၉.၇.၂၀၂၂စေနေန႕ယေန႕အတြက္ကမ္ဘာ့ေ႐ႊေဈးျမန္မာ့ေ႐ႊေဈးစက္သုံးဆီေဈးႏန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းနိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းထားမ်ား9.7.2022စေနေန႕ယေန႕-ေ႐ႊေဈးစက္သုံးဆီေဈးႏွင့္ ျပည္တြင္း နိုင္ငံတကာေငြလဲႏႈန္းမ်ားရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ

ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာအေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းသည္အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္အ႐ြက္ေဈးက်ပ္2170~2185ဝန္းက်င္ျဖစ္သည္ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းေဈး က်ပ္18503ျဖစ္ပါသည္အျခားေငြေၾကး ေငြလဲႏႈန္းမ်ားမွာယူရိုေဒၚလာ

2240က်ပ္စင္ကာပူ ေဒၚလာ1560က်ပ္ေမလး႐ြားရင္းဂစ္482က်ပ္ထိုင္းဘတ္61.5က်ပ္ဂ်ပန္ယန္း15.8က်ပ္ဩေစတးလ္ ေဒၚလာ1520က်ပ္တ႐ုတ္ယြမ္322က်ပ္တို႔ ျဖစ္သည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျဖစ္ေပၚေသာေ႐ႊေဈးႏႈန္းမွာ

အကယ္ဒမီ မီးလင္းအေခါက္ေ႐ႊေဈး2,060,000ဝန္းက်င္ျဖစ္ပါသည္၁၅ပဲရည္ေ႐ႊေဈးႏႈန္းမွာ1,938,800ဝန္းက်င္ျဖစ္ပါသည္ကမၻာ့ေ႐ႊေဈးတစ္ေအာင္စအေမရိကန္ေဒၚလာ1741ဝန္းက်င္ရွိပါသည္9.7.2022စေနေန႕)ျပည္တြင္းဆီေဈးႏႈန္းမ်ားရန္ကုန္ဓာတ္ဆီေဈးႏႈန္း

92RonOctane1880က်ပ္95RonOctane1955က်ပ္ဒီဇယ္ေဈးႏႈန္းDiesel2240က်ပ္ပရီမီရမ္Diesel2300က်ပ္မႏၱေလးဓာတ္ဆီေဈးႏႈန္း92Ronေအာက္တိန္း1925က်ပ္95RonOctane2000က်ပ္ဒီဇယ္ေဈး

ႏႈန္းDiesel2290က်ပ္PremiumDiesel2345က်ပ္ေနျပည္ေတာ္တပ္ကုန္းဓာတ္ဆီေဈးႏႈန္း92RonOctane1920က်ပ္95RonOctane1995က်ပ္ဒီဇယ္ေဈးႏႈန္းDiesel2285က်ပ္Premium Diesel2340က်ပ္ေဖာ္ျပပါေဈးႏႈန္းမ်ားမွအခ်ိန္နဲ႕အမွ် ေျပာင္းလဲနိုင္ပါသည္