္းမီ ေျမႀကီးအသားက်ေအာင္ လုပ္ေပးရန္ လိုပါသည္ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း

ျဖင့္စိုလိုက္ ေျခာက္လိုက္ ျဖစ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်နိဳင္ပါသည္။ ေျမႀကီး ေျခာက္ေသြ႕သြားပါက အဆိုပါ ေျမမႈန့္မ်ားမွ အပင္အတြက္လိုအပ္ေသာအစိုဓာတ္ကိုထုတ္လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္အစာေကြၽးျခင္းသစ္ေဆြးႏွင့္ ေျမၾသဇာေကြၽးျခင္း

က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ အပင္မ်ားရရွိရန္ သစ္ေဆြးႏွင့္ ေျမၾသဇာမ်ားကိုအခ်ိန္ကိုက္ ေကြၽးရန္လိုသည္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို ေအာ္ဂဲနစ္နည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုပါက စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္ ေအာ္ဂဲနစ္ ေျမၾသဇာမ်ားထည့္သြင္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး

ငါးအရိုးမႈန့္ ေဖ်ာ္ထားေသာအရည္ကို အပတ္စဥ္ ထည့္သြင္းေပးရန္ လိုပါသည္။ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ ေျမၾသဇာမ်ားကိုလည္း အၫႊန္းပါအတိုင္းထပ္မံသုံးစြဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာ္ဝင္ေ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

သာ ေျမၾသဇာမ်ားကိုသုံးမည္ဆိုပါကအပင္ႀကီးထြားမႈလ်င္ျမန္ရန္ ငါးအမႈန့္ေပ်ာ္ရည္မ်ားကိုလည္း(၁၅)ရက္တစ္ႀကိမ္(သို႔) ႏွစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္သုံးရန္လိုအပ္ပါသည္