အထိုင္ေဈး၉၂တစ္လီတာ၂၅၀က်ပ္နီးပါ ေဈးတက္လာခ်ိန္ ေဒၚလာ၁ဘီလီယံေက်ာ္သုံးစြဲေနရသည့္စက္သုံးဆီတင္သြင္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္နစကဥကၠ႒တိုက္တြန္းရန္ကုန္၂၀၂၂ဩဂုတ္၉ရက္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ေဒၚလာရည္ၫႊန္းေဈး

၁၈၅၀က်ပ္သတ္မွတ္ခ်ိန္ကတစ္လီတာ၁၆၀၀က်ပ္စြန္းစြန္းသာရွိခဲ့ေပမယ့္၂၁၀၀က်ပ္ကိုတိုးျမႇင့္လိုက္ခ်ိန္ကစၿပီး ေဈးထိုးတက္လာျခင္းျဖစ္ကာ၉၂တစ္လီတာ၁၈၀၀က်ပ္ေအာက္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိဖို႔မျဖစ္နိုင္ေသးေၾကာင္း ေန႕စဥ္

ကားအသုံးျပဳေနသူအခ်ိဳ႕ကယခုလက္ရွိတြင္ ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္ေန႕စဥ္ကားအသုံးျပဳသြားလာေနရတဲ့အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေဒၚလာေဈး၂၁၀၀သတ္မွတ္လိုက္ကတည္းကဆီေဈးကတန္းတက္သြားတာပဲ

ဒီေန႕ဆိုရင္၉၅က၂၀၀၀နား ျပန္ေရာက္သြားၿပီဒါေတာင္ဆိုင္တိုင္းထည့္လို႔မရဘူးလို႔ကို ေျပာပါတယ္ထို႔သို႔အခ်ိန္တြင္စြမ္းအင္က႑အတြက္အေမရိကန္ေဒၚလာ၁ဒသမ၃ဘီလီယံသုံးစြဲေနကာ ျပည္ပနိုင္ငံ ေတြထံကတင္သြင္းေနရတဲ့စက္သုံးဆီတင္သြင္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖိဳ႕

နစကဥကၠ႒ကမေန႕ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အစည္းအေဝးမွတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္နစကဥကၠ႒ကျပည္တြင္းမွာအထိုက္အေလ်ာက္ ေရနံထြက္ရွိၿပီးအခ်ိဳ႕ေဒသေတြကတြင္းတိမ္ေရနံတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈေတြကိုစနစ္တက်ျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္

ေရနံထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုတိုင္းျပည္အတြက္အက်ိဳးရွိေအာင္စနစ္တက်ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔လိုပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္ယခုလိုတင္သြင္းမႈေလွ်ာ့ခ်ဖိဳ႕ ေျပာၾကားေနစဥ္မွာပဲ ေဈးကြက္အတြင္းစက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းေတြ

တရိပ္ရိပ္ ျမင့္တက္လာေနၿပီးရန္ကုန္အထိုင္ေဈးျဖစ္တဲ့၉၂တစ္လီတာကဩဂုတ္လ၇ရက္မွယေန႕အထိ၂ရက္အတြင္းမွာပင္၂၅၀က်ပ္နီးပါးအထိ ေဈးထိုးတက္သြားခဲ့ပါတယ္