အဂၤါသားသမီးမ်ားဒီလအတြင္းမွာသင္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္၀ေအာင္ျမင္မည့္အခ်ိန္ျဖစ္တယ္ေျပာရရင္ေတာ့လိုအင္ဆႏၵေတြျပည့္စုံႏိုင္တာေပါ့ၿခံကိစၥကားကိစၥေက်ာက္ကိစၥေငြေၾကးကိစၥေတြေျပာဆိုေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္ဝ

ယ္ဖို႔ရည္႐ြယ္ရင္လည္းဝယ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားကလည္းကိုယ္ဆီကိုလာၿပီးအလုပ္စီးပြားမ်ားတြဲဖက္လုပ္ကိုင္ဖို႔စီစဥ္မည္ကိုယ္ကလည္းအလိုျပည့္စုံမည္ကိုယ့္မွာရွိတဲ့လက္ဝတ္တန္ဆာေ႐ႊေတြကိုေတာ့သတိထားပါက်ေပ်ာက္တ

တ္ပါတယ္ကိုယ္စီးေနတဲ့ယဥ္ေတြကေတာ့အပ်က္အစီးေလးေတြမ်ားတတ္တဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္ေငြေတြကလည္းအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ဝင္လိမ့္မည္အင္မတန္လာဘ္႐ႊင္မယ့္အခ်ိန္ကာလပါပဲထီေတြဘာေတြကံစမ္းတာေတာင္မဟုတ္ဘူးေသေသခ်

ာခ်ာထိုးသင့္ပါတယ္လူမ်ိဳးျခားဘာသာျခားႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ပူးတြဲေပါင္းစပ္အက်ိဳးေပးမည္ထီးတစ္လက္ဒါမွမဟုတ္ဖိနပ္တစ္ရံလက္ေဆာင္ရဖို႔ရွိပါတယ္အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္အိမ္တြင္းေရးပူပင္ေသာကေလးေတြရွိပါတယ္ကိုယ့္မိသားစုႏွင့္

အတိုက္အခံေျပာဆိုေနရတတ္ပါတယ္အိမ္ကိစၥအေမြကိစၥးဒီအခ်ိန္မွာစကားေျပာရတတ္တယ္တင္မက်လည္းျဖစ္တတ္ပါတယ္ကိုယ့္မွာအ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးတဲ့သားသမီးေတြရွိရင္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူရတတ္ပါတယ္လူငယ္ေတြအတြက္ကေတာ့အခ်

စ္ေရးေမတၱာေရးအင္မတန္ေကာင္းပါတယ္လူငယ္ေတြစန္းပြင့္မယ့္အခ်ိန္ကာလပါပဲခ်စ္သူႏွင့္စိတ္သေဘာထားျခင္းတိုက္ဆိုင္မႈရမယ္အိမ္ေထာင္ရွိသူေတြအေနႏွင့္ကေတာ့အိမ္ေထာင္ေရးမွာကေတာက္ကဆေလးေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္က်န္း

မာေရးအေနႏွင့္ကေတာ့ေလေအာင့္တာျဖစ္တတ္ပါတယ္ဝက္သားေရွာင္ပါအရက္ေရွာင္ပါထီထိုးရင္ေတာ့(၂-၇-ဝ)ပါေအာင္ထိုးပါယၾတာအေနႏွင့္ကေတာ့နန္းႀကီးသုတ္အလႉဒါနျပဳပါေငြထီးေလႉပါတံခြန္လႉပါအခ်စ္ေရး

အိမ္ေထာင္ေရးစီးပြားေရးကိုယ္ပိုင္အလုပ္အကိုင္ပညာေရးက်န္းမာေရးေငြေရးေၾကးေရးကေလးအမည္ေပးနဲ႕ဇာတာေဗဒင္အေဟာမ်ား၁၈၇၅ေဗဒင္မက္စင္ဂ်ာမွတစ္ဆင့္ေမးျမန္္းႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်

အဂၤါသားသမီးမ်ားဒီလအတြင္းမွာသင္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္၀ေအာင္ျမင္မည့္အခ်ိန္ျဖစ္တယ္ေျပာရရင္ေတာ့လိုအင္ဆႏၵေတြျပည့္စုံႏိုင္တာေပါ့ၿခံကိစၥကားကိစၥေက်ာက္ကိစၥေငြေၾကးကိစၥေတြေျပာဆိုေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္ဝ

ယ္ဖို႔ရည္႐ြယ္ရင္လည္းဝယ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားကလည္းကိုယ္ဆီကိုလာၿပီးအလုပ္စီးပြားမ်ားတြဲဖက္လုပ္ကိုင္ဖို႔စီစဥ္မည္ကိုယ္ကလည္းအလိုျပည့္စုံမည္ကိုယ့္မွာရွိတဲ့လက္ဝတ္တန္ဆာေ႐ႊေတြကိုေတာ့သတိထားပါက်ေပ်ာက္တတ္ပါတယ္

ကိုယ္စီးေနတဲ့ယဥ္ေတြကေတာ့အပ်က္အစီးေလးေတြမ်ားတတ္တဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္ေငြေတြကလည္းအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ဝင္လိမ့္မည္အင္မတန္လာဘ္႐ႊင္မယ့္အခ်ိန္ကာလပါပဲထီေတြဘာေတြကံစမ္းတာေတာင္မဟုတ္ဘူးေသေသခ်ာခ်ာထိုးသင့္

ပါတယ္လူမ်ိဳးျခားဘာသာျခားႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ပူးတြဲေပါင္းစပ္အက်ိဳးေပးမည္ထီးတစ္လက္ဒါမွမဟုတ္ဖိနပ္တစ္ရံလက္ေဆာင္ရဖို႔ရွိပါတယ္အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္အိမ္တြင္းေရးပူပင္ေသာကေလးေတြရွိပါတယ္ကိုယ့္မိသားစုႏွင့္အတိုက္

အခံေျပာဆိုေနရတတ္ပါတယ္အိမ္ကိစၥအေမြကိစၥးဒီအခ်ိန္မွာစကားေျပာရတတ္တယ္တင္မက်လည္းျဖစ္တတ္ပါတယ္ကိုယ့္မွာအ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးတဲ့သားသမီးေတြရွိရင္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူရတတ္ပါတယ္လူငယ္ေတြအတြက္ကေတာ့အခ်စ္ေရးေမ

တၱာေရးအင္မတန္ေကာင္းပါတယ္လူငယ္ေတြစန္းပြင့္မယ့္အခ်ိန္ကာလပါပဲခ်စ္သူႏွင့္စိတ္သေဘာထားျခင္းတိုက္ဆိုင္မႈရမယ္အိမ္ေထာင္ရွိသူေတြအေနႏွင့္ကေတာ့အိမ္ေထာင္ေရးမွာကေတာက္ကဆေလးေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္က်န္းမာေရးအေ

နႏွင့္ကေတာ့ေလေအာင့္တာျဖစ္တတ္ပါတယ္ဝက္သားေရွာင္ပါအရက္ေရွာင္ပါထီထိုးရင္ေတာ့(၂-၇-ဝ)ပါေအာင္ထိုးပါယၾတာအေနႏွင့္ကေတာ့နန္းႀကီးသုတ္အလႉဒါနျပဳပါေငြထီးေလႉပါတံခြန္လႉပါ

အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးစီးပြားေရးကိုယ္ပိုင္အလုပ္အကိုင္ပညာေရးက်န္းမာေရးေငြေရးေၾကးေရးကေလးအမည္ေပးနဲ႕ဇာတာေဗဒင္အေဟာမ်ား၁၈၇၅ေဗဒင္မက္စင္ဂ်ာမွတစ္ဆင့္ေမးျမန္္းႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here