ျမန္မာ့ေ႐ႊအခ်ိန္အတြယ္ႏွင့္ေ႐ႊေဈးတြက္နည္းေဖာ္ျမဴလာလူတိုင္းသိသင့္လို႔မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ျမန္မာ့ ေ႐ႊေဈးတြက္နည္းေဖာ္ျမဴလာေ႐ြး၈ +ပဲ၁၆+က်ပ္x ေဈးႏႈန္းေ႐အခ်ိန္အတြယ္၂ပဲ=၁မူး၄ပဲ=၁မတ္၈ပဲ=၅မူ၂ပဲကို

၁မူးေခၚေပမဲ့၈ပဲကိုေတာ့၅မူး ေခၚၾကပါတယ္၁က်ပ္၁၆ပဲ၁ပဲ=၈ ေ႐ြး၁က်ပ္=၁၂၈ ေ႐ြး၁က်ပ္၁၆.၆၀၆ဂရမ္၁က်ပ္မွာ၁၆ပဲရွိလို႔၁ပဲတန္ဖိုးသိခ်င္ရင္ ေ႐ႊေဈကို၁၆နဲ႕စားလိုက္ရမွာပါ၁ပဲဖိုးေ႐ႊေဈ16ဥပမာ၁၆ပဲရည္ေဈးးန္း2,000,000/-ႏႈန္းဥပမာ ျပထားတဲ့ ေဈးအရဆိုရင္

2,000,000/16=125,000တစ္ပဲဖိုးပါ၁ပဲဖိုးသိရၿပီဆိုရင္၂ပဲဖိုးသိခ်င္ရင္၂နဲ႕ျမႇောက္၃ပဲဖိုးသိခ်င္ရင္၃နဲ႕ျမႇောက္၈ပဲငါးမူးသားဖိုးအၾကမ္းသိခ်င္ရင္ ေ႐ႊေဈးကို၂နဲ႕စားလိုက္႐ုံပါ၄ပဲ(တစ္မတ္သား)ဖိုးအၾကမ္းသိခ်င္ရင္ ေ႐ႊေဈးကို၄နဲ႕စားလိုက္ပါေ႐ႊတန္ဖိုး တြက္နည္း

ေဖာ္ျမဴလာ ေ႐ြး၈+ပဲ၁၆+က်ပ္x ေဈးႏႈန္းက်ပ္ပဲ ေ႐ြးတြက္နည္းဥပမာ2က်ပ္6ပဲ2 ေ႐ြးကိုတြက္မယ္ဆိုရင္၁၆ပဲရည္ေဈးန္း2,000,000/-ႏႈန္းေ႐ႊတန္ဖိုးတြက္နည္း ေဖာ္ျမဴလာေနရာမွာအစားထိုးတြက္မယ္ဆိုရင္28+6 16+2 2,000,000 =4781250က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္