ဗဟုသုတအေနနဲ႔ပါအိမ္ရွိလ်ွင္အိမ္ေျမွာင္ဆိုတာရွိတတ္စျမဲသူ႔စုတ္ထိုးသံျကားရတတ္စျမဲအိမ္ေျမွာင္စုတ္ထိုးသံကိုလည္းလူေတြအတိတ္ေကာက္ၾကေလ့ရွိတတ္ၾကရဲ႕ဘာေၾကာင့္အိမ္ေျမွာင္စုတ္ထိုးပါသလဲအိမ္ေျမွာင္စုတ္ထိုးျခင္းဟာနတ္ေတြ

နဲ႔ပတ္သက္ေနတတ္ေၾကာင္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကဒီလိုရွင္းျပထားပါတယ္မိဘနဲ႔သားသမီးဆရာနဲ႔တပည့္လင္နဲ႔မယားဆက္ဆံေရးမွာလိုက္ေလ်ာမႈမရွိခ့ဲလ်ွင္တက်က္က်က္ျဖစ္ျပီးက်က္သေရမဂၤလာလည္းပ်က္တတ္တယ္ဆိုပါတယ္ကိုယ္ေ

စာင့္နတ္အိမ္ေစာင့္နတ္ေတြနားမခံသာကံထိန္းနတ္ဥစၥာေစာင့္နတ္ေတြလည္းနားမခံသာနတ္တို႔နားမခံသာလို႔ေရွာင္သြားျခင္းသို႔မဟုတ္လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမည္ဆိုပါကအဲဒီအိမ္စီးပြားမတတ္ေနသမွ်လူစိတ္မေအးရလာသမ်ွဧည့္သည္မဆက္ဆံခ်

င္ျဖစ္တတ္သည္လူေတြအေပၚလူအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရိွသလိုနတ္ေတြအေပၚနတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလည္းရွိပါတယ္လူလူခ်င္းအုုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲလူမင္းကိုေတာ့ေလာကနတ္ေခၚရတယ္လူကိုအုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲနတ္မင္းမ်ားကိုေတာ့သမၼဳတိနတ္ေခၚရတယ္ေလာကသုံးပါးေရွ႕ေ

ဆာင္လမ္းျပေတာ္မူတ့ဲဘုရားရွင္ကိုေတာ့ဝိသုဒိၶနတ္ေခၚရတယ္အဲဒီသမၼဳတိနတ္မိ်ဳးထဲမွာကိုယ္ေစာင့္နတ္ကရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမင္းနဲ႔တူတယ္အိမ္ေစာင့္နတ္ကအိမ္ေထာင္ဦးစီးမိဘမ်ားနဲ႔တူတယ္ကံထိန္းမိမိဘဝရဲ႕ေကာင္းကံဆိုးကံမိမိေစတနာ

ဖန္းတီးထားတိုင္းကိုတြက္ခ်က္ကာဆုေပးဒဏ္ေပးတ့ဲနတ္ကအလုပ္ရွင္နဲ႔တူတယ္ဥစၥာေစာင့္မိမိရဲ႕လက္ရွိပစၥည္းအတိတ္ကျမွဳပ္နွံပစၥည္းမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ျပီးေပးသင့္ခိ်န္သိမ္းသင့္ခ်ိန္တြက္ခ်က္ကာဆုေပးဒဏ္ေပးတ့ဲနတ္ကထိုအလုပ္ရွင္

ရဲ႕ဇနီးနဲ႔တူတယ္သားတို႔သမီးတို႔ကလုပ္သားေတြနဲ႔တူတယ္သူတို႔ကူမွစီးပြားတက္တာသူတို႔ကူလ်ွင္စီးပြားက်ေစဦးေတာ့ေခြးက်မက်တတ္သူတို႔ကိုယုံလည္းယုံမယ္ရိုေသလည္းရိုေသမယ္ဆိုလ်ွင္သူတို႔ေပ်ာ္ေလရဲ႕သူတို႔ေပ်ာ္လို႔သားတို႔အေပၚေစ

တနာသက္ေရာက္လာလ်ွင္စီးပြားေရးအဆင္ေျပအိမ္ေထာင္ေရးအေျခလွလူမႈေရးေတြမွာမ်က္နွာပန္းလွေရာသူတို႔ေနွာက္ယွက္လွ်င္ေတာ့အရွက္တကြဲအကိ်ဳးနည္းပဲအိမ္တစ္အိမ္မွာညေနေနဝင္ခါနီးမွာမီးဖိုေခ်ာင္စီးပြားသိုေလွာင္ရာအရပ္တို႔ကအိ

မ္ေျမွာင္စုတ္ထိုးသံၾကားလ်ွင္အ့ဲဒါသူတို႔ကသားတို႔အတြက္စားသုံးဖို႔ပစၥည္းလာထားတာတ့ဲအခိ်ဳ႕အိမ္ဆန္အိုးဆန္မေလ်ွာ့ဆီအိုးဆီမေလ်ွာ့ျဖစ္တတ္တယ္နေမာ္နမ့ဲမို႔မသိၾကတာတစ္ခါတစ္ရံသူထားသလိုကိုယ္ထားသလိုလိုနဲ႔ေငြမ်ားလည္းရတတ္

တယ္အမွတ္မထင္ေရႊစေက်ာက္မ်က္စေလးမ်ားလည္းေကာက္ရေစတတ္တယ္နတ္မတယ္ဆိုတာနားကင္းၾကီးနဲ႔ေရာ့အင့္မိ်ဳးမဟုတ္ဘူးအိမ္ေရွ႕ခန္းကစုတ္ထိုးလ်ွင္မင္းမႈစိုးမႈမ်ားနဲ႔စကားမ်ားတတ္သတ့ဲအိမ္လယ္ခန္းကစုတ္ထိုးလ်ွင္သားကိစၥ

သမီးကိစၥစကားေျပာရတတ္သတ့ဲအိပ္ခန္းထဲကစုတ္ထိုးလ်ွင္ေတာ့လင္မယားခ်င္းရန္ျဖစ္ၾကကေရာအိမ္ေျမွာင္ဆိုတာစ်ာန္ကြက္ကသိုဏ္းကြက္ဝင္ေနတ့ဲမ်က္လုံးရွင္ဆိုေတာ့သူတို႔နတ္လာတာျမင္ရသိရသတ့ဲဒါေၾကာင့္အိမ္ေျမွာင္စုတ္ထိုးသံဆို

တာလူနွင့္နတ္တို႔ရဲ႕ဆက္သြယ္ေရးအခ်က္ျပသေကၤတသဖြယ္လည္းရွိပါတယ္လူခ်မ္းသာနတ္ခ်မ္းသာဆိုတာလည္းအျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေနတာမို႔လူတို႔ဘက္ကေကာင္းေအာင္ေနျပဖို႔အေရးၾကီးတယ္လို႔ဆိုသင့္လွပါတယ္အိမ္​​ေျမာင္​က​်နိမိတ္​

မ်ားအိမ္​​ေျမာင္​၊ႂကြက္​၊ကင္​းလိပ၊္​ပုတ္​သင္​၊ငွက္​စသည္​့တိရိစၦာန္​မ်ားမြန္​းလဲြပိုင္​း၌မိမိအနီးဝန္းက်င္သို႔ျပဳတ္က်လာျခင္းကိုနိမိတ္ယူျခင္းျဖစ္သည္ေနမြန္းမတည့္မီအခ်ိန္ကိုအက်ိဳးအျပစ္မဆိုပါမိမိေရွ႕သို႔က်လွ်င္လာဘႀကီးရအံ့ေနာက္၌က်လွ်င္ေအာင္ျ

မင္အ့ံလက္်ာဘက္သို႔က်လွ်င္အပုူေဇာ္ခံရအံ့လက္ဝဲဘက္သို႔က်လွ်င္ျငင္းခုန္ခိုက္ရန္ပြားအ့ံလက္ဝဲလက္ေပၚက်လွ်င္အေနွာင္အဖြဲ႕ခံရအံ့လက္်ာလက္ေပၚက်လွ်င္အစားေကာင္းရအံ့ပုခုံးလက္ရုံးထက္က်လွ်င္ျကီးသူနွင္ေကြကြင္းအ့ံလက္ဝဲေျခဖမိုးေ

ပၚက်လွ်င္အမ်က္ပြားအ့ံလက္်ာေျခဖမိ္ုးေပၚက်လွ်င္ခ်စ္သူရအ႕ံေျခသလုံးထက္က်လွ်င္ျမတ္ေသာလာဘ္ရအ႕ံေပါင္ထက္က်လွ်င္သားေကာင္းရအ႕ံခါးထက္က်လွ်င္အဝတ္ပုဆိုးရအံ့ခ်က္ေပၚက်လွ်င္အစာေရစာေပါမ်ားအ့ံရင္ထက္က်လွ်င္ေ႐ႊေငြ

ရတနာရအ႕ံသားျမတ္ထက္က်လ်ွင္သမီးကညာဝင္အ႕ံလည္ထက္က်လွ်င္အဘိုးထိုက္ရတနာဝတ္ရအ႕ံေမးမုတ္ဆိတ္ထက္က်လွ်င္ဇနိီးခင္ပြန္းရအ႕ံပါးနားေပၚက်လွ်င္ငယ္သူနွင္ေကြကြင္းအ့ံဦးေခါင္းထက္က်လွ်င္အႀကီးအကဲျဖစ္အ့ံ

က်ာထက္က်လွ်င္အနာေရာဂါျဖစ္အ့ံမေကာင္းေသာနိမိတ္ျဖစ္ပါကေန႔မကူးမီတေရာ္ကင္ပြန္းျဖင္ေခါင္းေလွ်ာ္ေရခ်ဳိးပါဟုဆိုမိန္႔ခ့ဲၾကေလသည္မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here