အိုးကံအိမ္ကံတြက္နည္မိမိ၏ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္ၿပီး(၇) ျဖင့္စားအႂကြင္း(၇)မ်ိဴးထြက္လာမည္(၁) ႂကြင္းေသာခုႏွစ္ရက္သား၊သမီးမ်ားသည္အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္အက်ိဴးေပးအားနည္းတတ္သည္မၾကာခဏ

ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရတတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္တစ္ေနရာထဲတြင္အေျခမခ်ရတတ္ပါအိမ္တြင္စြဲၿမဲစြာေနလွ်င္က်န္းမာေရးညံ့လာတတ္သည္(၂)ႂကြင္းေသာခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားသည္ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံသူ႒ေးပင္မေနနိုင္ေသာအိမ္ႀကီး

အိမ္ေကာင္းျဖင့္ေနထိုင္ရတတ္သည္ခမ္းနားထည္ဝါေသာအိမ္ႀကီးမ်ားတြင္ ေနရတတ္သည္ယခုအေျခအေနတြင္ဆင္းရဲေနလွ်င္ပင္အိမ္ကိုသပ္သပ္ရပ္ရပ္မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္စီးပြားတက္လာနိုင္ေပသည္(၃) ႂကြင္းေသာ

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားသည္အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းႏွင့္ ေနထိုင္ရတတ္သည္အိမ္ကိုမၾကာခဏအေရာင္ဒီဇိုင္းအေနအထားစသည္ျဖင့္ေျပာင္းလဲေပးထားေလေလ ကံေကာင္းစီးပြားတက္ေလေလျဖစ္မည္အိမ္ကိုအေၾကာင္းျပဳကာ

စီးပြားတက္တတ္ေသာေၾကာင့္အလုပ္ႏွင့္အိမ္ကိုတြဲထားသင့္သည္(၄) ႂကြင္းေသာခုႏွစ္ရက္သာသမီးမ်ားသည္အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းႏွင့္ေနထိုင္ရတတ္သည္မထင္မွတ္ဘဲအေမြရျခင္း၊ထီေပါက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္စီးပြားတက္ၿပီးလည္းေကာင္း

ဆုရျခင္း၊မဲေပါက္ျခင္း၊လက္ေဆာင္ရျခင္းႀကီးကဲသူတို႔ကခ်ီးျမႇင့္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းႏွင့္ ေနထိုင္ရတတ္ေလ သည္။း(၅) ႂကြင္းေသာခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားသည္အိမ္ႀကီး၊အိမ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္

အက်ိဳးေပးအားနည္းတတ္သည္မၾကာခဏေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ရျခင္းအိမ္မွာေနလွ်င္အလုပ္မ်ားအဆင္မေျပျခင္း၊ပူပင္ေသာကမ်ားရျခင္းမ်ားႀကဳံရတတ္သည္အိမ္ႏွင့္အလုပ္ကိုတြဲမထားသင့္သူမ်ား ျဖစ္ေပေတာ့သည္

(၆) ႂကြင္းေသာခုႏွစ္ရက္သား၊သမီးမ်ားသည္အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ေနထိုင္ရတတ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ေပေတာ့သည္ထူးျခားဆန္းျပားေသာပုံစံဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္အိမ္မ်ားတြင္ေနထိုင္ရတတ္သည္အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းႏွင့္ေနၿပီး

စီးပြားတက္သည္တစ္စုံတစ္ရာထူးျခားေနေသာအိမ္မ်ားတြင္ ေနရတတ္သည္(၀) ႂကြင္းေသာခုႏွစ္ရက္သား၊သမီးမ်ားသည္အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းႏွင့္ေနထိုင္ရန္ကံနည္းတတ္သည္အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းပိုင္ဆိုင္လွ်င္ပင္ထိုအိမ္တြင္

အၿမဲမေနရတတ္ေပမိမိမွာအိမ္ပိုင္ပါလွ်က္ႏွင့္အျခားတစ္ပါးတြင္သြားၿပီး ေနထိုင္ရတတ္သည္ဟိုမွာေနလိုက္၊ဒီမွာေနလိုက္ ျဖစ္ေနရတတ္ေပသည္(၇)ရက္သားသမီးမ်ားလည္းအိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ႏွင့္ေနနိုင္ၾကပါေစ