ေဂြးေတာက္ပင္အား စီးပြားျဖစ္စနစ္တက်စိုက္ပ်ိဳးနည္းေဂြးေတာက္ပင္အားစီးပြားျဖစ္ စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးနည္းေလးကို ျပန္လည္ မွ်ေဝေလးလိုက္ပါတယ္ေနာ္မ်ိဳးေစ့ရရွိနိုင္မႈေဂြးေတာက္ပင္ဟာ ႏွစ္ရွည္ပင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္လို႔စိုက္ပ်ိဳးၿပီး

၂လအၾကာမွစ၍ ႏွစ္ရွည္ ဆယ္စုႏွစ္အထိ ခူးယူနိုင္ေသာအပင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ႏွစ္ရင့္ေဂြးေတာက္ပင္မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္တႀကိမ္ ဖူးပြင့္ကာ ႏြေရာသီတြင္ အသီးသီးေလ့ရွိပါတယ္အသီးမ်ားရင့္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အသီးမ်ားမွာကြဲအက္၍

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အလြန္ေသးငယ္ေသာအေစ့မ်ားမွာအေစ့အညွာတိုင္မွဂြမ္းႏွင့္အတူ ေလထဲပါသြားေလ့ရွိၿပီး ဂြမ္းက်ရာေနရာမ်ားတြင္ အေစ့ငယ္က်ကာအပင္ေပါက္၍ မ်ိဳးပြားေလ့ရွိပါသည္ေဂြးေတာက္ပင္အား မ်ိဳးေစ့ယူလိုပါကအသီးရင္မ်ားကိုခူး၍

အေစ့ထုတ္ယူနိုင္ပါတယ္သိုမဟုတ္သစ္ပင္မ်ားတြင္တြယ္ကပ္ေနေသာႏွစ္ရင့္အပင္ႀကီးမ်ားအနီးတဝိုက္တြင့္အေစ့က်ေပါက္ေနေသာပ်ိဳးပင္ငယ္မ်ားကို ရွာေဖြေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါတယ္ေဂြးေတာက္ပင္အားစနစ္တက်စီပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳး

လိုပါကအေစ့ခ်ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းက်ေနာ္စိုက္ပ်ိဳးေသာနည္းလမ္းကေတာ့ပ်ိဳးအိတ္(35)ဆိုက္တြင္ ႏြားေခ်းၾကက္ေခ်း ေျမေဆြးတို႔အားသင့္ေလ်ာ္သလိုေရာစပ္ထည့္ကာစနစ္က် မ်ိဳးေစ့ခ်၍စိုက္ပ်ိဳးေထာင္ပါတယ္ပ်ိဳးအိတ္

ငယ္တစ္အိတ္တြင္ မ်ိဳးေစ့တစ္ေစ့သာထည့္ပါတယ္စင္ပ်ိဳးေထာင္ၿပီး၅ရက္မွ၇ရက္အတြင္း အပင္ေပါက္ေလ့ရွိၿပီး ပ်ိဳးသက္ ၄၅ ရက္တြင္စတင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္လိုရပါၿပီေျမျပင္ျခင္းစိုက္ပ်ိဳးမည့္ေျမေနရာအား ထည္ေရးညပ္ေအာင္

ျပဳလုပ္၍စိုက္ပ်ိဳးေဘာင္အားအနံ ေပခန့္ ႏွင့္အလွ်ားသင့္ေလ်ာ္သလိုစနစ္တက် ျပဳလုပ္ပါတယ္ေျမျပင္ရာတြင္စိုက္မ်ိဳးေျမအား ႏြားေခ်းၾကက္ေခ်း ေျမေဆြးတို႔အားသမ ေအာင္ေရာစပ္၍တီစူပါသို႔မဟုတ္၁၅၁၅ဓာတ္ေျမာဩဇာ

အနည္းငယ္ထည့္၍ စိုက္ေဘာင္မ်ားအတြဲ အတန္းညီေအာင္စနစ္တက်ျပဳျပင္ပါတယ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းေျမေဆြးႏြားေခ်းၾကက္ေခ်းတို႔ျဖင့္စနစ္တက် ျပဳျပင္ထားေသာ အနံ ၃ ေပခန့္ အက်ယ္ စိုက္ေဘာင္တြင္ ပ်ိဳးပင္ငယ္အားပင္ျခား၁၀လက္မ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

တန္းျခား ၁၂ လက္ မွခန့္ ျခား၍ အတြဲအတန္း ညီညာမႈရွိေအာင္ စနစ္တက်စိဳက္ပ်ိဳးပါတယ္ပ်ိဳးပင္တြင္ပါလာေသာ ပ်ိဳးအိပ္အား ပ်ိဳးပင္စိုက္ထားသည့္ ေျမခဲမေၾကမြေစရန္ သတိျပဳ၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္မ်ိဳးရပါမည္။စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္

ေနေအး သည့္ ညေနပိုင္းအခ်ိန္အမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးရန္လိုအပ္ပါသည္ေရးေလာင္ျခင္းႏွင့္ အပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းပ်ိဳးပင္ငယ္အား ေ႐ြ႕စိုက္ခါစ၃ရက္အတြင္း တေန႕လွ်င္ ေရ၃ႀကိမ္ခန္း ေရအစိုဓာတ္ရေအာင္ ေလာင္းသည့္ပါတယ္အပင္

ရွင္သန္ၿပီခ်ိန္မ်ားတြင္ ႏြေရာသီအခ်ိန္တြင္တစ္ေန႕လွ်င္ညအနက္၂ႀကိမ္ ခန့္ ေဆာင္ရာသီးႏွင့္ မိုးရာသီမ်ားတြင္တေန႕၁ႀကိမ္ခန့္ပုံမွန္ ေရေလာင္ေပး႐ုံျဖင့္ ျပည္စုံလုံေလာက္ခန့္ရွိပါသည္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးၿပီး၄၅ရက္ေနာက့ပိုင္းတြင္၁၄

ရက္တြင္ အပင္အ႐ြက္ဖ်န္းအားေဆးအာမို1သို႔မဟုတ္ေကာမတ္1တို႔အား ဖ်န္းေပးသင့္ပါသည္ထိုမွသာမၾကာခဏ အၫြန္ခူးယူနိုင္ပါမည္ေဂြးေတာက္ပင္မ်ားတြင္ အ႐ြက္အားစားေသာ႐ြတ္ဖ်က္ပိုးမ်ားမၾကာခဏက်ေရာက္တက္လို႔

ပင္လုံးပ်ံ့ပိုးသတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးအားတစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ခန့္ဖ်န္းေပးျခင္းသ်ု့မဟုတ်ပိုးေကာင္က်ေရာခါစအခ်ိန္မ်ားတြင္လိုအပ္သလိုပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္းျပဳလုပ္သင့္ပါသည္အပင္ျဖစ္ထြန္းခ်ိန္တြင္အပင္အားတေပခြဲခန့္ထက္ပို၍

အျမင့္မခဲဘဲ အၫြန့္မ်ားအားခူးဖ်က္ေပးရပါမည္ထိုမွသာညီညာလွပ၍အ႐ြက္ထြက္ႏႈန္းေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ပါသည္ဒါကေတာ့က်ေနာ္လက္ေတြစိုက္ပ်ိဳးတဲ့နည္းလမ္းဘဲျဖစ္ပါတယ္က်ေတာ္ကေတာ့ ေဂြးေတာက္ပင္ကိုအခုလို

စနစ္တက်စိုက္ထားပါတယ္စိုက္ပ်ိဴးၿပိး၂လခန့္အၾကာမွာစတင္ခူးလို႔ရပါၿပီအခုပုံကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး၈လသားျဖစ္ပါတယ္အပင္ကိုအျမင့္မထားဘဲရွည္ထြက္လာတဲ့အၫႊန့္ ေတြကို၁၀ရက္တခါေလာက္ ျဖတ္ေပးပါတယ္အပင္

၁၀၀၀ ေက်ာ္ကိုေျမေနရာေပ၂၀ပတ္လည္ေလာက္ဘဲလိုအပ္ပါတယ္၁၀ရက္ကိုတစ္ႀကိမ္ေလာက္ခူးလို႔ရပါတယ္တစ္ႀကိမ္ခူးရင္ ေဒသေပါက္ေဈး ျဖင့္တြက္လွ်င္၂၀၀၀၀က်ပ္ဖိုးေလာက္ရပါတယ္ ဗ်ာဒါေၾကာင့္မို႔စိုက္ပ်ိဴးေရးဝါသနာပါၿပိး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေျမေနရာက်င္းေနတဲ့သူေတြအတြက္စိတ္လည္းခ်မ္းသာဒုကၡလည္းမမ်ားဘဲ ဝင္ေငြလည္း လည္း.ပုံမွန္ရေစဖို႔အတြက္ ေဂြးေတာက္ပင္ကိုတနိုင္တပိုင္စိုက္ပ်ိဴး ၾကဖို႔အႀကံေပးလိုပါတယ္ဗ်ာေမတၱာျဖင့္ ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္