အပင္ကိုအိုးျဖင့္စိုက္မည့္သူမ်ားအတြက္ ေျမေရာစပ္နည္းအပင္ကိုအိုးျဖင့္စိုက္မည့္မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္မစိုက္ခင္မျဖစ္မေနသိသင့္တဲ့ ေျမေရာစပ္နည္းကိုမွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္၁။ေျမေဆြးဆိုတာသစ္႐ြက္တို႔ေျမနဲ႕အတူေဆြးေျမ့

ေရာႏွောသြားေသာေျမဟု ေယဘူယ် ေခၚရင္ရပါတယ္အာ့လို ေျမေဆြး မရပါကသစ္႐ြက္မ်ားဖုံးလႊမ္းခံရေသာေျမကိုအေပၚယံသုံးလက္မထုေလာက္ လႊာ၍ကီလို၁၀၀ေလာက္ယူပါဘိလပ္ေျမအိတ္တစ္လုံးကီလို၅၀ရွိပါသည္

၂။ဆန္ေဆးရည္ပထမေဆးေသာ ေရကိုဗူး(သို႔) ေျမအိုးတြင္ထည့္၍အနည္းဆုံးသုံးရက္ထားပါ၇လီတာမွ၁၀လီတာ၃။ထန္းလ်က္အမည္းအရက္ခ်က္ရာတြင္သုံးအမည္းမရပါကေရသာထန္းလ်က္၂၅က်ပ္သားေလာက္ကိုႏွစ္လီတာေလာက္

ရေအာင္ေရစပ္၍ႀကိဳပါဗူးထဲထည့္၍သုံးရက္ေလာက္သိမ္းထားပါ။ ေျမ ကီလို၁၀၀ေလာက္အသုံးျပဳရပါသည္၄။ ႏြားေခ်းလင္းနို႔ေခ်းၾကက္ေခ်းခိုေခ်းသင့္ရာတိရိစ္ဆာန္ေခ်းကိုေျခထားပါႏွစ္ျပည္မွေလးျပည့္အထိထည့္သုံးနိုင္ပါသည္

အလြယ္မရမထည့္နဲ႕ေပါ့။ ေဟာင္း/သစ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးသုံးလို႔ရပါသည္ထို႔ျပင္ ျပာနို႔ဆီဗူး၃ဗူးမွ၅ဗူးထုံးနို႔ဆီဗူး၂မွ၄ဗူးၾကက္ဥဘဲဥခြံမ်ားညွက္စြာေထာင္းထားပါ။၂၀မွ၄၀ၿခံသစ္သီးအမွည့္လြန္မ်ားလည္း ေျခ၍ထည့္နိုင္ပါသည္

ဥပမာသေဘၤသီပန္းသီးနာနတ္သီးငွက္ေပ်ာ္သီးေစသာအမွည့္လြန္သစ္သီးပုပ္စသည္မ်ားသင့္သလိုထည့္နိုင္ပါသည္မရကမထည့္႐ုံသာ။ ေဆြးေျမ့ေနေသာမည္သည့္သစ္႐ြက္ေျမေဆြးမဆိုရပါတယ္၂ ျပည္မြ၅ ျပည္ထိထည့္နိုင္ပါသည္ထိုစီမံထားေသာ အရာတို႔ကို ႏွံ႕ေအာင္သမ၍

ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ဆိုလွ်င္ပိုေကာင္းအုပ္ေပးထားပါမည့္သည့္အ႐ြက္ႏွင့္မဆိုတစ္ပတ္ ဆယ္ရက္ခန႔္အုပ္ေပးပါဆယ္ရက္ျပည့္လွ်င္စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမရပါၿပီထိုသမ၍ ႏွပ္ထားေသာေျမအား ျပန္လည္ ေရာေမႊသမ၍လိုသလိုစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းၾကပါေစ