သားေယာက္်ားေလးမ်ားကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းကထင္သေလာက္မလြယ္ပါသုေတသနမ်ားအရသားေလးမ်ားကသမီးေလးမ်ားထက္ ေက်ာင္းေျပးဖို႔စာေမးပြဲက်ဖိဳ႕ေဆးလိပ္အရက္ႏွင့္မူးယစ္ေဆးဝါးစမ္းသုံးၾကည့္ဖို႔မေတာ္တဆထိခိုက္

ဒဏ္ရာရဖို႔စိတ္ဓာတ္က် ေရာဂါရဖို႔ျဖစ္နိုင္ေခ်ပိဳမ်ားသည္ဟုဆိုသည္သားေယာက္်ားေလးမ်ား၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုစိတ္ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ကအဆင့္၃ဆင့္ခြဲၾကသည္(၁) ေမြးကင္းစမွ၆ ႏွစ္သားကိုဘယ္သူလႊမ္းမိုးသလဲ

သားသည္မိခင္ကိုအဓိကတြယ္တာသည္ဤအဆင့္တြင္မိခင္ဆီမွအေရးႀကီးဆုံးအလိုအပ္ဆုံးအရာသည္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ႏြေးေထြးလုံၿခဳံမႈျဖစ္သည္မိခင္၏ဂ႐ုစိုက္မႈ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကသားငယ္ေလးတစ္ေယာက္ကို

စိတ္က်န္းမာ ေပ်ာ္႐ႊင္သည့္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစနိုင္သည္မိခင္၏အေျပာအဆိုအျပဳအမူမ်ားကသားေလး၏အေျပာအဆိုအျပဳအမူမ်ားကိုလႊမ္းမိုးနိုင္စြမ္းရွိသည္မိခင္ဆီမွဆက္ခံနိုင္ေသာအရည္အေသြးက

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာ ေဖာ္ေ႐ြျခင္း ျဖစ္သည္(၂)၆ ႏွစ္မွ၁၄ ႏွစ္သားကိုဘယ္သူ လႊမ္းမိုးသလဲသားငယ္ေလးက ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔စတင္ သင္ယူခ်င္သည္မိခင္ကိုတြယ္တာဆဲျဖစ္ေသာ္လည္းဖခင္ကိုပို၍စိတ္ဝင္စားလာသည္

ဖခင္၏စကားလုံးကိုယ္ေနဟန္ထားဝတ္စားဆင္ယင္မႈတို႔ကိုမသိမသာ ေလ့လာသည္ဤအဆင့္တြင္ ေကာင္ေလး၏အရည္အခ်င္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျမေတာင္စျမႇောက္ေပးနိုင္ဖို႔အေရုးႀကီးဆုံးကဖခင္ျဖစ္သလိုကိုယ္ခ်င္းစာၾကင္နာတတ္ၿပီး

အၾကမ္းဖက္မႈမလိုလားတတ္ေစရန္လည္းဖခင္ကစံနမူနာ ျပနိုင္သည္ထိုအခ်ိန္ကို ေနာက္က်မွ ျပန္မရနိုင္၍စီးပြားအတြက္အလုပ္မ်ားလြန္းသူ ေဖေဖမ်ားပိုဂ႐ုစိုက္ပါ(၃)၁၄ ႏွစ္မွ၁၈ ႏွစ္သားကိုဘယ္သူလႊမ္းမိုးသလဲဖခင္၏

အေျပာအဆို၊အျပဳအမူတို႔ထက္ပတ္ဝန္းက်င္မွအမ်ိဳးသားတို႔၏အျပဳအမူႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္ေလးကစတင္သင္ယူခ်င္သည္ဥပမာအတန္းႀကီးမွကစားေဖာ္မ်ားစကားေျပာေဖာ္မ်ားတစ္လမ္းတည္းသားဂစ္တာတီးေဖာ္

အစ္ကိုႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာက်ဴရွင္ဆရာမ်ားကိုအထင္ႀကီးလြယ္သည္မိသားစုထက္ ပိုယုံစားလြယ္သည္ဤအဆင့္တြင္မိခင္ေရာဖခင္ပါလိမၼာပါးနပ္ဖို႔လိုသည္အျမင္မတူလွ်င္မဆန့္က်င္ပါႏွင့္တူလာေအာင္စည္း႐ုံးပါ

မတင္းၾကပ္ပါႏွင့္ေျပလည္ဖို႔ညွိႏွိုင္းပါမိမိသားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံနိုင္ေခ်ရွိသူမ်ားကိုႀကိဳတင္ေလ့လာစူးစမ္းပါတားျမစ္ဖို႔လိုလွ်င္အခ်ိန္မီပါေစမိမိသားကိုလမ္းမွန္သို႔လက္တြဲေခၚမည့္သူကိုအသိအမွတ္ျပဳပါလိုအပ္လွ်င္သားေလးစားေသာ

သား၏ဦးေလးဘႀကီးအဖိုးတို႔၏အကူအညီကိုရယူပါ။သားပိုင္ရွင္မ်ားကကေလး၏အသက္အပိုင္းအျခားအရသတိမူစရာမ်ားသတိမူနိုင္ရန္၊က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာသားေယာက္်ားေလးမ်ားပ်ိဳးေထာင္နိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ေရးပါသည္