လူတစ္ေယာက္ကံေကာင္းခ်င္လာၿပီဆိုရင္ဒီလိုေတြျဖစ္လာမယ္လူတစ္ေယာက္သည္ကံေကာင္းခ်င္လာၿပီဆိုလွ်င္စိတ္တည္ၿငိမ္လာျခင္းစိတ္ရႈပ္ေထြးမႈကင္းကာစိတ္မ်ားၾကည္လင္လန္းဆန္းလာျခင္းစေသာလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိ

ပါသည္၎စိတ္ကိုေယဘုယ်အားျဖင့္ေကာင္းစိတ္ဟုသတ္မွတ္နိုင္ပါသည္ထိုစိတ္မ်ိဳးဝင္လာလွ်င္ငါေတာ့ကံေကာင္းေတာ့မယ္ဒီစိတ္ဟာေကာင္းကံျပဳလုပ္ျဖစ္ဖို႔အေၾကာင္းခံစိတ္ေပပဲဟုသေဘာထားကာထိုစိတ္ကိုေပ်ာက္ပ်က္မသြား

ရေအာင္ထိန္းထားၿပီးေကာင္းမႈတစ္ခုခုကိုျပဳလုပ္ျဖစ္ေအာင္သာႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ယူရမည္ ျဖစ္သည္ထို႔အျပင္အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ေလ့က်င့္ေနစရာအထူမလိုေသာသမားရိုးက်မေကာင္းကံဘက္သို႔ျပန္ေျပာင္းေနာက္ေၾကာင္း

ျပန္မလွည့္မိေစရန္လည္းအထူးသတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္လႉခ်င္တန္းခ်င္စိတ္ေပါက္လာလွ်င္ငါကံေကာင္းလာၿပီဒီကံေလးအထေျမာက္ေအာင္ငါလႉေပးဦးမွသီလေဆာက္တည္ခ်င္စိတ္ေပါက္လာလွ်င္ငါကံေကာင္းလာၿပီ၊သီလေလး

ေဆာက္တည္ၿပီးေနဦးမွဘုရားရွိခိုးခ်င္စိတ္ေပါက္လာလွ်င္ငါကံေကာင္းလာၿပီ၊ဘုရားရွိခိုးၿပီးေတာ့ပူေဇာ္လိုက္ဦးမွဘာဝနာကမၼ႒ာန္းပြါးမ်ားခ်င္စိတ္တရားအားထုတ္ခ်င္စိတ္ေပါက္လာလွ်င္ငါကံေကာင္းလာၿပီ၊ပြါးမ်ားျဖစ္ေအာင္

ပြါးမ်ားလိုက္ဦးမွ၊အားထုတ္ျဖစ္ေအာင္အားထုတ္လိုက္ဦးမွစသည္ျဖင့္ ေကာင္းကံမ်ားအထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္ေကာင္းစိတ္မ်ားေပၚလာၿပီးေကာင္းကံမ်ားကိုျပဳလုပ္အားထုတ္ျဖစ္လွ်င္အခြင့္အေရး

ေကာင္းအေျခအေနေကာင္းမ်ားရလာၿပီဟုမွတ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၎အခြင့္ေကာင္းအေျခအေနေကာင္းမ်ားကိုလက္မလြတ္ေစရန္လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္ဓမၼမိတ္ေဆြသူေတာ္စင္အေပါင္းက်န္းမာ႐ႊင္လန္းၿငိမ္းေအးနိုင္ၾကပါေစစာဖတ္သူအေပါင္းကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္