ငွက္ေပ်ာပင္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းငွက္ေပ်ာမ်ိဳးမ်ားသီးေမႊးခြံဝါနိုင္ငံတကာေဈးကြက္တြင္အေရးပါဆုံးမ်ိဳးျဖစ္သည္ငွက္ေပ်ာတစ္ဖီးတြင္အသီး(၁၂-၁၄)လုံးပါသည္တစ္ခိုင္လွ်င္ငွက္ေပ်ာ(၆-၇)ဖီးပါသည္။သားတက္အထြက္ေကာင္း၍

အဖူးအထြက္ေစာသည္သီးေမႊးခြံစိမ္းအသီးမွာအစိမ္းေရာင္မပ်က္မွည့္သည္။ ခ်ိဳေမႊးသည္ေ႐ႊနီသက္ႀကီးမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သားတက္အထြက္ေနာက္က်၍ သားတက္အေရအတြက္နည္းသည္အသီးအလုံးႀကီးသည္နံ႕သာပုအနံ႕ေမႊးသည္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ငွက္ေပ်ာခိုင္ငယ္၍အဖီးလည္းငယ္သည္ႀကီးထြားမႈ ႏွေးေကြးသည္သားတက္အထြက္နည္းသည္ဝက္မလြတ္အပင္ပုသည္ငွက္ေပ်ာတစ္ဖီးလွ်င္အသီး၁၆-၁၇လုံးပါသည္အေအးဒဏ္ခံနိုင္သည္ဖီးၾကမ္းအၾကမ္းခံ၍စိုက္ပ်ိဳးရလြယ္သည္

စိုက္ၿပီး၈-၁၀လအတြင္းအခိုင္ထြက္ၿပီးေနာက္(၃-၄)လအၾကာတြင္တစ္အခိုင္ကို ခုတ္ယူနိုင္သည္ငွက္ေပ်ာတစ္ဖီးတြင္(၁၀-၁၅)လုံးပါၿပီးတစ္ခိုင္လွ်င္၆-၁၁ဖီးပါသည္ဂ်ပ္ျပည့္(သို႔မဟုတ္)လင္ပန္းျပည့္အပင္ႀကီး၊အခိုင္ႀကီး

အသီးႀကီးေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္ငွက္ေပ်ာခိုင္တြင္အဖီးနည္းၿပီးအသီးအေရတြက္ပါနည္းသည္။ရခိုင္ငွက္ေပ်ာအၾကမ္းခံသည္။ သားတက္အထြက္ျမန္သည္သားတက္မ်ားသည္။မိခင္အပင္ႏွင့္သားတက္အပင္မ်ား၊ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္

အသီးခိုင္ ျဖစ္ေပၚသည္အစၥေရးငွက္ေပ်ာGrand Naineအသီးႀကီးသည္တစ္ဖီးလွ်င္၁၂-၁၆တစ္ခိုင္တြင္၈-၁၂ဖီးပါသည္၈-၁၀လအတြင္းအခိုင္က်သည္နိုင္ငံတကာေဈးကြက္တြင္ထင္ရွားေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္ေျမအမ်ိဳးအစားေျမသားနက္ရွိုင္း၍ ေရစိမ့္စီးဆင္းမႈေကာင္းေသာ ႏုန္းေျမျဖစ္ၿပီး ေျမဆီ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဩဇာျပည့္စုံေသာေျမ သည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ ေျမအခ်ဥ္အငံဓာတ္အနည္းငယ္ ျမင့္ေသာ ေျမတြင္စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းနိုင္ေသာ္လည္းဆားဓာတ္ ပါဝင္မႈ (ဝ.၀၅%)ထက္မ်ားေသာ ဆားေပါက္ေျမတြင္ မစိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါ