ဆင္မာန္စြယ္ငွက္ေပ်ာမတက္ဆိုတဲ့အတိုင္းစမ္းသပ္ပုံ ႏွင့္ဆင္မာန္စြယ္အေၾကာင္းဆင္မာန္စြယ္ငွက္ေပ်ာမတက္ဆိုတဲ့အတိုင္းစမ္းသပ္ပုံ ႏွင့္ းဆင္မာန္စြယ္ အေၾကာင္းမာန္စြယ္ဆိုသည္မွာ သာမာန္ခ်ိဳးထား/ျဖတ္ထားေသာ

အစြယ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေဒါသျဖစ္၍တိုက္ခိုက္ထိုးႏွက္က်ေသာအခ်ိန္တြင္က်ိဳးက်န္ရစ္ေသာအစြယ္က်ိဳးကို ေခၚသည္တစ္ခ်ိဳ႕မာန္စြယ္မ်ားသည္သစ္ပင္မ်ားတြင္စိုက္ဝင္လွ်က္ရွာေဖြေတြ႕ရွိရသလိုတစ္ခ်ိဳ႕မာန္စြယ္မ်ားကေတာ့သိဒၶိရွိေသာ

ဂမၻီရပစၥည္းျဖစ္သျဖင့္အိပ္မက္ေပး၍ေတြ႕ရွိရျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္ယခုမာန္စြယ္ကေတာ့အိပ္မက္အရ ေညာင္ပင္အတြင္းမွရရွိေသာဆင္မာန္စြယ္ ျဖစ္သည္အေလးခ်ိန္ငါးက်ပ္သားရွိေသာမာန္စြယ္ျဖစ္သည္ငွက္ေပ်ာမတက္ဆိုသည္မွာကား

သိဒၶိဝင္အစြမ္းရွိေသာဆင္မာန္စြယ္ဝက္မာန္စြယ္၊ဓါတ္လုံးမ်ားအားစမ္းသပ္ၾကေသာစမ္းသပ္နည္းမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည္ငွက္ေပ်ာပင္အလယ္အူတိုင္သည္ခုတ္ျဖတ္ၿပီးငါးမိနစ္ဆယ္မိနစ္အတြင္းမွာတြင္တစ္လက္မခန႔္ ျပန္ထြက္လာေပသည္။

ဆင္မာန္စြယ္ဝက္မာန္စြယ္မ်ားအားငွက္ေပ်ာပင္ကိုခုတ္ျဖတ္ၿပီးတင္ထားပါကအခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာသည္အထိငွက္ေပ်ာပင္မွထြက္မလာနိုင္ေသာအခါမွအစြမ္းရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ယူဆၾကေပသည္ယခုမာန္စြယ္ကေတာ့နာရီဝက္ခန႔္ငွက္ေပ်ာ

မတက္ဟုသိရွိရသည္မာန္စြယ္မ်ားအားအပြင့္ပိုင္းအားသန္မသန္အပိတ္ပိုင္းအားသန္မသန္ စမ္းသပ္နည္းမ်ားလဲရွိေပေသးသည္ဥပမာလူစည္ကားရာလမ္းလယ္ေခါင္တြင္မာန္စြယ္အားတိုင္တြင္ခ်ိတ္၍ခ်ထားလွ်င္လူမ်ား

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားဝင္တိုက္သြားၾကတာမ်ားျခင္း၊ ေရွာင္ကြင္းသြားၾကတာမ်ားျခင္း၊လက္ႏွင့္ရိုက္ပုတ္သြားသည္မ်ားရွိျခင္းတို႔အားၾကည့္၍ဆုံးျဖတ္ၾကေပသည္အလ်ဥ္းသင့္ပါကထပ္မံေဖာ္ျပေပးပါမည္မာန္စြယ္မ်ားအားအေဆာင္႐ုပ္ထုလုပ္စီရင္၍ပါးစပ္တြင္ငုံကာ

ကာယသိဒၶိပိုင္းၿပီးမၿပီးစမ္းသပ္နိုင္ေပသည္စီရင္နည္းစနစ္မ်ားလဲမ်ားစြာရွိေပသည္ဂမၻီရေလာကီပစၥည္းမ်ားသည္ဒီေနရာမွာအစြမ္းျပေသာ္လည္းဟိုေနရာမွာ ျပခ်င္မွ ျပသည္ဆိုေသာအခ်က္မ်ားလဲရွိေပသည္တန္ဘိုးရွိေသာသိဒၶိဝင္ပစၥည္းမ်ားသည္အဖိုးထိုက္တန္ေၾကာင္းသိရွိၾကသျဖင့္

ဝိသမေလာဘသမားမ်ားမွလိမ္လည္ျခင္းမ်ားရွိၾကေသာေၾကာင့္သတိျပဳ၍ ဝယ္ယူသင့္သည္ဂမၻီရေလာကပစၥည္းမ်ားအားစိတ္ဝင္စားသူအခ်င္းခ်င္း ေလ့လာဖတ္ရႈနိုင္ေစရန္အတြက္မွ်ေဝျခင္းအလို႔ငွာ ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ