ဘြန္းစိုင္းအပင္စိုက္မယ္ဆိုရင္ ေျမစပ္နည္း ေလ့လာရေအာင္ဘြန္စိုင္းစပ္ေျမ ျပဳလုပ္နည္းအပင္တစ္ပင္ ေကာင္းစြာရွင္သန္ဖြင့္ၿဖိဳးနိုင္ဖို႔အတြက္လိုအပ္တဲ့အာဟာရျပည့္ဝစြာပါဝင္ေအာင္ျပဳျပင္ထားေသာေျမကိုဘြန္စိုင္းစပ္ေျမလို႔ေခၚပါတယ္။

ေျမသားထဲတြင္ေရနဲ႕ေျမၾသဇာမ်ားကိုၾကာရွည္ထိန္းထားနိုင္ၿပီးေရဆင္းေကာင္းေသာေၾကာင့္ေရႏွင့္အတူေျမႀကီးထဲသို႔ေအာက္ဆီဂ်င္ပါပါသြားလို႔အျမစ္အတြင္းကဆဲလ္မ်ားကေအာက္ဆီဂ်င္ကိုအလုံအေလာက္ရရွိၿပီးအပင္သန္မာေစမွာပါ

၁။ေရေလာင္းျခင္းအႀကိမ္တစ္ခုနဲ႕တစ္ခုအၾကားလုံေလာက္ေသာ ေငြ႕ရည္ထိန္းနိုင္ျခင္းေျမသားအစိုဓါတ္ကို ေကာင္းစြာထိန္းနိုင္ျခင္း(၂။)ေရဆင္းေကာင္းျခင္းေရေလာင္းလိုက္ပါကခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေရစီးထြက္သြားနိုင္ျခင္း(၃။)ေလဝင္

ထြက္နိုင္ျခင္း(သို႔) ေလသလပ္နိုင္ျခင္းဒါမွအပင္အတြက္လိုအပ္တဲ့အက်ိဳးျပဳ ပိုးမႊားေတြ ေပါက္နိုင္မွာပါဘြန္စိုင္းစပ္ေျမမွာဘာေတြပါဝင္ပါသလဲဘြန္စိုင္းစပ္ေျမတြင္ ေနရာေဒသ ႏွင့္အပင္၏အေနအထားေပၚမူတည္၍ ေျမေဆြး

ဖြဲျပာ၊ ႏွစ္ခ်ိဳ႕ႏြားေခ်း၊သက္ႏုေက်ာက္ကေလးမ်ားသဲႏုံး၊က်ဳံးေမွာ္ေဆြး စသည္တို႔ကိုလိုအပ္သလိုထည့္သြင္းအသုံးျပဳရပါတယ္ဘြန္စိုင္းစပ္ေျမကိုမိမိတို႔ရဲ႕အရပ္ေဒသအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့အဆင္ေျပသလိုအသုံးျပဳနိုင္ဖို႔ပါ

တူးၿပီးအပင္မ်ားကိုေတာ့တူးယူလာအၿပီးသဲေျမတမ်ိဳးတည္းကိုသာသုံး၍ ပ်ိဳးေထာင္ပါအပင္ ေကာင္းစြာရွင္သန္မွသာစပ္ေျမျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါတယ္တူးၿပီးကတည္းကစပ္ေျမျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးလို႔လည္းရေပမယ့္သဲေျမတမ်ိဳးတည္းက

အပင္ရွင္သန္ဖို႔ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားပါတယ္ေလ့က်င့္ေနေသာအပင္မ်ားအတြက္ ေျမေဆြး(၂)ဆနဲ႕ ႏွစ္ခ်ိဳ႕ႏြားေခ်း(၁)ဆကိုအခ်ိဳးက် ေရာစပ္ၿပီးအသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။ ေနလွန္း၍ပိုးသတ္ၿပီးမွသုံးစြဲနိုင္သလိုဒီအတိုင္းလည္း

အသုံးျပဳလို႔ရပါတယ္အေရးႀကီးတာက ေျမပြၿပီး ေရဆင္းေကာင္းရပါမယ္လိုအပ္ရင္ဖြဲျပာနည္းနည္းထည့္လို႔ရပါတယ္ေျမေဆြးကေတာ့ပ်ိဳးၿခံကဝယ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္းအပင္ႀကီးမ်ားေအာက္ေျခမွသစ္႐ြက္ေဆြးေျမကိုတူးယူ၍

ေသာ္လည္းေကာင္းကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္းရရွိနိုင္ပါတယ္ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္လိုရင္ေတာ့သစ္႐ြက္ေျခာက္၊ ျမက္ေျခာက္နဲ႕ ေကာက္ရိုးေျခာက္စတဲ့အ႐ြက္ေျခာက္မ်ား၊သစ္႐ြက္ေဆြးမ်ား စသည္တို႔ကို ႏုတ္ႏုတ္စင္ပါအကယ္၍

ေျခာက္ေသြ႕ေနပါက ေရေလာင္းေပးထားပါေျမေဆြးျပဳလုပ္နည္းမွာ(၂) ေပခြဲအနက္ခန့္က်င္းတူးၿပီးပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကိုတထပ္စီထည့္၍ရက္သတၱပတ္(၃)ပတ္ခန့္ထားေပးပါ(၃)ပတ္ၾကာတဲ့အခါေျမေဆြးရဲ႕အေရာင္ဟာအညိုႏုေရာင္မွ

အညိုရင့္ေရာင္ေျပာင္းလာရင္ ေျမေဆြးျဖစ္ၿပီဆိုတာသိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမေဆြးက်င္းထဲမွာအျဖဴေရာင္အမႈန့္မ်ား ျမင္ေတြ႕ေနရပါကအသုံးျပဳနိုင္ပါၿပီဘြန္စိုင္းျဖစ္ၿပီးေသာအပင္မ်ားအတြက္ဘြန္စိုင္းစပ္ေျမဘြန္စိုင္းပင္မ်ားအတြက္

ေျမေဆြးႏွင့္ႏြားေခ်းအေရာ(၂)ဆကို ေက်ာက္ျဖဳန္း(၁)ဆေရာစပ္၍အသုံးျပဳပါ3mmto5mmခန့္အ႐ြယ္ရွိေသာ ေရစုပ္ယူနိုင္ေသာသက္ႏုေက်ာက္ျဖဳန္းေလးမ်ားကိုဆိုလိုပါသည္ေက်ာက္ျဖဳန္းမ်ားရင္ေရထိန္းအားနည္း

သျဖင့္အပူပိုင္းမွာေဒသမ်ားတြင္အပင္ေရငတ္တတ္ပါတယ္မိုးတြင္းဆိုရင္ေတာ့ ေရဆင္းေကာင္းေအာင္ ေက်ာက္ျဖဳန္းပိုထည့္တာလည္းရွိပါတယ္အေျခေနအရမိမိ၏ ေဒသရာသီဥတုအေပၚမူတည္၍ ေရာစပ္ၿပီးအသုံးျပဳပါ