ဇန္နဝါရီ၃၀ရက္ေန႕ ေ႐ႊေစ်း၊ ေငြလဲႏႈန္း၊စက္သုံးဆီေစ်း၊ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၂၀၂၂ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ(၃၀)ရက္ေန႕အတြက္ ျပည္တြင္း ေ႐ႊေစ်း၊ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၊စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းတို႔ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း၁၆ပဲရည္

အေခါက္ေ႐ႊတက်ပ္သား1872000က်ပ္အဖြင့္ေစ်းရွိၿပီး၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သားကို1761900 က်ပ္ရွိပါတယ္မႏၱေလးေ႐ႊေစ်းကြက္မွာ၁၆ပဲရည္အေခါက္ေ႐ႊတက်ပ္သားအတြက္1870000က်ပ္အဖြင့္ေစ်းရွိၿပီး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သားကို1760000က်ပ္ရွိေနပါတယ္ဇန္နဝါရီလ၃၀ ရက္ယေန႕ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်းမွာ$1792ရွိေနပါတယ္ဇန္နဝါရီလ၃၀ရက္ေန႕အတြက္ ေငြလဲႏႈန္းမွာအေမရိကန္ ေဒၚလာဝယ္ေစ်း1778၊ ေရာင္းေစ်း

1783စကၤာပူ ေဒၚလာ ဝယ္ေစ်း1395၊ ေရာင္းေစ်း1410ဂ်ပန္ယမ္း ဝယ္ေစ်း16၊ ေရာင္းေစ်း16.5ယူရိုဝယ္ေစ်း2110၊ ေရာင္းေစ်း 2135ထိုင္းဘတ္ဝယ္ေစ်း57.4 ေရာင္းေစ်း 58.1တ႐ုတ္ ယြမ္ ဝယ္ေစ်း304၊

ေရာင္းေစ်း 310မေလးရွားရင္းဂစ္ ဝယ္ေစ်း445၊ ေရာင္းေစ်း 450ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာဇန္နဝါရီလ၂၈ရက္ေန႕ေစ်းႏႈန္းအရ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ1778က်ပ္စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာ1309.8 က်ပ္ျဖင့္ေစ်းႏႈန္းဖြင့္

လွစ္ထားပါတယ္ဇန္နဝါရီလ၃၀ရက္ေန႕အတြက္တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမွာရန္ကုန္ဓာတ္ဆီ (92)တစ္လီတာ1595က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1650က်ပ္၊ ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1620 က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ

တစ္လီတာ1630က်ပ္မႏၱေလးဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1645က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ 1755က်ပ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1645က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1665က်ပ္ေနျပည္ေတာ္ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ

1645က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1745က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1680က်ပ္ႏွင့္ ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1700က်ပ္စစ္ကိုင္းဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ1665က်ပ္(95)တစ္လီတာ1775က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ

1665 က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1685က်ပ္ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ (92)တစ္လီတာ1675 က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1785က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ 1690 က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1720က်ပ္

မေကြးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1665က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1775က်ပ္၊ ဒီဇယ္ဆီ တစ္လီတာ1690က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1720က်ပ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1690က်ပ္

(95)တစ္လီတာ1815က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1700က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1730က်ပ္မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1655 က်ပ္၊ (95)တစ္လီတာ1760 က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီ

တစ္လီတာ1685က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1700က်ပ္ဧရာဝတီတိုင္းပုသိမ္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1645က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1750က်ပ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1675က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

1690က်ပ္ကခ်င္ျပည္နယ္ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1745က်ပ္95တစ္လီတာ1855က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1750က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1775 က်ပ္ဇန္နဝါရီလ၃၀ရက္ေန႕ ေပါက္ေဈးမ်ားျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်အေျပာင္းအလဲရွိနိုင္ပါသည္။