ယေန႕ေခတ္လူငယ္ေတြမသိေတာ့တဲ့အုတ္သဲေက်ာက္တြက္နည္းမ်ားအေဆာက္ဦးေဆာက္ဖို႔စဥ္းစားတဲ့အခါအုတ္သဲေက်ာက္ဘယ္ေလာက္ကုန္မလဲဘိလပ္ေျမ၁အိတ္ဟာ၅၀ကီလိုဂရမ္ေလးၿပီးအိတ္၂ဆိုရင္အေလးခ်ိန္၁တန္ရွိပါတယ္

အေဆာက္အဦေဆာက္ဖို႔စိတ္ကူးထားသူမိတ္ေဆြတို႔အေနျဖင့္ဘိလပ္ေျမဘယ္ေလာက္အသုံးျပဳရမလဲဆိုတာကိုအၾကမ္းဖ်င္းသိနိုင္ေစဖို႔ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးပါ့တယ္ျမန္မာနိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးေလာကမွာက်င္းဘယ္ႏွက်င္းရွိသလဲဆိုၿပီး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေရတြက္ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ကုဗက်င္း ႏွင့္စကြဲယားက်င္းဆိုၿပီးရွိပါတယ္ကုဗက်င္းကုဗက်င္းကအလ်ားxအနံxအျမင့္အတိုင္းအတာ(၃)ခု ျမႇောက္တာပါအဆိုပါ(၃)ခုျမႇောက္လို႔၁၀၀ရရင္၁က်င္းလို႔တြက္ပါတယ္၅၀ဆိုက်င္ဝက္

၂၅ဆိုက်င္းတစ္မတ္စသျဖင့္ပါကုဗက်င္းကို၉လက္မႏွင့္အထက္အုတ္စီျခင္းတို႔ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္းတို႔ေျမႀကီးတူးျခင္းတို႔မွာအမ်ားဆုံးသုံးပါတယ္ရွိသမွ်အလ်ားအနံအျမင့္ေတြလိုက္ျမႇောက္ၿပီး ေပါင္းလိုက္ရင္ကုဗက်င္းထြက္လာပါၿပီ

1:3:6အခ်ိဳးကြန္ကရစ္ဘိလပ္ေျမ၁၃အိတ္ခန႔္သဲက်င္းဝက္ေက်ာက္၁က်င္း1:2:4 အခ်ိဳး၊ကြန္ကရစ္ဘိလပ္ေျမ၁၈အိတ္ေက်ာ္ခန႔္သဲက်င္းဝက္၊ေက်ာက္၁က်င္း1:1-1/2 အခ်ိဳးကြန္ကရစ္ဘိလပ္ေျမ၂၅အိတ္ခန႔္သဲက်င္းဝက္

ေက်ာက္၁က်င္အမ်ားသုံးတဲ့1:4အခ်ိဳးဆိုဘိလပ္ေျမ၆အိတ္နီးပါး၊သဲ.၂၈က်င္းတစ္မတ္သာသာေလာက္စကြဲယားက်င္းစကြဲယားက်င္းကအလ်ားxအနံအတိုင္းအတာ(၂)ခု ျမႇောက္တာပါ။အဆိုပါ(၂)ခုျမႇောက္လို႔၁၀၀ရရင္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

၁က်င္းလို႔တြက္ပါတယ္။၄လက္မခြဲအုတ္စီျခင္းတို႔ေဆးသုတ္ျခင္းတို႔အမိုးမိုးျခင္းတို႔ေႂကြျပားကပ္ျခင္းတို႔မွာသုံးပါတယ္1:4အခ်ိဳးဘိလပ္ေျမ၂.၇အိတ်သဲ.၁၁က်င္း ျဖစ္ပါတယ္