အခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္စြာျဖည့္စြက္ထားျခင္းမရွိသည့္SIM Cardမ်ားကိုအၿပီးပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္အခ်က္အလက္မ်ားအားမွန္ကန္စြာျဖည့္စြက္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္းစိစစ္ေတြ႕ရွိရသည့္SIM Cardမ်ားကိုအၿပီးပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး

ပိတ္သိမ္းSIM Cardမ်ားရွိလက္က်န္ေငြမ်ားအား ျပည္သူ႕ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကစက္တင္ဘာ၁၉ရက္ေန႕တြင္ထုတ္ျပန္သည္ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏စိစစ္ခ်က္မ်ားအရSIM Cardအသုံးျပဳသူအခ်ိဳ႕သည္အမည္၊နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမွန္ကန္စြာျဖည့္စြက္ျခင္းမရွိဘဲအသုံးျပဳလ်က္ရွိေနၾကသည္ကို

ေတြ႕ရေၾကာင္းယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ထို႔ေၾကာင့္ SIM Cardမွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျဖည့္စြက္ထားသည့္အမည္၊နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္တို႔အားလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ

e-ID Databaseအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္အခ်က္အလက္မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ၿပီးစနစ္တက်မွတ္ပုံတင္ၿပီးမွသာအသုံးျပဳရန္ပါရွိသည္ထို႔အျပင္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္

SIM Cardေရာင္းခ်သဴမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီစနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ႏွင့္လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိပါကလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္ထို႔ ေၾကာင့္သုံးစြဲ

သူ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာSIM Cardမ်ားကိုအခ်က္အလက္မွန္ကန္စြာမွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိပါကSIM Cardမ်ားပိတ္သိမ္းခံရမႈမရွိေစေရးအခ်ိန္မီျပန္လည္ ျပင္ဆင္မွတ္ပုံတင္ရန္ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကအသိေပးထားသည္။