အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၏ထူးျခားျပစ္ခ်က္မီးဖိုမ်ားထမင္းအိုးမ်ားေရႏြေးအိုးမ်ားတြင္ထူးထူးဆန္းဆန္း ျဖစ္တတ္တဲ့သေဘာဝေလးရွိပါတယ္အဲ့ဒါကခလုပ္ဖြင့္လိုက္တယ္မီးလာတယ္ကြိုင္မပူဘူးခဏခဏေမးခံရတဲ့ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္

ျဖစ္နိုင္သည့္အေျခအေနႏွင့္ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္စဥ္၁ထူးျခား ျဖစ္ပုံကခလုပ္ပါခလုပ္ကလွ်ပ္စစ္စီးတာမ်ားတဲ့အခါေၾကးဘဝကေနကာဗြန္ဘဝကိုေျပာင္းသြားပါတယ္ကာဗြန္ဆိုတာလွ်ပ္စစ္ကိုလုံးဝမစီးနိုင္တာလဲမဟုတ္ေၾကးလိုဝုန္းဝုန္းဒိုင္းဒိုင္း

စီးတာလဲမဟုတ္အဲ့ေတာ့ဘာျပႆနာတက္လဲဆိုေတာ့မီးလင္းဖို႔Ampereလုံေလာက္တယ္ဒါေပမယ့္မီးဖိုကြိုင္ပူဖို႔လွ်ပ္စစ္မလုံေလာက္ေတာ့ဘူးအခ်ိဳ႕က Tester ေလးနဲ႕ေထာက္ၿပီးမီးရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္Tester

ဆိုတာလည္းNeonမီးလုံးပါပဲသူအတြတ္လည္းမီးလင္းဖို႔လုံေလာက္ပါတယ္ကြိုင္ပူဖို႔မလုံေလာက္ပါထိုအခါခလုပ္ရဲ႕Point ေလးေတြကို ေကာ္ပါတ္ျဖင့္စားေပးျခင္းထို႔ထက္ဆိုးပါကအသစ္လဲ ျခင္းလုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္ျဖစ္စဥ္၂မီးလင္းတယ္ကြိုင္မပူဘူးအပူကြိုင္ျပတ္သြားျခင္း

ထိုအခါမွာေတာ့ထမင္းေပါင္းအိုးဆိုပါကကြိုင္အသစ္လဲနိုင္ေသာ္လည္းအျခားအိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားဆိုပါကအၿပီးပ်က္သြားၿပီဟုသာမွတ္ယူနိုင္ပါသည္ကြိုင္ေကာင္းမေကာင္းစစ္ေဆးျခင္းကိုေတာ့မီတာသို႔မဟုတ္စမ္းသပ္မီးလုံးရွိမွသာစမ္းသပ္နိုင္မွာျဖစ္ပါသည္လွ်ပ္စစ္ေက်ာင္းသား