သင္ဘယ္အခ်ိန္မွာေမြးဖြားလည္းဆိုတာသိတယ္ဆိုမွန္မမွန္ဖတ္ၾကည့္သြာညသန္းေကာင္ေက်ာ္တြင္ေမြးသူမ်ားညမြန္း တၫ့္(၁၂)နာရီေက်ာ္၍တစ္နာရီ၊ ႏွစ္နာရီစသၫ့္အခ်ိန္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္လ်ွင္ဘဝတစ္aလ်ွာက္လံုး တြင္aဆြမ်ိဳးညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္နီးစပ္ဆက္သြယ္ရေသာအက်ိဳးကိုပးကိုေရလိမ့္မည္။ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေဆြမ်ိဳး

သားခ်င္းမ်ားသည္ဇာတာရွင္၏ဘဝတြင္ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးျပဳၾကကုန္ေသာအဓိကဇတ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကလိမ့္မည္မိဘေမာင္ဘြားမ်ားေၾကာင့္အိမ္ေထာင္ေရးအခ်စ္ေရးတို႔တြင္အေနွာင့္အယွက္အတားအဆီးေတြ့ရသူမ်ားမိဘေမာင္ဘြားမ်ားကိုငဲ့ၫွာ၍အလြယ္တကူအိမ္ေထာင္မျပဳႏိုင္ဘဲရိွၾကသူမ်ားသည္သန္းေခါင္ယံေက်ာ္တြင္ေမြးၾကသူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

ညမြန္းတၫ့္သန္းေခါင္မွ(၂)နာရီအတြင္းေမြးၾကသူမ်ားသည္ဘဝတစ္ေလ်ွာက္လံုးတြင္ခရီးတိုမ်ားမနားမေနသြားရျခင္းမ်ား လိမ့္မည္။ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးနားေနၿငိမ္ဆိမ္ရသည္ဟူ၍မရိွပဲတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ခရီးသြားလာျခင္းအျပင္စာေပေရးသားျခင္းေလ့လာလိုက္စားျခင္းသိပၸံပညာစိတ္ပညာဘာသာေရးတို႔တြင္ေလ့လာထူးခြၽန္ျခင္းတို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။

နံနက္ေနမထြက္မီေမြးဖြားသူမ်ားညသန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္ႏွင့္နံနက္အာရံုတက္ေနထြက္ခ်ိန္အၾကားကာလေနမထြက္မီ တြင္ေမြးလ်ွင္စီးပြားေရး၊ေငြေရးေၾကးေရးတြင္ကံေကာင္းထူးခြၽန္သူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။စက္နာရီအားျဖင့္ေဆာင္းတြင္းကာလျဖစ္လ်ွင္နံနက္(၄)နာရီ(၅)နာရီခန႔္တို႔တြင္ေမြးသူမ်ားသည္ဤအစုတြင္အားလံုးအႀကံဳးဝင္သူမ်ားျဖစ္သည္။

၄ဇာတာရွင္တို႔သည္ေငြကိုရွာတတ္ေဖြတတ္သူမ်ားေငြရလြယ္သူမ်ား၊စီးပြားျဖစ္လြယ္သူမ်ားလည္းျဖစ္တတ္ၾကသည္။ဆရာလည္းလုပ္တတ္ၾက၏ေယဘုယ်အားျဖင့္ဤသို႔ေနမထြက္မီေမြးၾကသူမ်ားသည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းတို႔ျဖင့္သာအက်ိဳးေပးသူမ်ားေလသည္။

နံနက္ေနထြက္ခ်ိန္တြင္ေမြးသူမ်ားနံနက္ေနထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ေနထြက္ၿပီး(၁)နာရီအတြင္း(ေဆာင္းတြင္းျဖစ္လ်ွင္နံနက္၆နာရီႏွင့္ ၇နာရီ၊ေနျြဖစ္လ်ွင္နံနက္၅နာရီႏွင့္၆နာရီခန႔္ျဖစ္သည္)၄အခ်ိန္ တြင္ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ဘဝမွာကုသိုလ္ကံေကာင္းသူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း၊ေပ်ာ္ရႊင္ဖ်တ္လတ္၍ေမ်ွာ္လင့္အားတက္စိတ္မ်ိဳးထားျခင္းစသၫ့္

အရည္အခ်င္းတို႔ေၾကာင့္ဘဝမွာေအာင္ျမင္ႀကီးပြားသူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။သုခခ်မ္းသာႏွင့္ျပၫ့္စံုသူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္၄အခ်ိန္ေမြးဇာတာရွင္မ်ားသည္တာဝန္ကိုခံယူဝံ့သူမ်ား၊အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈတြင္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ၿပီးကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပညာရပ္တစ္ခုျဖင့္အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းတို႔တြင္ေအာင္ျမင္ၾကသူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။

ဘဝတြင္ခပ္ငယ္ငယ္အသက္ပိုင္းကပင္စတင္၍အေျခတည္ႀကီးပြားၾကသူမ်ားသည္၄အခ်ိန္ပိုင္းတြင္အမ်ားအားျဖင့္ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ေနထြက္ႏွင့္ေန မြန္းတၫ့္ၾကားအခ်ိန္ တြင္ေမြးဖြားသူမ်ားနံနက္ေနထြက္ႏွင့္ မြန္းတၫ့္ၾကားအခ်ိန္(နံနက္၈နာရီ၊၉နာရီခန႔္)တြင္ေမြးဖြားသူမ်ားသည္အေပါင္းအသင္းဆန႔္သူ၊မိတ္ေဆြသဂၤဟေပါမ်ားသူ၊မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားႏွင့္

ပတ္သတ္၍အက်ိဳးခံစားႀကီးပြားရသူမ်ားျဖစ္မည္။၄းအခ်ိန္ပိုင္းေမြးဖြားသူမ်ားသည္ငယ္စဉ္ကေလးဘ၀ကပင္သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းမ်ားကိုခင္မင္တြယ္တာတတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။၄ဇာတာရွင္မ်ားသည္ကိုယ့္ကိုကိုယ္လံု႔လဝီရိယစိုက္ထုတ္ႀကိဳးစားျခင္းထက္အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏အကူအညီကိုယူ၍ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္း

ကမ်ားလိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္၄အခ်ိန္ပိုင္းေမြးဖြားသူမ်ားသည္လူအမ်ားစုေပါင္းေတြ့ဆံုရာျဖစ္ေသာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကုမၸဏီမ်ား၊အစည္းအရံုးမ်ား၊သဟာယကလပ္မ်ားစသည္တို႔တြင္ဆက္သြယ္ဝင္ေရာက္ထားသင့္သည္။စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ကုန္သည္မ်ား၊သမဂၢ၊ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း၊ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝသူမ်ားအသင္းစသည္တို႔ တြင္ကိုယ္ႏွင္သက္ဆိုင္ရာတြင္

မပ်က္မကြက္ပါဝင္တက္ေရာက္ထားရမည္။စာေပအသိုင္းအဝိုင္း၊စာနယ္ဇင္းေလာက တြင္ေနရာေကာင္းတစ္ေနရာရသူျဖစ္လိမ့္မည္။မြန္းတၫ့္ခ်ိန္အနီးကပ္၍ေမြးလ်ွင္လူတို႔တြင္ကိုယ့္ဘဝ၌အေရးထားဆံုးကိစၥဟူသည္တစ္ဦးစီတြင္ရိွၾကစၿမဲျဖစ္သည္။အခ်ိဳ႕ကအခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးကိုအေရးႀကီးဆံုးအျဖစ္ထားၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ကမူက်န္းမာေရးသည္သာလ်ွင္အေရးႀကီးဆံုးဟူ၍မွတ္ယူၾကသည္။အခ်ိဳ႕ကလည္းသားသမီး၊ေဆြမ်ိဳးမိဘမ်ားအေရးသည္သာလ်ွင္အဓိကျဖစ္သည္ဟုယူဆၾကသည္။သို႔ေသာ္မြန္းတၫ့္(၁၂)နာရီထိုးခ်ိန္အနီးကပ္ေမြးၾကသူမ်ားသည္ဘဝတစ္သက္တာ တြင္အလုပ္အကိုင္အေရးရာထူးဌာနႏၲေရး၊ႀကီးပြားေရးသည္သာလ်ွင္အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေပ လိမ့္မည္ ။

ေနမြန္းတၫ့္ခါနီးကာလတြင္နီးကပ္စြာေမြးၾကသူမ်ားသည္ဘဝတြင္ႀကီးပြားရမည္ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာရမည္ဟုသိႏၷဌာန္ခ်ထားၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီးထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းလည္းေအာင္ျမင္ေလ့ရိွသည္ထိုအခ်ိန္တြင္ေမြးၾကသူမ်ားသည္တန္ခိုး အာ ဏာႀကီးမားျခင္း၊ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားျခင္း၊ဌာနဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔တြင္ေနရာရျခင္းတို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ေနမြန္းတၫ့္အခ်ိန္အနီးကပ္၍ေမြးသူမ်ားသည္အမ်ားအားျဖင့္သူ႔အဆင့္အတန္းႏွင့္သူဦးစီးေခါင္းေဆာင္အႀကီး အကဲျဖစ္တတ္ၾကသူမ်ားသာျဖစ္လိမ့္မည္။ေနမြန္းတၫ့္မွ(၂)နာရီၾကားေမြးဖြားသူမ်ားေနမြန္းတၫ့္မွေန့လည္စက္(၂)နာရီ ထိုးအၾကားအခ်ိန္တြင္မြးဖြားသူမ်ားသည္ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ရပ္ေဝးသို႔ေျပာင္ေရြ့ကာအိုးအိမ္ထူေထာင္အေျခစိုက္

ရျခင္း၊ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီးမ်ား၊ပင္လယ္ေရေၾကာင္းခရီးမ်ားမၾကာခဏသြားရျခင္းမ်ားရိွလိမ့္မည္။၄ဇာတာရွင္မ်ားသည္ေမြးဖြားႀကီးျပင္းသၫ့္နယ္ေျမမွေက်ာ္လြန္ေသာအရပ္ေဒသတို႔တြင္ႀကီးပြားခ်မ္းသာေအာင္ျမင္ကံေကာင္းလိမ့္မည္။တစ္ရြာမေျပာင္းသူေကာင္းမျဖစ္ဆိုေသာစကားပံုသည္ထိုသူမ်ားအတြက္ျဖစ္လိ့မ္မည္။

၄ဇာတာရွင္မ်ား၏ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္မွာဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းၾက၏။အိမ္ေထာင္ဘက္၏ဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားသည္မိမိအတြက္ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးကိုထူးထူးျခားျခားေပးစြမ္းႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊တရားဥပေဒပညာရပ္ကိုတတ္ကြၽမ္းနားလည္ၿပီးဥပေဒဘက္တြင္အလုပ္အကိုင္လုပ္ရျခင္းမ်ားရိွလိမ့္မည္။

မြန္းလြဲ(၂)နာရီမွ(၄)နာရီၾကားေမြးလ်ွင္ဤအခ်ိန္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအဖို႔ဘဝတစ္သက္တာတြင္ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေၾကြတစ္လက္၊ၾကက္တစ္ခုန္ဆိုသကဲ့သို႔တစ္ခ်က္ေကာင္းအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ရတတ္ျခင္းမ်ားမၾကာခဏႀကံဳလိမ့္မည္။ ေလာင္းကစားရာတြင္အႏိုင္ရျခင္းျမင္းေလာင္းျခင္းထီေပါက္ျခင္းမ်ားတစ္ႀကိမ္ထက္မနည္းျဖစ္လိမ့္မည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကိုယ္တိုင္ျခစ္ခ်ဳပ္ ၍ စုေဆာင္း ကာႀကီးပြားရသည္ ထက္ ကံေကာင္းေထာက္ မ၍ စုပံု ရျခင္းျဖင့္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္။ ၄ ဇာတာရွင္မ်ား သည္ အေမြ အႏွစ္ မ်ား ကို အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ရ ရိွ ခံစားရမည္။ စီးပြားေရး တြင္ စပ္တူ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အမ်ား ဆံုး ေအာင္ျမင္မႈ ရေန သူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။

ေနဝင္ခ်ိန္အနီးကပ္ေမြးဖြားလ်ွင္ညေန(၄)နာရီေက်ာ္မွ(၆)နာရီေနဝင္ရီတေရာအခ်ိန္ တြင္ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ဦးေဆာင္ေခါင္းေဆာင္လပ္ရန္ဝန္ေလးသူမ်ားျဖစ္တတ္ၾက၏။ဘ၀တစ္ေလ်ွာက္လံုးတြင္အစိုးရ၀န္ထမ္းလခစားအလုပ္မ်ိဳးလုပ္ကိုင္ရတတ္ၿပီးသူတစ္ပါး၏အက်ိဳးေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္သာအက်ိဳးေပးတတ္ၾကသည္။

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းကိုဦးေဆာင္ျပဳလ်ွင္ေအာင္ျမင္မႈရသင့္သေလာက္မရပဲျဖစ္တတ္မည္။ေနမဝင္မီကာလအပိုင္းအျခားအတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားသည္အိမ္ေထာင္ဖက္ကိုအမွီျပဳ၍ၾကီးပြားခ်မ္းသာေအာင္ျမင္တတ္ၾကသည္။သို႔ေသာ္၄င္းတို႔သည္အမ်ား အားျဖင့္အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္စီးပြားဘက္တို႔၏လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ျခင္းကိုခံရတတ္ပါသည္။

၄င္းဇာတာရွင္မ်ားအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးသည္အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္၏။အိမ္ေထာင္ဘက္ကိုေရြးရာမွာအထူးသတိျပဳေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။မိမိ၏အိမ္ေထာင္ဘက္သည္လူကံုထံ၊ၾသဇာအာဏာရိွသူမ်ိဳးထဲမွျဖစ္တတ္ျခင္း၊မာန္မာနႀကီးသူမ်ားျဖစ္တတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္အိမ္ေထာင္ေရးတြင္အဆင္မေျပျဖစ္ရတတ္သျဖင့္၄င္ူးဇာတာရွင္မ်ားသည္ဘဝတစ္ေလ်ွာက္လံုးသာယာမႈ

ကင္းမဲ့တတ္သည္ကိုအထူးနားလည္ၾကရေပမည္ေနဝင္ၿပီး၂)နာရီအတြင္းေမြးဖြားလ်ွင္ေနဝင္ၿပီးေနာက္၂)နာရီၾကား ကာလအတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအဖို႔က်န္းမာေရးကိုအထူးသတိျပဳရန္လိုေပသည္။ဘဝတစ္ေလ်ွာက္လံုးတြင္အလြန္ပင္အထိခိုက္ႏိုင္ ဆံုးေသာအေရးကိစၥျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္က်န္းမာေရးကိုအထူးဂရုျပဳရန္ လိုမည္။

အထူးသျဖင့္ အစာအိမ္ ႏွင့္ဦးေနွာက္ အာရံုေၾကာ ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား အတြက္ စိုးရိမ္ ရတတ္သည္။ အစာ မေၾက ေလနာေရာဂါ ျဖစ္တတ္ျခင္း၊ စိတ္တုန္ လႈပ္ေျခာက္ျခား လြယ္ကာ ေနမေကာင္း ထိုင္ မေကာင္း ျဖစ္လာတတ္ျခင္း တို႔သည္ ၄ ဇာတာရွင္ အမ်ားစု ထဲတြင္ အေတာ္ပင္ မ်ားေပလိမ့္မည္။ညဦးပိုင္းတြင္ေမြးဖြားသူမ်ားညဦးပိုင္းကာလျဖစ္ေသာ(၈)နာရီမွ

(၉)နာရီထိကာလအတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္အခ်စ္ေရးသည္အေရးႀကီးေနတတ္၏။၄င္းတို႔သည္အခ်စ္ေရးႏွင့္သံေယာဇဉ္ကိစၥမ်ားမ်ားတတ္ၾက၏။သားေရးသမီးေရးကိစၥမ်ားလည္းမ်ားတတ္ၾက၏။စိတ္ေနစိတ္ထားအားျဖင့္ေပ်ာ္ရႊင္တက္ႂကြသူမ်ားျဖစ္ၿပီး လာင္းကစားျခင္းတြင္လြန္စြာ၀ါသနာထံုတတ္မည္ျဖစ္၏။၄င္းဇာတာရွင္မ်ားသည္ငယ္စဉ္ကပင္အခ်စ္ေရးကိစၥ

အလြန္မ်ားၿပီးအရြယ္ႀကီးေသာကာလ တြင္သားသမီးအလြန္မ်ားလိမ့္မည္။ပါတီ၊ပြဲလမ္းသဘင္၊ရုပ္ရွင္၊ဇာတ္သဘင္၊စတိတ္ရိႈးမ်ားဆိုလ်ွင္၄င္းဇာတာရွင္မ်ားလြန္စြာႏွစ္ၿခိဳက္လိမ့္မည္။ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ေတးဂီတထုတ္လုပ္ေရး၊ဗြီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္လည္းေအာင္ျမင္ႀကီးပြားလိမ့္မည္။သန္းေခါင္ယံခ်ိန္အနီးေမဖြားသူမ်ားည(၉)နာရီေက်ာ္၍သန္းေခါင္ယံ

(၁၂) နာရီ မထိုးမီ ၾကား ကာလတြင္ ေမြးဖြား သူမ်ား သည္ ဘဝတြင္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ လူလား မေျမာက္ႏိုင္၊ အေျခ မက်ႏိုင္ ပဲရိွမၫ့္ သူမ်ားျဖစ္ တတ္ၾက၏။ အသက္(၃၀) ေရာက္သၫ့္ တိုင္ေအာင္ တစ္အိုး တစ္အိမ္ ထူေထာင္ႏိုင္ျခင္း မရိွပဲ ေနရတတ္သည္။ အသက္(၃၀) ေရာက္ခါမွ အလုပ္အကိုင္ အေျခအေန အတည္တက်ျဖစ္ရ တတ္သည္။

အသက္(၃၀) မတိုင္ မီကာလ တြင္မူ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား အလယ္တြင္ ကေလးဆိုးႀကီး သဖြယ္ျဖစ္ကာ ဟိုေဆြမ်ိဳး အိမ္တက္ ဒီေဆြ မ်ိဳးအိမ္ တက္ ဆိုသလို ပင္ လွၫ့္လည္ေနထိုင္ ကာ ေဘာ္ေၾကာ့ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္တတ္လိမ့္မည္။ဤ ဇာတာရွင္ မ်ား သည္ မိဘေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအဝိုင္း ကို အလြန္ ခင္တြယ္တတ္ၾက သည္။ သူတို႔၏ ကိုယ္စြမ္း ကိုယ္စျဖင့္

လြတ္လြတ္ ကြၽတ္ကြၽတ္ မဟုတ္ပဲ ဘာမဆို မိဘေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း မ်ားကိုပင္ အား ကိုမႈျပဳ တတ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ မိဘေဆြမ်ိဳး တို႔၏ အိုးအိမ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရ သည္ႏွင့္ပင္ ကိုယ့္အိုး ကိုယ့္အိမ္ကို မထူေထာင္ႏိုင္ပဲ ရိွေနတတ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လ်ွင္ ၄အခ်ိန္ေမြးေသာ ဇာတာရွင္မ်ား မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ကိုယ့္ မိဘမ်ား ကို ျပဳ

စုေစာင့္ေရွာက္ ရင္းပင္ အပ်ိဳႀကီး ဘဝႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ျဖစ္ေနၾကရ တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ အိုးအိမ္ေျမယာ ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ကံေကာင္း တတ္ၾက၏။ လယ္ယာ လုပ္ငန္း၊ အေဆာက္ အဦးလုပ္ငန္း၊ ကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္း တို႔တြင္ အထူး တလည္ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားႏိုင္ၾကေပသည္။

ဤသို႔ နံနက္ သန္းေခါင္ေက်ာ္ တစ္ခ်က္ ထိုးကာလမွ စ၍ ည သန္းေခါင္ယံ (၁၂) နာရီထိုး ကာလ ထိ တစ္ေန့ တာပတ္လံုး မည္သၫ့္ အခ်ိန္တြင္ မဆိုေမြးဖြားၾကသူ မ်ား၏ ကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပး မ်ားကို အေနာက္ တိုင္းေဗဒင္ အရ ေမြးသၫ့္ နာရီတစ္ခုတည္း ကို အေျချပဳျပီး သင့္ ဘဝလမ္းၫႊန္ေဟာ ဆို ျခင္းၿပီးျပၫ့္စံုၿပီျဖစ္သည္။

သင့္ ဘဝလမ္းၫႊန္ အေဟာမ်ား သည္ စာရႈ သူတို႔၏ ဘဝတာ တြင္ အံ့ၾသ ေလာက္ေအာင္ ကိုက္ညီ မွန္ကန္စြာ အက်ိဳးေပး လာမည္ျဖစ္ေပသည္။ဆရာ ဦးခန႔္ေက်ာ္ေရးသားေသာ ကိုယ္ေတြ့သုခခ်မ္းသာ စာအုပ္ မွေကာက္ႏူတ္ ထားပါသည္။ခရက္ဒစ္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here