အမ်ိဳးသမီးေတြရဲထင္ရွားစြာအက်ိဳးေပးတတ္ေသာမွဲ႕၁၀မ်ိဳး၁။နဖူးျပင္၏မ်က္ခုံးအထက္နားတြင္မွဲ႕မည္းတစ္လုံးတည္းရွိလွ်င္ဂုဏ္ဓနႏွင့္ေက်ာ္ေစာေသာလင္ေယာက္်ားကိုရတတ္သည္အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားတတ္သည္သားေယာက္်ားမ်ားထြန္းကားသည့္မိခင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္

၂။ညာဘက္နားထင္မ်က္ခုံး၏အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္တြင္မွဲ႕ရွိလွ်င္ငယ္႐ြယ္စဥ္ကဆင္းရဲ၍ ႀကီးေသာ္ခ်မ္းသာတတ္ပါသည္အိုဇာတာကံေကာင္းမည္မိမိၾသဇာကိုနာခံမည့္လင္ေယာက္်ားအားရတတ္သည္အလုပ္အကိုင္မွန္သမွ်ကိုဦးစီးဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္တတ္သည္သားေယာက္်ားေမြးၿပီးအက်ိဳးေပးတတ္သည္

၃။အထက္ႏႈတ္ခမ္း(သို႔) ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းအနီးတဝိုက္တြင္မွဲ႕ရွိလွ်င္မိမိကိုခ်စ္ျမတ္နိုးေသာ ေယာက္်ားမ်ား ေပါမ်ားတတ္သည္ေယာက္်ားမ်ား၏ႏွစ္ႏွစ္ကာကာခ်စ္ျမတ္နိုးျခင္းကိုခံရမည္မိမိကိုယ္တိုင္လည္းအခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္အစြဲအလမ္းစိတ္ႀကီးတတ္သည္

အစားအေသာက္ေကာင္းမ်ားကိုအထူးႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူျဖစ္သည္၄။ဘယ္ဘက္ပါးျပင္မို႔တြင္မွဲ႕ရွိလွ်င္စိတ္ႏု၍အညွာလြယ္တတ္ပါသည္တဖက္သားေျပာလာသည့္စကားကိုမစဥ္းစားဘဲအယုံလြယ္တတ္ပါသည္ေယာက္်ားမ်ား၏စိတ္ဝင္စားျခင္းအေရးေပျခင္းကိုခံရတတ္သည္

၅။ညာဘက္ပါးျပင္မို႔တြင္စံပယ္တင္မွဲ႕ရွိလွ်င္လူခ်စ္လူခင္မ်ားတတ္သည္စန္းအလြန္ပြင့္တတ္သည္လင္ေယာက်ာ္းအေပၚ သစၥာရွိတတ္သည္အလုပ္အကိုင္အဆင္ေျပ၍ ေအာင္ျမင္
ေက်ာ္ၾကားမည္ကံေကာင္းသူ ျဖစ္တတ္ပါသည္၆။လည္ပင္းတြင္မွဲ႕ရွိလွ်င္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတတ္ပါသည္

၇။ဘယ္ညာလက္ေမာင္း(သို႔)ဘယ္လက္ဖ်ံညာလက္ဖ်ံတြင္မွဲ႕ရွိလွ်င္ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္စားေသာက္ျခင္းမျပဳရဘဲေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ေနထိုင္ရတတ္ပါသည္၈။ညာဘက္သားျမတ္(သို႔)ဘယ္ဘက္သားျမတ္ေပၚတြင္

မွဲ႕တလုံးထက္ပိုၿပီးမ်ားစြာရွိလွ်င္ငယ္စဥ္ကမိဘတို႔၏စြန့္ပစ္ျခင္းကိုခံရတတ္သည္ပစၥည္းခ်မ္သာေသာ္လည္းစိတ္မခ်မ္းသာ ျဖစ္ရတတ္သည္။ေလာဘရမၼက္ႀကီးတတ္သည္မုဆိုးမျဖစ္တတ္ပါသည္ကံဆိုးတတ္ပါသည္

၉။ရင္၏အလယ္ဗဟိုတည့္တည့္တြင္မွဲ႕ရွိလွ်င္ပစၥည္းဥစၥာ ျပည့္စုံတတ္ပါသည္မိမိအေပၚအလိုလိုက္အႀကိဳက္ေဆာင္မည့္လင္ေယာက္်ားကိုရတတ္သည္သားေကာင္းသမီးေကာင္းထြန္းကားတတ္သည္၁၀။မွဲ႕စလြယ္ပါရွိလွ်င္ငယ္စဥ္ကဆင္းရဲေစကာမူခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာတတ္သည္

ကေတာ္မယားျဖစ္တတ္ပါသည္လူသိမ်ားၿပီးထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာလင္ေယာက်ာ္းကိုရတတ္ပါသည္မည္မွ်ဆိုးသြမ္းေသာ ေယာက်ာ္ား ျဖစ္ေစကာမူမိမိ၏ၾသဇာကိုနာခံမည့္လင္ေယာက်ာ္းႏွင့္ေပါင္းဖက္နိုင္ေပေတာ့သတည္း