ဒူးရင္းပင္စိုက္ပ်ိဳးနည္း/အပင္ျပဳစုနည္းစိုက္ပ်ိဳးနည္းသုံးေပပတ္လည္အ႐ြယ္က်င္းတူး၍အေပၚယံေျမဆီလႊာေျခာက္လခန့္ႏွင့္သဘာဝေျမၾသဇာဆတူေရာထည့္ပါက်င္းအကြာအေဝးကို ေျမအေနအထား/ေျမဆီထက္သန္မႈအလိုက္

၂၀၂၀ေပ/၁၈၂၄ေပ ျခား၍စိုက္ကြက္ေဖာ္နိုင္ပါသည္တစ္ဧကအပင္(၁၀၀)စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ ႏွစ္ႏွစ္/သုံးႏွစ္သက္တမ္းရွိက်န္းမာသန္စြမ္းေသာကိုင္းဆက္ပ်ိဳးပင္ႀကီးမ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးပါ။ေမလႏွင့္ ဇြန္လတြင္အၿပီးစိုက္ပ်ိဳးပါ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အပင္ငယ္စဥ္တြင္ေနပူရွိန္တိုက္ရိုက္ခံနိုင္ရည္မရွိ၍ႏြေရာသီ၌အရိပ္ျပဳလုပ္ေပးပါစိုက္ကြင္းတြင္ေလကာပင္မ်ားႀကိဳတင္စိုက္ပ်ိဳးထားသင့္သည္စိုက္ပ်ိဳးေရအလုံအေလာက္ရွိေစရန္ ေရတြင္း/ေရကန္ေရေလွာင္ကန္မ်ားႀကိဳတင္တူးေဖာ္ထားပါ

အပင္ျပဳစုနည္းေရတစ္ပင္အတြက္တစ္ရက္လွ်င္ ေရ၄.၅မီလီမီတာႏႈန္းသြင္းေပးပါအၫႊန့္သစ္မ်ားထြက္လာေစရန္ တစ္ပင္လွ်င္ယူရီးယားေဖ်ာ္ရည္၂၀ ဂရမ္ကို ေရ၂လီတာႏႈန္းေဖ်ာ္စပ္၍၁၀ရက္ျခားတစ္ႀကိမ္/ၾသဂဲနစ္နည္းျဖင့္

စိုက္ပ်ိဳးပါကအစ္ေတာနစ္၂CCကို ေရ ၂လီတာႏႈန္းေဖ်ာ္စပ္၍ ၁၀ ရက္ျခားတစ္ႀကိမ္ပတ္ဖ်န္းေပးရမည္။အျမစ္သစ္မ်ားပြားလာေစရန္B-1အျမစ္ပြားေဆးအစ္ေတာနစ္ ပတ္ဖ်န္းေပးနိုင္သည္မွိုေရာဂါႏွင့္ပိုးမ်ား

ကာကြယ္ရန္ကိုဆိုဒ္CupricHydroxide(OH2)Blue Shield ၾသဂဲနစ္မွခြင့္ျပဳထားေသာစက္႐ုံထုတ္ေဆး၁၅ရက္တစ္ႀကိမ္ပက္ဖ်န္းေပးနိုင္သည္။အီးအမ္-5ေဖ်ာ္ရည္အား၇ရက္တစ္ႀကိမ္ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္လည္း

ကာကြယ္နိုင္သည္႐ြက္ေျခာက္ေရာဂါကိုCarbendazinပက္ျဖန္း၍ၾသဂဲနစ္စနစ္တြင္Tri-goldသုံးနိုင္ပါသည္အျမစ္ႏွင့္ပင္စည္ပုတ္နာကိုMetalaxy ေဖ်ာ္၍သုတ္လိမ္းပါ။ၾသဂဲနစ္စနစ္တြင္Tri-goldထည့္သြင္းအသုံးနိုင္သည္

အ႐ြက္ဝါလွ်င္Phosethyol aluminium ကိုအ႐ြက္ေပၚပတ္ျဖန္းေပးပါေရာဂါက်အ႐ြက္အၫႊန့္အကိုင္းမ်ားျဖတ္ေတာက္ပါေရာဂါက်ျပင္းထန္ပါက ေရာဂါက်ေရာက္သည့္အျမစ္ႏွင့္အကိုင္းအတြင္သို႔Phosphorus Acidကို

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

၁:၁ ေရာ၍ထိုးသြင္းပါအပင္အဟာရျဖည့္တင္းရန္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး၄လတြင္ဓါတ္ေျမၾသဇာ၉:၂၄:၂၄တစ္ပင္လွ်င္၂ကီလိုၾသဂဲနစ္စနစ္အတြက္အီးအမ္ဘိုခါရွီေျမေဆြး တစ္ပင္လွ်င္ ၂ ျပည္ႏႈန္း ထည့္ေပးပါ