ေဆးဝါးေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ခ်ိန္ေဆးဝါးတင္သြင္းခြင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေျဖေလ်ာ့ေပးေပမယ့္လည္းေဈးျမင့္ဆဲဗဟိုဘဏ္ကနိုင္ငံျခားေငြကန႔္သတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းနိုင္ငံျခားေဆးဝါးအမ်ားစုမွာေဆးကဒ္တစ္ကဒ္လွ်င္က်ပ္၅၀၀မွ

က်ပ္၁၀၀၀ခန႔္အထိေဈး၂ဆ ျမင့္တက္သြားၿပီးအခ်ိဳ႕ေဆးဝါးမ်ားပစၥည္းျပတ္လပ္တာေတြရွိေနပါတယ္လက္တေလာနိုင္ငံျခားေဆးဝါးမ်ားေစ်းတက္ေနၿပီးကုန္ပစၥည္းအဝင္နည္းပါးမႈေၾကာင့္ေစ်းကြက္အတြင္းေဆးပစၥည္းအခ်ိဳ

ျပတ္လပ္ေနတာေတြရွိတယ္လို႔နိုင္ငံျခားေဆးဝါးမ်ားေရာင္းခ်သည့္အေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္ကMFNကိုမွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္ဒီလိုအေျခအေနမွာေဆးဝါးနဲ႕ ေဆးပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းတဲ့ကုမၸဏီမ်ားမိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ကုန္ေရာင္းသူထံေငြေပးေခ်

မည္ဆိုပါကကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ဆက္သြယ္၍သြင္းကုန္လိုင္စင္ထုတ္ယူနိုင္ေၾကာင္းအသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္လာပါတယ္လိုင္စင္ထုတ္ယူရာမွာလည္းစီးပြား/ကူးသန္းဘက္ကသြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ျမန္မာနိုင္ငံေဆးႏွင့္

ေဆးပစၥည္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွတစ္ဆင့္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံတင္ျပစိစစ္ထားရွိၿပီးအဲမွတစ္ဆင့္ နိုင္ငံျခားသုံးေငြႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီတင္ျပထားတဲ့သြင္းကုန္လိုင္စင္ေတြကိုခြင့္ျပဳေပးမယ္လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။အဲလိုေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ေဆးဝါးနဲ႕ ေဆးပစၥည္းသြင္းကုန္လိုင္စင္

ရရွိသူေတြအေနနဲ႕မိမိအစီအစဥ္နဲ႕သာနိုင္ငံျခားသုံးေငြအေမရိကန္ေဒၚလာကိုရွာေဖြဝယ္ယူရမွာျဖစ္ၿပီးလိုင္စင္ထုတ္ေပးလိုက္တာေၾကာင့္ ေဆးဝါးျပတ္လပ္မႈမျဖစ္ေပၚေပမယ့္လည္းေဈးႏႈန္းကေတာ့အျမင့္မွာပဲရွိေနမယ္လို႔ ေဆးဝါးေရာင္းခ်သဴမ်ားကမွတ္ခ်က္ျပဳထားပါတယ္