ေျမကြက္ႏွင့္အိမ္အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးတာနဲတရားဝင္မိမိအပိုင္ျဖစ္သြားၿပီလို႔မထင္ပါနဲ႕ေျမကြက္ႏွင့္အိမ္အၿပီးအပိုင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးၿပီဆိုတာနဲ႕မိမိဝယ္ယူခဲ့ေသာေျမႏွင့္အိမ္ကိုတရားဝင္ပိုင္ဆိုင္သြားၿပီလို႔

မထင္ၾကပါနဲ႕။ဂရမ္ေျမျဖစ္တာမို႔အခြန္ေဆာင္ၿပီးအမည္ေပါက္သို႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ၿပီးမွသာလွ်င္တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။အခြန္ေဆာင္ၿပီးမိမိအမည္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ရပါ

မည္။၁။တိုင္းအခြန္႐ုံးသို႔ဝယ္ခြန္ရာျဖတ္တင္ရန္လိုအပ္ေသာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား(က)အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ယာယီမိ တၱဴ၆ စုံ(ခ)အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ေျမပုံေျမရာဇဝင္(၁၀၅-၁၀၆)မိတၱဴ၆စုံ(ဂ)ေျမႏွင့္အိမ္ဓါတ္ပုံ၄ပုံ

(ဃ)ဂရမ္မိတၱဴ၆စုံ(င)ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာပါရွိပါကကိုယ္စာ းလွယ္လႊဲစာမိတၱဴ၆စုံ(စ)ဝယ္ယူသူ၏မွတ္ပုံတင္ႏွင့္သန္းေခ ါင္စာရင္းမိတၱဴ၆စုံ(ဇ)ေရာင္းသူ၏မွတ္ပုံတင္ႏွင့္သန္းေခါင္းစာရင္းမိတၱဴ၆စုံ၂။ရာျဖတ္က်ၿပီးသက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္

အခြန္႐ုံးတြင္ရာျဖတ္တင္တုန္းကစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမိတၱဴ၁စုံယူၿပီးဝယ္ခြန္ႏွင့္တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ခ်လံထုတ္ယူရပါမည္၃။ခ်လံရလွ်င္သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္မွာေငြသြင္းရပါမည္၄။ေငြသြင္းၿပီးပါကေငြသြင္းခ်လံျဖင့္ၿမိဳ႕နယ္

အခြန္႐ုံးတြင္တံဆိပ္ေခါင္းႏွင့္ဝင္ေငြခြန္ေၾကညာလႊာ(ဝင-၈)ကိုထုတ္ယူရပါမည္။၅။တံဆိပ္ေခါင္းရၿပီဆိုလွ်င္အေရာင္း အဝယ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္အတူမူရင္းစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားသယ္ေဆာင္ၿပီးမွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္႐ုံးတြင္မွတ္ပုံသြားတင္ရပါမည္။၆မွတ္ပုံ

တင္စာခ်ဳပ္လက္ဝယ္ျပန္ရေသာအခါၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ရဲ႕ေျမယာဌာနတြင္အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ဒီအခ်က္ေတြလုပ္ေဆာင္ၿပီးရင္ေတာ့ဝယ္ယူခဲ့ေသာေျမႏွင့္အိမ္သည္မိမိနာမည္ျဖင့္ထြက္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။မူရင္းေရးသားသူအားေလးစားစြာျဖင့္ခရက္ဒစ္ေပးးပါသည္။ ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။