လယ္ေျမပုံစံ7ဆိုတာဂရံေလွ်ာက္လို႔ရလားရွင့္။ဆိတ္ၿငိမ္တဲ့ေနရာေလးမို႔ႀကိဳက္ေနလို႔ပါေျဖလယ္ေျမကိုဂရန္ေျမအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းလယ္ေျမကိုဂရန္ေျမအျဖစ္ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္တိုက္ရိုက္ေတာ့ေလွ်ာက္ထားလို႔မရပါဘူး

ေရွးဦးစြာလယ္ေျမကိုလယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ပုံစံ(၇)ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ေျမပုံ/ေျမရာဇ၀င္လို႔ေခၚသည့္ ေျမစာရင္းပုံစံ ၁၀၅/၁၀၆ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္ေျမစာရင္းပုံစံ-၁၀၅/၁၀၆ ရရွိၿပီးပါကလယ္ယာေျမ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

လုပ္ကိုင္ ခြင့္လက္မွတ္ပုံစံ(၇) ေလွ်ာက္ထားလို႔ရပါၿပီပုံစံ(၇)စိစစ္ရာတြင္အမွန္တကယ္လယ္ယာလုပ္ကိုင္ျခင္းရွိ/မရွိကိုစိစစ္ပါတယ္လယ္ယာလုပ္ကိုင္သည္ဆိုလွ်င္ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန့္ခြံေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ

လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ပုံစံ(၇)ထုတ္ေပးပါသည္လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ပုံစံ(၇)ရရွိၿပီးပါကလယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ေရာင္းခ်ျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းေပးကမ္းျခင္းေပါင္ႏွံျခင္းငွားရမ္းျခင္းမ်ားကိုတရား၀င္ေဆာင္႐ြက္လို႔

ရသြားပါတယ္ထိုမွတဆင့္လယ္ယာေျမအားအျခားနည္းအသုံးျပဳခြင့္လ/ယ ၃၀ ကို ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန့္ခြဲ ေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါသည္အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

သုံးစြဲလိုသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို ေဖာ္ျပေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအမႈတြဲအားခရိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန့္ခြဲေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန့္ခြဲေရး အဖြဲ႕သို႔

အဆင့္ဆင္တင္ျပၿပီးေနာက္ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန့္ခြဲေရးအဖြဲ႕သို႔ဆက္လက္တင္ျပၿပီးေနာက္လယ္ေျမတြင္အျခားနည္းသုံးစြဲခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ခြင့္ျပဳပါက အသုံးျပဳရန္ခြင့္ျပဳမိန့္ပုံစံ(၁၅)ထုတ္ေပးပါသည္လယ္ေျမအားအျခားနည္း

သုံးစြဲခြင့္လယ၃၀ရရွိၿပီးပါကခြင့္ျပဳသည့္နည္းလမ္းအတိုင္း(၆)လအတြင္းအသုံးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္လယပုဒ္မ-၃၁အရခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္န႕မွ(၆)လအတြင္းစတင္အသုံးမျပဳလွ်င္ ေသာ္လည္း၊သတ္မွတ္ကာလအတြင္း

လုပ္ငန္းမၿပီးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္းဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန့္ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ယင္းလယ္ယာေျမကို ျပန္လည္သိမ္းယူနိုင္တယ္ျပဌာန္းထားတာပါတယ္ဌာနမွစိစစ္လို႔ေတြ႕ရွိတယ္ဆိုလွ်င္လ/ယ၃၀ခြင့္ျပဳမိန့္ပယ္ဖ်က္ၿပီးစည္းကမ္းပ်က္ေျမကို

သိမ္းယူသည္အထိအေရးယူနိုင္ပါတယ္သတိျပဳဖို႔လိုပါတယ္ထိုသို႔အသုံးျပဳၿပီးေနာက္ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန့္ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနတြင္ ေျမစာရင္းပုံစံ-၁၀၅/၁၀၆ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္

ပုံစံ-၁၀၅/၁၀၆ရရွိၿပီးပါကသက္ဆိုင္ရာခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ဂရန္ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမဧရိယာသည္(၁) ဧကအထိျဖစ္ပါကခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သတ္မွတ္ ေျမခြန္ေပးသြင္းေစၿပီးဂရန္ထုတ္ေပးနိုင္ၿပီး (၁)ဧကအထက္(၅)ဧကအထိျဖစ္ပါက ေနျပည္ေတာ္တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန့္ခြဲေရးအဖြဲ႕၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္

ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွသတ္မွတ္ေျမခြန္ေပးသြင္းေစၿပီးဂရန္ထုတ္ေပးပါသည္၅ဧကအထက္ျဖစ္ပါကအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန(႐ုံးခ်ဳပ္)၏မွ၀န်ကြီးဌာနသို့သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းခံ၍၀န္ႀကီးဌာန

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ခြင့္ျပဳမိန့္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္၊တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန့္ခြဲေရးအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ ေျမခြန္ေပးသြင္းေစၿပီး ဂရန္ထုတ္ေပးပါသည္