အဂၤါသားသမီးမ်ားသီဟရာဇာျခေသၤ့မင္းေန႔ေမြးဖြားသူမ်ားအဂၤါသားသမီးမ်ားသည္စိတ္သေဘာထားေကာင္မြန္၍ထက္ျမက္ၾကသည္ကူညီေပးကမ္းလိုစိတ္ရွိၾကသည္စိတ္ဓါတ္မာေက်ာ၍ဇြဲလုံးလဝရိယရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကမည္မိမိယုံၾကည္မိၿပီဆိုလ်င္မည္သို့ေသာအခက္အခဲမည္သို့ေသာအတားအစီးရွိသည္ျဖစ္ေစစိတ္ျမန္လက္ျမန္ႏုင့္ေအာင္ျမင္သည္အထိက်ိဳးစားလုပ္ကို

င္တတ္ၾကသူမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္အဂၤါသားသမီးမ်ားသည္ရိုးရွင္းပြင့္လင္းေသာစိတ္အေျခခံရွိသူမ်ားသာျဖစ္မည္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကမည္သူတိုသည္ေျပာစရာရွိလ်င္ပြင့္စြာေျပာဆိုတတ္ၾကသာမ်ားအမ်ားအက်ိုးသယ္ပိုလိုစိတ္ရွိၾကသူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္အဂၤါသားသမီးမ်ားသည္မည္သိုေသာနယ္ပယ္မည္သို့ေသာအလုပ္ျဖစ္ေစက်ရာေနရာျကဳံ

ရာဘဝတြင္ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္လူအမ်ားစိတ္မဝင္စားေသာအလုပ္မ်ားလူအမ်ားမလုပ္နိုင္ေသာအလုပ္မ်ားတြင္ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္ေအာင္စြမ္းေဆာင္နိုင္ၾကသူမ်ားသာျဖစ္ပါမည္သူတို့သည္စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတ္ရွိသူမ်ားအရာရာသင္ၾကားတတ္ေျမာက္လိုစိတ္ရွိသူမ်ားသာျဖစ္ပါမည္အဂၤါသားသမီးမ်ားသည္ေမြး

ရာပါစိတ္ဝိညာဥ္၏ရဲစြမ္းသတၱိဇြဲလုံးလဝရိယရွိသူမ်ားလက္႐ုံးရည္ႏွလုံးရည္ထက္ျမက္သူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါမည္ဘဝတြင္အလုပ္နင့္ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္မၾကာခဏအေျပာင္းအလဲမ်ားႏုင့္ေတြ႕ၾကဳံရတတ္သူမ်ားသာျဖစ္ပါမည္အဂၤါသားသမီးမ်ားသည္စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ရေသာအလုပ္မ်ားဆန္းသစ္တီထြင္ရေသာအလုပ္မ်ားနင့္ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာအလုပ္မ်ားတြင္

ထူးျခားေသာပါရမီထူးမ်ားပါရွိေနၾကသူမ်ားျဖစ္ပါမည္အဂၤါသားသမီးမ်ားသည္ရဲရင့္ေသာတိုက္ခိုက္ေရးအလုပ္မ်ားစြန္႔စားရေသာအလုပ္တာဝန္မ်ားပင္ပန္းစြာလုံးလဝရိယအားစိုက္ရေသာအလုပ္မ်ားတြင္ထူးျခားစြာစြမ္းေဆာင္နိုင္သူမ်ားသာျဖစ္ပါမည္သူတို့သည္ရွင္သန္ရာမိသားစုပါတ္ဝန္းမိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားအေပၚတြင္အက်ိဳးျပဳေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရန္စိတ္

သန္သူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါမည္သူတို့သည္ယုံၾကည္ရာသို့အစြဲသန္ေသာသေဘာရွိသူမ်ားေခါင္းမာတတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါမည္စိတ္ခံစားမွု့အင္အားႀကီးမားသူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါမည္သူတို့၏စိတ္ခံစားမွု့ကိုလွို့ဝွက္စြာၿမိဳ့သိတ္ထားတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကမည္အဂၤါသားသမီးမ်ားသည္တသက္တာဘဝအၿငိမ္မေနလွုပ္ရွားက်ိုးစားေနသူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါမည္မတူညီေသာအလုပ္မ်ား

နင့္ေဝးလံေသာအရပ္မ်ားသို့ဆက္သြယ္ျခင္းသြားလာရျခင္းမ်ားကိုစိတ္ပါဝင္စားသူသူတို့ကိုအျပင္ပန္းကျကည့္ပါကေပါ့ေပါ့ေနသူမ်ားဟုထင္ျမင္စရာရွိေသာ္လည္းသူ႔တို့အတြင္းစိတ္ထဲ၌ေလးနက္ေသာေလာကအျမင္မ်ားရွိေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္ပါမည္အဂၤါသားသမီးမ်ားသည္သူ႔တို့နင့္ဆက္ႏြယ္ေသာမိသားစုနင့္မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားအေပၚေကာင္းက်ိဳးဆာင္ေ

သာအနစ္နာခံ၍အက်ိးျပဳတတ္ေသာစိတ္ရွိသူမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေလ်ာက္တတ္သူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါမည္၁အဂၤါသားသမီးမ်ားေမြးဖြားသည္မွအသက္၈နစ္အတြင္းမိသားစုနင့္အေဆြအမ်ိဳးမ်ားသို့ေကာင္းက်ိုးသက္ေရာက္ေစပါမည္မိသားစုနင့္ဆက္ႏြယ္ေသာအလုပ္မ်ားတြင္စက္နင့္စက္သက္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားအက်ိဳးေပးမည္ေစ်းဆိုင္မ်ားဆရာနင့္ပါတ္သက္ေသာေ

ကာင္းက်ဳိးမ်ားအေဆြအမ်ိဳးတို၏ေအာင္ျမင္တိုးတက္မွု့နင့္သူတို့၏ကူညီေစာင့္ေလ်ာက္မွု့မ်ားရရွိပါမည္အဂၤါသားသမီးမ်ားအသက္၈နစ္အတြင္းအညံ့မ်ားပေပ်ာက္ေစရန္နွင့္ကံေကာင္းေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏အေရွ႕ေတာင္အရပ္အဂၤါၿဂိဳလ္တိုင္တြင္သန္႔ရွင္းေရးအမွု့ကုသိုလ္ျပဳပါအဂၤါၿဂိဳလ္မင္းကိုရည္စူး၍ဆန္၃ပုံဆား၃ပုံလွူပါလိုရာဆုေတာင္းပါအဂၤါေန႔တြင္လွူပါ(၂)အ

ဂၤါသားသမီးမ်ားအသက္၉နစ္မွ၂၅နစ္အတြင္းပညာသင္ၾကားျခင္းနင့္ပညာနင့္ပါတ္သက္ေသာအလုပ္မ်ားမိဘမ်ားအတြက္ေျမနင့္ပါတ္သက္ေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားရရွိခံစားရေစတတ္ပါမည္ေဝးလံေသာအရပ္မ်ားသြားရာဆက္သြယ္ရျခင္းနင့္ေဝးလံေသာအရပ္မ်ားမွေငြေက်းဥစၥာဓနမ်ားရရွိတတ္ပါသည္အသိပညာအတတ္ပညာနွင့္သင္ၾကားလုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ားထူးျခား

အက်ိဳးပးမည့္နစ္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္မိမိထက္အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားကခ်စ္ခင္နစ္သက္ေမတၱာဝင္ျခင္းခံရတတ္ပါသည္အဂၤါသားသမီးမ်ားအသက္၉နစ္မွ၂၅အတြင္းအညံ့မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္ႏုင့္ကံေကာင္းေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ေတာင္အရပ္ဗုဒၶဟူးနံေဒါင့္တြင္သန္႔ရွင္းေရးအမွု့ကုသိုလ္ျပဳပါဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္မင္းကိုရည္စူး၍ရႊက္လွ၄ညြန္႔နင့္ေရ၄ခြက္လွူပါအဂၤါေန႔နင့္ဗု

ဒၶဟူးေန႔တြင္လွူရပါမည(၃)အဂၤါသားသမီးမ်ားအသက္၂၆မွအသက္၃၅အတြင္းမေမ်ာ္လင့္ေသာဘဝျဖစ္စဥ္မ်ားႏုင့္ေနရပ္ေဒသအေျပာင္းအလဲမ်ားၾကဳံရတတ္ပါသည္မတည္ၿငိမ္ေသာအလုပ္ဘဝနွင့္အေျပာင္းအေရြ႕မ်ားအိမ္ရာျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရျခင္းမ်ားၾကဳံမည္မၾကာခဏေသာဘဝလမ္းအခ်ိုးအေကြ႕မ်ားနင့္အဂၤါေန႔ဖြားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ခ်စ္ေမတၱာအိမ္ေထာ

င္ေရးနင့္ဆက္ႏြယ္ေသာေသာကျပသာနာမ်ားအထူဂ႐ုျပဳရမည့္နွစ္မ်ားသာျဖစ္ပါမည္မိသားစုအေဆြအမ်ိဳးမ်ားနင့္အဆင္ေျပေအာင္ေနရမည္မဆိုင္သူမ်ား၏ကိစၥမ်ားတြင္ဝင္ေရာက္မပါသင့္အရာရာစိတ္ရွည္သည္းခံရပါမည္ေငြေက်းရင္းႏွီးျမဳတ္နံမွု့မ်ားမျပဳသင့္ေသာနစ္မ်ားပါအဂၤါသားသမီးမ်ားအသက္၂၆မွ၃၅အတြင္းအညံ့မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္နင့္ကံေကာင္းေသရန္တ

န္ခိုးႀကီးဘုရား၏အေနာက္ေတာင္စေနနံၿဂိဳလ္တိုင္တြင္သန္႔ရွင္းေရးကုသိုလ္မွု့ျပဳပါစေနၿဂိဳလ္မင္းကိုရည္စူး၍မီးအလင္းတိုင္လွူပါစေနေန႔ႏုင့္အဂၤါေန႔တြင္လွူပါ(၄)အဂၤါသားသမီးမ်ားအသက္၃၆ႏွစ္မွအသက္၅၄အတြင္းမေမ်ာ္လင့္ေသာေငြမ်ားစြာရရွိတတ္ေသာနစ္မ်ားပါအေမြရရွိတတ္သည္ေျမဝင္တတ္သည္ေကာင္းမြန္ေသာအိမ္ယာတည္ေဆာက္ရျခင္းမ်ားနင့္ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံရေသာအလုပ္မ်ားတြင္ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္ကံေကာင္းအက်ိုးေပးပါမည္ေစ်းဆိုင္တည္ျခင္းဥယာဥ္ၿခံေျမအလုပ္မ်ား

ပညာနင့္ဆက္ႏြယ္ပါတ္သက္ေသာအလုပ္မ်ားတြင္ထူျခားေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာရရွိေစပါမည္မိမိေနထိုင္ရာပါတ္ဝန္းက်င္တြင္လူအမ်ား၏ယုံၾကည္ေလးစားမွု့ရရွိပါမည္အလွူအတန္းေပးရတတ္ပါသည္ဓနဥစၥာနင့္ဘုန္းတန္ခိုးေအာင္ျမင္ကံေကာင္းေစေသာနွစ္မ်ားသာျဖစ္ပါမည္ဘုန္တန္ခိုးထူးျခားေတာက္ပေသာနစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္မိမိက်င္လည္ရာလုပ္ငန္းခြင္ႏုင့္ေန

ထိုင္ရာအရပ္တြင္အႀကီးအမွူးအုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္တတ္ပါသည္အဂၤါသားသမီးအသက္၃၆မွ၅၄အတြင္းအညံ့မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္ႏုင့္ကံေကာင္းေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏အေနာက္အရပ္ၾကာသာပေတးျဂိဳလ္တိုင္တြင္သန္႔ရွင္းေရးအမွု့ျပဳပါျကာသာပေတးၿဂိဳလ္မင္းကိုရည္စူး၍ေႂကြပုကန္ုျပားေပၚတြင္ပန္းျဖဴ၅ပြင့္တင္၍လွူ႔ပါလိုရာဆုေတာင္းပါအဂၤါန႔နွင့္ၾကာသာပေတးေန႔တြင္လွူပါ(၅)အဂၤါသားသမီးမ်ားအသက္၅၅မွအသက္၆၆အတြင္းမိုးတိမ္ဆန္ေသာနစ္ကာလမ်ားသာျဖစ္ပါမည္ေဝးလံေသာအရပ္ေဒသမ်ားသို့ဆက္သြယ္သြားလာရျခင္းအလုပ္အက္ိုင္

အသစ္မ်ားအေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြအသစ္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရျခင္းမ်ားမေရာက္ဘူးေသာအရပ္မ်ားမလုပ္ဘူးေသာအလုပ္မ်ားျကံေဆာင္လုပ္ကိုင္ရေသာနစ္မ်ားသာျဖစ္ပါမည္ထူးျခားေသာမိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား၏မစကူညီမွု့မ်ားရရွိလာပါမည္မိမိ၏အိမ္ၿခံေျမနင့္ခိုင္မာေသာပစၥည္းဥစၥာမ်ားကိုထုခြဲေရာင္းခ်ျခင္းေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအတြက္အထူးသတိထားျပဳလုပ္ရ

မည့္နစ္မ်ားသာျဖစ္ပါမည္က်မၼာေရးဝမ္းဗိုက္ပိုင္းနင့္ေသြးေလနင့္တက္ႏြယ္ေသာေဝဒနာစုမ်ားသတိထားရပါမည္အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္အေရးႀကီးေသာအလုပ္မ်ားေအာင္ျမင္လိုပါကဗုဒၶဟူးစေနတဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္ပါအဂၤါသားသမီမ်ားစီးပြားလာဘ္လာဘတိုးတက္ေစရန္စြယ္ေတာ္သားကိုနဂါး႐ုပ္ထု၍ေဆာင္ပါအ႐ုပ္ကိုေသာၾက္ာေန႔မွာထုရပါမည္အဂၤါသားသမီးမ်ားေဘးဘယာေဝးကြာလိုရာဆႏၵျပည့္ၾကပါေစဆရာမိုးေဇာ္ဝိမုဒၶိလက္ခဏာဗေဒအာသေဝဖုန္းဘိုက္ဘာ။၀၉၇၉၄၄၁၅၄၅၁

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here