တာယာထဲညပ္ေနေသာေက်ာက္စရစ္ခဲေလးမ်ားအေရးႀကီးလားႀကီးပါတယ္ဘာျဖစ္လို႔လဲ၁။တာယာနဲ႕အလြိုင္းဟာWeight balancingလိုပါတယ္။လည္ပါတ္ႏႈန္းတစ္အားမ်ားခ်ိန္(ကီလို၁၀၀အထက္)မွာWeightမညီမွ်မႈဟာ(unbal

ance weight distribution)ကာလက္ကိုင္နဲ႕ကားကိုတုန္ခါေစပါတယ္။အက်ိဳးဆက္ကတာယာအစားျမန္ျခင္း၊Suspensions and Steering Systemsပ်က္စီးေစပါတယ္။၂။တာယာထဲမွာပါတဲ့ပန္းအတုံးေလးေတြဟာ

ေရွ႕ေနာက္ကစားနိုင္ေအာင္လုပ္ထားပါတယ္အထြက္၊အေကြ႕ေတြမွာကားCGနဲ႕အတူလိုက္ကစားေပးၿပီးTractionကုတ္အားပိုရေစပါတယ္။ေက်ာက္ခဲေတြညပ္ေနတာမ်ားပါကPattern movementမရွိေတာ့လို႔ကုတ္အားေလ်ာ့ေစတယ္။

တကယ္လို႔ေက်ာက္ခဲေလးေတြဟာတာယာနဲ႕လမ္းမ်က္ႏွာျပင္ၾကားရွိေနမယ္ဆိုလ်င္ေတာ့ပိုမိုထိန္းသိမ္းမွေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။၃။တာယာပ်က္စီးမႈပိုပါတယ္။ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲကားတာယာကိုစစ္ေဆးပါၾကည့္ပါ။ခဲေလးေတြမ်ားလ်င္ကိုယ္တိုင္ထုတ္လို႔ရသလိုဆိုင္မွာလဲထုတ္လို႔ရပါတယ္။ခရက္တစ္