သက္တမ္း၁၂၀ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ၉လနဲ႕အၿပီးတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ကမၻာေက်ာ္ဂုတ္ထိပ္တံတားသမိုင္းဂုတ္ထိပ္တံတားသည္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေနာင္ခ်ိဳႏွင့္ ေက်ာက္မဲအၾကားမႏၱေလး၊လားရွိုးမီးရထားလမ္းေပၚတြင္တည္ရွိသည္

သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ဟိုကြတ္အမည္ျဖင့္ ႐ြာတစ္႐ြာရွိသည္ဟိုကြတ္ဟူေသာအမည္သည္ထိုေနရာတြင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားငုပ္လွ်ိုးကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္ကိုအစြဲျပဳ၍ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္ထို႐ြာအနီးတြင္နမ္းပေဆးျမစ္သည္ ေျမႀကီးထဲသို႔

ငုပ္လွ်ိုးသြားၿပီးအျခားတစ္ေနရာေရာက္မွ ျမစ္ေၾကာင္းျပန္ေပၚလာသျဖင့္နမ္းပေဆးျမစ္ငုပ္သြားသည့္ထိပ္ေနရာဟုရည္ၫႊန္းကာထိုေနရာကိုငုပ္ထိပ္ေက်း႐ြာဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ကာလ ေ႐ြ႕လ်ားလာေသာအခါငုပ္ထိပ္မွဂုတ္ထိပ္

ျဖစ္လာခဲ့သည္ခရစ္၁၈၉၇ခုႏွစ္တြင္ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္မႏၱေလးမွဗန္းေမာ္သို႔မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရာမႏၱေလးမွကြမ္းလုံသို႔မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္လည္းလိုအပ္သည္ကို ေတြ႕ရွိလာၾကသည္ထို႔ေၾကာင့္ဂုတ္ထိပ္

တံတားကိုစတင္ေဆာက္လုပ္ရန္ ျမန္မာျပည္အစိုးရကစီမံ ေလသည္ဂုတ္ထိပ္တံတားသည္ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမႏၱေလးလားရွိုးရထားလမ္းေပၚရွိ ေနာင္ခ်ိဳဘူတာအလြန္ခုႏွစ္မိုင္ခန့္တြင္ကမၻာေက်ာ္ဂုတ္ထိပ္တံတားႀကီးတည္ရွိသည္

အဆိုပါတံတားႀကီးသည္အျခားရထားလမ္းကူးတံတားမ်ားကဲ့သို႔ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္တည္ေဆာက္ထားျခင္းမဟုတ္ပဲထူးထူးျခားျခားမီးရထားမိုင္တိုင္အမွတ္၄၆၃/ဝ-၉တြင္ရွိေသာ ေက်ာက္ဂူႀကီးအေပၚသို႔ျဖတ္၍

ေတာင္ထိပ္၂ခုကိုဆက္သြယ္ထားသည္အဆိုပါတံတားႀကီးကိုလန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိSir A.M.RRendel&Coကုမၸဏီကပုံစံေရးဆြဲခဲ့ၿပီးအေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွPennsylvania &Maryland Bridge and

Construction Coမွတာဝန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့သည္တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို၁၈၉၉ခုႏွစ္အတြင္းစတင္ခဲ့ၿပီး၁၉၀၀ ျပည့္တြင္ၿပီးစီးခဲ့သည္သို႔ေသာ္လည္း၁၉၀၃ခုႏွစ္ ေရာက္မွသာစတင္အသုံးျပဳခဲ့သည္အဆိုပါတံတားႀကီးတြင္

ေပ၁၂၀ရွည္ေသာသံေပါင္၁၀ခု၊ ေပ၆၀ရွည္ေသာသံေပါင္၇ခု၊ ေပ၄၀ရွည္ေသာအလ်ားကူးသံေပါင္၁၆ခုႏွင့္သံမဏိတိုင္၁၆တိုင္တို႔ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္အျမင့္ဆုံးသံတိုင္မွာ၃၂၀ ေပရွိၿပီးအနိမ့္ဆုံးတိုင္မွာ၄၅ေပျမင့္သည္။

တံတားအရွည္ေပ၂၂၆၀ေပရွည္ၿပီးတံတားေအာက္ေျခမွတိုင္းတာလွ်င္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ေပ၁၁၀၀တြင္တည္ရွိသည္အဆိုပါတံတားကိုတည္ေဆာက္ရန္ သံႏွင့္သံမဏိတန္ခ်ိန္၄၃၁၁တန္ႏွင့္သံမွို၁သန္းသုံးစြဲထားသည္မတ္ေစာက္ေသာ

ေတာင္ေစာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ထူထပ္ေသာေတာႀကီးမ်ားကိုရွင္းလင္း၍အံ့ဘနန္းတည္ေဆာက္ထားေသာအဆိုပါတံတားႀကီးကိုထိုေခတ္ကစတာလင္ေပါင္၁၁၃၂၀၀ခန့္အကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္ခက္ခဲစြာတည္ေဆာက္ခဲ့ရေသာလည္း

အဆိုပါတံတား၏တည္ေဆာက္ကာလမွာ၉လသာၾကာျမင့္ၿပီးလက္ရွိအခ်ိန္အထိအကာင္းအတိုင္းပကတိတည္ရွိေနေသးသည္ထိုတံတားသည္နမၼတူသတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၏သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္အေရးပါေလသည္

ျမန္မာနိုင္ငံစီးပြားေရးကိုလည္းမ်ားစြာအေထာက္အပံ့ျပဳသည္ထိုအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးတြင္မဟာမိတ္တို႔၏ ေျမလွန္စနစ္အရဂုတ္ထိပ္ တံတားသည္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရသည္သို႔ေသာ္သံတိုင္အမွတ္၂ႏွင့္၅သာ

ပ်က္စီးခဲ့သည္ထို႔ေနာက္တစ္ဖန္ ျမန္မာနိုင္ငံမွဆုတ္ခြာေပးရေသာဂ်ပန္တို႔သည္တံတား၏ အျမင့္ဆုံးတိုင္မ်ားသံတိုင္အမွတ္၉၊၁ဝ၊၁၁ႏွင့္၁၂တို႔ကိုေအာက္ေျခမွစ၍ဗုံးေဖာက္ခြဲကာဖ်က္ဆီးခဲ့ျပန္သည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ထိုတံတားကို

နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားငွားရမ္း၍ ျပင္ရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္းတင္ဒါတင္သြင္းေသာအဖိုးႏႈန္းမွာႀကီးျမင့္လွသျဖင့္ျမန္မာနိုင္ငံမီးရထားဌာနကပင္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၄၈ ခု၊ ေမလက စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း

နည္းပညာလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပစၥည္းရွားပါး၍လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာေၾကာင့္၁၉၅၁ခုဩဂုတ္လအတြင္း၌သာၿပီးစီးခဲ့ေလသည္ထိုအခ်ိန္ကဂုတ္ထိပ္တံတားႀကီးျပင္ဆင္မႈကုန္က်စရိတ္ေငြမွာေငြက်ပ္၃၂သိန္းျဖစ္သည္

မီးရထားေပၚမွျမင္ရသည့္ဂုတ္ထိပ္တံတားႀကီး၏အနီးကပ္ျမင္ကြင္းကိုတံတားႀကီးေပၚမွ ျဖတ္သန္းသြားဖူးၾကသူတိုင္းမေမ့နိုင္ေအာင္အမွတ္တရ ျဖစ္ၾကရေပသည္ဂုတ္ထိပ္တံတားအဆင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းသည္ဂုတ္ထိပ္

တံတား၏အေနာက္ဘက္တြင္ရွိသျဖင့္ကားလမ္းမွဂုတ္ထိပ္တံတားကိုမျမင္နိုင္ၾကဘဲ မီးရထားစီးမွသာဂုတ္ထိပ္တံတားႀကီးကို ျမင္နိုင္သည္ဂုတ္ထိပ္တံတားကိုအနီးကပ္ျမင္ေတြ႕နိုင္ရန္ ဂုတ္ထိပ္ၾကည့္ခရီးသည္မ်ားသည္မီးရထား

ျဖင့္သာဂုတ္ထိပ္တံတားရွိရာသို႔သြားၾကရေပသည္။ေန႕စဥ္နိုင္ငံျခားသားခရီးသည္၂ဝမွ၃ဝ ေက်ာ္အထိမီးရထားျဖင့္လာၾကေၾကာင္းသိရွိရေပသည္ယင္တံတားကိုတည္ေဆာက္သည့္နည္းပညာအဆင့္ျမင့္မားမႈႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

လွပမႈတို႔ေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားလာေသာတံတားျဖစ္ၿပီးကမၻာ့အံ့ဖြယ္စာရင္းမ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့သည္ျမန္မာျပည္၏အျမင့္ဆုံးႏွင့္ကမၻာေပၚတြင္ဒုတိယအျမင့္ဆုံးတံတားကမၻာ့အႀကီးဆုံးမီးရထားသံလမ္း တံတားဟုမွတ္ေက်ာက္တင္ဆဲျဖစ္သည္