စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားထပ္မံတက္လာယေန႕တြင္၂၄၀၀က်ပ္ျဖစ္ေနစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားၾသဂုတ္၂၀ရက္(ယေန႕)တြင္ထပ္မံတက္လာသျဖင့္ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၄၀၀က်ပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္ကိုစက္သုံးဆီ

တင္သြင္းသို ေလွာင္ျဖန့္ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွထုတ္ျပန္သည့္ရည္ ၫႊန္းလက္လီေစ်းႏႈန္းမ်ားအရသိရသည္အလားတူမႏၱေလး၊ေနျပည္ေတာ္၊ပဲခူး၊မေကြးထားဝယ္မုံ႐ြာ၊ပုသိမ္၊ဘားအံ၊ေမာ္လၿမိဳင္၊လားရွိုး၊ေတာင္ႀကီးလြိုင္ေကာ္

တို႔တြင္လည္း92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၄၀၀က်ပ္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္ထို႔အတူ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္စစ္ေတြတို႔၌92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၅၀၀က်ပ္ေက်ာ္ဟားခါးတြင္၂၇၀၀က်ပ္ေက်ာ္ႏွင့္က်ိဳင္းတုံတြင္၂၉၀၀က်ပ္ေက်ာ္

ရွိေၾကာင္းသိရသည္စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ယေန႕ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္စက္သုံးဆီရည္ၫႊန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအရရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း၌လက္လီေစ်းအျဖစ္92Ronတစ္လီတာလ်င္

၂၄၀၀က်ပ္၊95Ronတစ္လီတာလ်င္၂၄၉၀က်ပ္HSD500ppmတစ္လီတာလ်င္၂၈၂၀က်ပ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္အလားတူHSD50ppmႏွင့္HSD10ppmတို႔မွာ တစ္လီတာလ်င္၂၈၉၅က်ပ္အျဖစ္စက္သုံးဆီရည္ၫႊန္း

လက္လီေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္ထို႔ျပင္စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏စက္သုံးဆီရည္ၫြန္းလက္ကားေစ်းႏႈန္းမွာလည္းရန္ကုန္တိုင္း၌92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၂၉၂က်ပ္

95Ronတစ္လီတာလ်င္၂၃၇၆က်ပ္၊HSD500ppmတစ္လီတာလ်င္၂၆၉၇က်ပ္၊HSD50ppmႏွင့္HSD10ppmတို႔မွာတစ္လီတာလ်င္၂၇၇၁က်ပ္တို႔ျဖစ္သည္အဆိုပါေစ်းႏႈန္းမ်ားအားစက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္

ျဖန့္ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွMOPS ေစ်းႏႈန္းအေပၚတြင္အေျခခံတြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ကာ စက္သုံးဆီဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်နပ္မႈမရွိပါက ေကာ္မတီသို႔ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္