စားအုန္းဆီတင္သြင္းသူမ်ားတစ္ေဒၚလာ(၂,၄၀၃)က်ပ္ျဖင့္ ေဒၚလာဝယ္ယူရန္သတ္မွတ္ေပးေသာ္လည္း ေဈးကြက္တြင္ဆီတစ္ပိႆာက်ပ္၇၀၀၀ ေက်ာ္ဝန္းက်င္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေနျပည္တြင္းရွိစားသုံးဆီတင္သြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ျပင္ပ

ေပါက္ေဈး၃၀၀၀က်ပ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေနသည့္ ေဒၚလာေဈးႏႈန္းကို၂၄၀၀ဝန္းက်င္ျဖင့္သာလဲလွယ္ၾကရန္စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနကရည္ၫႊန္းသတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္းသိရသည္စားသုံးဆီတင္သြင္းသူမ်ားအတြက္ရည္ၫႊန္းေငြ

လဲႏႈန္းကိုဝန္ႀကီးဌာနကရည္ၫႊန္းသတ္မွတ္ေပးလ်က္ရွိရာလတ္တေလာျပင္ပေပါက္ေဈးထက္၆၀၀က်ပ္ဝန္းက်င္ ေလ်ာ့နည္းသည့္ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေဒၚလာဝယ္ယူခြင့္ ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္တရိပ္ရိပ္ျဖင့္အျမင့္ေဈးသို႔ ေရာက္လာသည့္

ျပည္တြင္းစားသုံးဆီ ေဈးႏႈန္းကိုထိန္းညွိရန္စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနကႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္နိုင္ၿပီးယင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ေျမျပင္ရွိစားသုံးဆီေဈးကြက္သို႔တိုက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနည္းပါးနိုင္ေသာ္လည္းအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ

ေဈးႏႈန္းျပန္လည္က်ဆင္းလာနိုင္မည္ဟုခန႔္မွန္းနိုင္ေၾကာင္းဆီလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကသုံးသပ္ၾကသည္အဓိကေတာ့ ေဈးခ်ခ်င္တာေနမွာေပါ့ေနာ္ဒါေပမဲ့ေျမျပင္ကိုတိုက္ရိုက္သက္ေရာက္လားဆိုေတာ့မဟုတ္ဘူးျပည္ပကဆီတင္တဲ့သူေတြကို

ေဒၚလာေဈးေလွ်ာ့ ေပးေပမယ့္လည္း ေျမျပင္မွာတဆင့္ ျပန္ဝယ္ၿပီး ေရာင္းတဲ့သူေတြက ေထြေထြထူးထူးအက်ိဳးခံစားရမႈမရွိဘူးေလ။စရိတ္အပါ အကုန္လုံးက ေဈးျမင့္ေနတာဒီေတာ့ ေျမျပင္မွာကဒုံရင္းကဒုံရင္းပဲမရမကလိုက္ခ်ရင္သာ

နည္းနည္းအက်ျပတာဒါေပမဲ့မက်ဘဴးလားဆိုေတာ့လည္းက်ေတာ့က်နိဳင္တယ္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့က်မွာေပါ့ဟုရန္ကုန္ေဈးကြက္အတြင္းရွိစားအုန္းဆီအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္လက္လီလက္ကားဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္

စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနမွသတ္မွတ္ေပးထားသည့္အဆိုပါ ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ဝယ္ယူတင္းသြင္းမည္ဆိုပါကေဈးကြက္အတြင္းအေရာက္သယ္ယူစရိတ္ကုန္သြယ္ခြန္မ်ားအပါ စားသုံးဆီတစ္ပိႆာလ်င္၄၀၉၃က်ပ္က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီးဝန္ႀကီးဌာန

လက္ေအာက္ရွိစားအုန္းဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက ေအာက္တိုဘာ(၃၀)ရက္အထိစားအုန္းဆီတစ္ပိႆာ လက္ကားရည္ၫႊန္းေဈး၄၁၇၅က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔လက္ကားရည္ၫႊန္းေဈးသတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္းလက္ရွိေဈးကြက္အတြင္း၌စားအုန္းဆီတစ္ပိႆာလ်င္က်ပ္၇၀၀၀ ေက်ာ္ဝန္းက်င္ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနၿပီးအဆိုပါ ေဈးႏႈန္းမွာၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္ေက်ာ္က

ေဈးႏႈန္းထက္၁၀၀၀က်ပ္ဝန္းက်င္ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ေဈးကြက္အတြင္းယင္းကဲ့သို႔ ျမင့္တက္ေနသည့္စားအုန္းဆီ ေဈးႏႈန္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေဒၚလာထုတ္ေခ်းျခင္း ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေပးျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္