ေျမကြက္ဝယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ဒီအခ်က္ေတြကိုမျဖစ္မေနေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီးမွဝယ္ပါလယ္ယာေျမေတြကိုအကြက္ရိုက္ေရာင္းသူဆီမွဝယ္မိတဲ့ျပႆနာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကြၽန္ေတာ္ကိုလာအကူအညီ ေတာင္းၾကတယ္

ကြၽန္ေတာ္ပထမဦးဆုံးေျပာခ်င္တာကမိမိဝယ္ယူလိုက္တဲ့လယ္ယာေျမသည္အျခားနည္းသုံးစြဲခြင့္လန(လန၃၀)က်ၿပီးသားေျမလားအရင္ၾကည့္ရမယ္အိုေခအျခားနည္းသုံးစြဲခြင့္လန-၃၀က်ၿပီးသားဆိုရင္ဘာအတြက္က်တာလည္း

၁။သာသနေျမအတြက္လား၂။စက္႐ုံေျမအတြက္လား၃။ ႏွစ္ရွည္အတြက္လား၄။အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ခြင့္အတြက္လားဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ ရွိပါတယ္အျခားနည္း သုံးစြဲခြင့္ရတိုင္း ေျမကြက္ရိုက္ေရာင္းၿပီးဝယ္လို႔ မရပါဘူးပုံစံ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

၁၀၅.၁၀၆ ရွိ႐ုံနဲ႕ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမဟုတ္ပါဘူး။ ေျမနယ္နမိတ္သက္မွတ္ခ်က္နဲ႕ ေျမရာဇဝင္သာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္တာကေတာ့ကိုယ္ေခြၽးနဲစာနဲ႕ဝယ္ယူမဲ့မိတ္ေဆြမ်ားသည္ကိုယ္ဝယ္ယူမဲ့ေျမ

အေၾကာင္းသိရွိနားလည္မွသာဝယ္ယူရန္အႀကံေပးခ်င္ပါသည္လယ၃၀ခြင့္ျပဳခ်က္ ပုံစံကိုပါ ပူးတြဲ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေျမအမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးအိမ္ၿခံေျမအေၾကာင္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသိကိုသိထားသင့္တဲ့ေျမအမ်ိဳးအစားေတြ

ကို ေဖၚျပေပးပါမည္အိမ္ၿခံေျမနယ္ပယ္နဲ႕ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္တဲ့ ေျမအမ်ိဳးအစားေတြမွာေျမပိုင္ေျမေျမပိုင္ေျမဆိုတာဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ စနစ္တက်ၿမိဳ႕ကြက္ေဖာ္ထုတ္ကာ ေရာင္းခ်ခဲ့စဥ္ကပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ေျမပိုင္ရွင္

အခြင့္အေရးအျပည့္ရွိတဲ့ ေျမအမ်ိဳးအစားကိုဆိုလိုပါတယ္ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေအာက္ျမန္မာနိုင္ငံ ေက်း႐ြာမ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ၄၊ပုဒ္မခြဲ(၁၀)အရဘိုးဘြားမိဘမ်ားလက္ထက္ကဓမၼဦးခ်ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့ၿပီးလႊဲေျပာင္းဆက္ခံခြင့္ရွိကာ

မစိုက္ပ်ိဳးသည့္ေျမအမ်ိဳးအစားကိုဘိုးဘြားပိုင္ေျမလို႔သတ္မွတ္ပါတယ္ဂရန္ရွိေျမပိုင္ေျမေအာက္ျမန္မာနိုင္ငံၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်း႐ြာေျမမ်ားဥပေဒပုဒ္မ ၇(က)အရခြင့္ျပဳထားသည့္ဘိုးဘပိုင္ေျမကဲ့သို႔အခြင့္အေရးအဆင့္အတန္းရွိတဲ့ေျမကို

ဂရန္ရွိေျမပိုင္ေျမလို႔ေခၚပါသည္လိုင္စင္ေျမေအာက္ျမန္မာနိုင္ငံၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်း႐ြာေျမမ်ားအပိုဒ္၃၀၊၃၄တို႔အရ၊ ေကာ္မတီကသတ္မွတ္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီယာယီအသုံးျပဳခြင့္ေပးထားေသာ ေျမကိုလိုင္စင္ေျမလို႔

ေခၚပါသည္ပါမစ္ေျမေကာ္မတီကသတ္မွတ္ထားတဲစည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႕အညီလူေနအိမ္သိုမဟုတ္အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျမကိုပါမစ္ေျမလို႔ဆိုလိုပါသည္ေျမငွားဂရန္ေျမေအာက္ျမန္မာနိုင္ငံၿမိဳ႕ႏွင့္

ေက်း႐ြာေျမမ်ားဥပေဒ၇/၈ ႏွင့္ နည္းဥပေဒအပိုဒ္၂၉တို႔အရ ေကာ္မတီကစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ၿပီးႏွစ္ကာလ အပိုင္းအျခား သတ္မွတ္၍ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ျဖင့္အငွားခ်ထားတဲ့ေျမကို ေျမငွားဂရန္ေျမလို႔ေခၚပါသည္

စကြာတာေျမစကြာတာေျမဆိုတာေျမငွားစာခ်ဳပ္မရယူခဲ့၍လည္းေကာင္းေျမငွားစာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္အသစ္လဲလွယ္ျခင္းမျပဳ၍လည္းေကာင္းေျမငွားစာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ေဖာက္ဖ်က္၍

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

လည္းေကာင္းေျမအဆင့္အတန္းနိမ့္ခ်သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေျမကိုဆိုလိုပါသည္က်ဴးလြန္ျခင္းေျမလူေနရပ္ကြက္အတြင္းစနစ္တက်ရွိေသာအိမ္ရာေျမကြက္ထဲမွာက်ဴးလြန္ျခင္းေျပစာျဖင့္ေကာက္ခံတဲ့ေျမမ်ိဳးကိုက်ဴးလြန္ျခင္းေျမလို႔ေခၚပါသည္

က်ဴးေက်ာ္ေျမေကာ္မတီပိုင္ေျမႏွင့္ ေကာ္မတီကစီမံခန႔္ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ေျမေပၚမွာခြင့္ျပဳခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမရွိသူမ်ားဝင္ေရာက္ေနထိုင္လွ်က္ရွိတဲ့ ေျမကိုက်ဴးေက်ာ္ေျမလို႔ေခၚပါသည္။ဗဟုသုတအျဖစ္မွ်ေဝပါသည္။