ေ႐ႊအသင္းကရည္ၫႊန္းေဈး၂,၀၃၇,၀၀၀က်ပ္သတ္မွတ္ေသာ္လည္း ေဈးကြက္တြင္(၇)သိန္းခန့္ကြာဟျမင့္တက္ေနေ႐ႊအသင္းကေ႐ႊေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္းေဈးကြက္အတြင္းေ႐ႊေပါက္ေဈးႏွင့္ (၇)သိန္းဝန္းက်င္

ကြာဟေနေၾကာင္းသိရသည္ယေန႕ဩဂုတ္လ(၂၃)ရက္အပိတ္ေဈးအရရန္ကုန္ ေ႐ႊအသင္း၏ရည္ၫႊန္းေဈးႏႈန္းမွာ၂,၀၃၇,၀၀၀က်ပ္သာသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္းရန္ကုန္ေ႐ႊေဈးကြက္အတြင္းအပိတ္ေဈးႏႈန္းမွာ၂၇သိန္းအထိရွိေနျခင္း

ျဖစ္သည္ယေန႕ဩဂုတ္လ(၂၃)ရက္ရန္ကုန္ေ႐ႊေဈးကြက္အတြင္း ေပါက္ေဈးအရ ကုန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိနာမည္ရေ႐ႊဆိုင္အခ်ိဳ႕တြင္အကယ္ဒမီမီးလင္းေ႐ႊ၁က်ပ္သားလ်င္(၂၇)သိန္းေရာင္းခ်ေနၿပီးအခ်ိဳ႕ဆိုင္မ်ားတြင္(၂၆)သိန္းခြဲဝန္းက်င္မွ

(၂၇)သိန္းအၾကား ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္းသိရသည္ယေန႕ရန္ကုန္ေဈးကြက္အတြင္းေဈးႏႈန္းမ်ားအရ၁၅ပဲရည္ေ႐ႊ(၁)က်ပ္သားလ်င္(၂၅)သိန္းခြဲဝန္းက်င္ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္းသိရသည္အဆိုပါေပါက္ေဈးမွာယခုရက္ပိုင္းအတြင္း

ေသာင္းဂဏန္းဝန္က်င္အက်ဘက္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္းၿပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လလယ္ပိုင္းအတြင္းကရန္ကုန္ေဈးကြက္အတြင္း ေပါက္ေဈးႏွင့္ ျပန္လည္ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက(၅)သိန္းဝန္းက်င္အထိကြာဟေနျခင္းျဖစ္သည္ယခု

ဩဂုတ္လအေစာပိုင္းတြင္အကယ္ဒမီေ႐ႊ(၁)က်ပ္သားလ်င္(၂၈)သိန္းေက်ာ္အထိေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးလက္ရွိတြင္(၂၇)သိန္းအထိ ေဈးျပန္လည္က်ဆင္းလာျခင္းျဖစ္သည္