လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ေျပးဆြဲေနသည့္ကားဂိတ္စာရင္းႏွင့္တန္ဆာပို႔လို႔ မရသည့္ ပစၥည္းမ်ားစာရင္းယခုကာလအတြင္းကားဂိတ္မ်ားမွလက္မခံသည့္ပစၥည္းစာရင္းႏွင့္ကားထြက္ရွိမႈစာရင္းကို ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္-ယခုကာလအတြင္းေပးပို႔၍

မရေသာတန္ဆာပစၥည္းမ်ား(၁)ဖုန္၂လုံးထက္ပို၍မရႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ (၂) လပ္ေတာ့(၂လုံးထက္ပို၍မရ)(၃)စီစီတီဗီ(၄)ဒ႐ုန္း(၅)ကင္မရာ(၆) ဘက္ထရီႏွင့္ဓာတ္ခဲမ်ား(၇)မွန္ဘီလူး၊မွန္ေျပာင္း(၈)လွ်ပ္စစ္မီးအိမ္ဓာတ္မီး

(၉)စကားေျပာစက္၊(၁၀)ဝါယာႀကိဳ(၁၁) ေ႐ႊထည္ပစၥည္း၊(၁၂) ေကာ္၊စတီးႏွင့္သံထည္ ပစၥည္းမ်ား၊(၁၃) ေရပိုက္(ေကာ္၊စတီး၊သံ)(၁၄)အက္စစ္၊(၁၅)ယမ္းမႈန႔္(၁၆)သစ္သား၊ ေက်ာက္တုံး၊မီးေသြး၊(၁၇)အဝတ္အထည္

(အမ်ားအျပား)(၁၈) ေပ်ာက္ၾကားတူညီဝတ္စုံ၊(၁၉)အစားအေသာက္၊အေၾကာ္အေလွာ္(အမ်ားအျပား)။လက္ရွိအခ်ိန္ ကားလိုင္းမ်ားရဲထြက္ရွိမႈအေျခအေန(၁)E-lite ကားထြက္မႈပုံမွန္ေျပးဆြဲ၊ရန္ကုန္မုံ႐ြာလူမဲ့တန္ဆာလက္မခံ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

လူႏွင့္တန္ဆာလက္ခံဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမုံ႐ြာရန္ကုန္လူမဲ့တန္ဆာလက္ခံဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည္)(၂) ေ႐ႊမႏၱလာကားထြက္မႈယာယီရပ္နား၊ကုန္ပစၥည္းလက္ခံဌာနယာယီရပ္နား)(၃)ေ႐ႊသလႅာကားထြက္မႈပုံမွန္ေျပးဆြဲလူမဲ့ကုန္

လက္မခံ(၄) ေ႐ႊမန္းသူ(ကားထြက္မႈပုံမွန္ေျပးဆြဲ၊လူမဲ့ကုန္လက္ခံ၊ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည္)(၅)မိုးေကာင္းကင္ကားထြက္မႈပုံမွန္ေျပးဆြဲ၊လူမဲ့ကုန္လက္ခံ၊ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည္)(၆)မႏၱလာမင္းကားထြက္မႈယာယီရပ္နားကုန္ပစၥည္း

လက္ခံဌာနယာယီရပ္နား(၇)လုမၺိနီကားထြက္မႈပုံမွန္ေျပးဆြဲ၊လူမဲ့ကုန္လက္ခံ၊ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည္(၈)ေ႐ႊစင္စၾကၤာကားထြက္မႈပုံမွန္ေျပးဆြဲ၊လူမဲ့ကုန္လက္ခံဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည္(၉)famousကားထြက္မႈပုံမွန္ေျပးဆြဲ၊လူမဲ့

ကုန္လက္ခံ၊ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည္၊အေရအတြက္ကန့္သတ္လက္ခံ)(၁၀)နယူးမႏၱလာထြန္းကားထြက္မႈပုံမွန္ေျပးဆြဲ၊လူမဲ့ကုန္ပစၥည္းလက္ခံ၊ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည္)(၁၁) ေအာင္ေက်ာ္မိုးကားထြက္မႈပုံမွန္ေျပးဆြဲ၊လူမဲ့တန္ဆာလက္ခံ၊ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည္)bahaninformation