ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၁၇၉၇ေဒၚလာဝန္းက်င္ရွိၿပီးျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်းႏႈန္းက်ပ္၁၇၉၈၀၀၀ဝန္းက်င္သို႔ေရာက္ရွိဒီဇင္ဘာ၁၈ရက္တြင္ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်းေဒၚလာ၁၇၉၇ေဒၚလာဝန္းက်င္ရွိၿပီးျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်းႏႈန္းမွာက်ပ္၁၇၉၈၀၀၀ ဝန္းက်င္သို႔ေရာက္ရွိလာ

ေၾကာင္းေ႐ႊေရာင္းဝယ္သူမ်ားထံမွသိရသည္ဒီဇင္ဘာ၁၇ရက္တြင္ ျပည္တြင္း ေ႐ႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ၁၆ပဲရည္အေခါက္ ေ႐ႊေစ်းႏႈန္းမွာ၁၇၉၉၀၀၀ဝန္းက်င္ရွိေနၿပီး၁၅ပဲရည္ေ႐ႊ ေစ်းႏႈန္းမွာ၁၆၉၃၀၀၀ဝန္းက်င္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္

ဒီဇင္ဘာ၁၆ရက္တြင္ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၁၇၈၆ ေဒၚလာဝန္းက်င္ရွိၿပီး ျပည္တြင္း ေ႐ႊေစ်းႏႈန္းမွာ၁၇၉၁၅၀၀ ဝန္းက်င္ရွိေနေၾကာင္း ေ႐ႊေရာင္းဝယ္သူမ်ားထံမွသိရသည္ ေ႐ႊဆိုင္အခ်ိဳ႕သည္ ေငြသားCash downစနစ္ျဖင့္ျပန္ဝယ္

ဦးစားေပးစနစ္ျဖင့္ဝယ္ယူေနေၾကာင္းအသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းသိရသည္၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၂၁ခုႏွစ္အထိ ျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်းႏႈန္းစံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာႏွစ္အလိုက္စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ၄ရက္တြင္က်ပ္၉၀၃၅၀၀၊၂၀၁၇ခုႏွစ္စက္တင္ဘာ၁၅ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၇၈၀၀၊၂၀၁၈ခုႏွစ္စက္တင္ဘာ၂၀ရက္တြင္က်ပ္၁၀၄၇၇၀၀၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ရက္တြင္က်ပ္၁၀၈၈၅၀၀

၂၀၁၉ခုႏွစ္ဇူလိုင္၁၈ရက္တြင္က်ပ္၁၁၄၃၅၀၀၊၂၀၁၉ခုႏွစ္ၾသဂုတ္၁၃ရက္တြင္က်ပ္၁၂၃၇၀၀၀၊၂၀၁၉စက္တင္ဘာ၅ရက္တြင္က်ပ္၁၃၁၅၀၀၀၊၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ၾသဂုတ္၇ရက္တြင္က်ပ္၁၃၃၅၅၀၀၊၂၀၂၁ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၆ရက္

တြင္က်ပ္၁၄၂၀၀၀၀ ျဖစ္သည္ေ႐ႊေစ်းႏႈန္းသည္၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္က်ပ္၈၀၀၀၀၀တန္း၊၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္က်ပ္၉၀၀၀၀၀တန္း၊၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္က်ပ္၁၀၀၀၀၀၀တန္း၊၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္က်ပ္ ၁၁၀၀၀၀၀ တန္းႏွင့္က်ပ္၁၂၀၀၀၀၀တန္းကိုေက်ာ္လြန္

လာခဲ့ၿပီး၂၀၁၉ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာတြင္က်ပ္၁၃၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၆ရက္တြင္က်ပ္၁၄၂၀၀၀၀အထိစံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္