စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္လည္က်ဆင္းလာယေန႕တြင္၂၂၀၀က်ပ္ေက်ာ္ရွိစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားၾသဂုတ္၁၈ရက္ယေန႕တြင္၂၂၀၀က်ပ္ေက်ာ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သျဖင့္ ေနသျဖင့္ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း92Ronတစ္လီတာလ်င္

၂၂၉၀က်ပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္ကိုစက္သုံးဆီတင္သြင္းသို ေလွာင္ျဖန့္ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွထုတ္ျပန္သည့္ရည္ ၫႊန္းလက္လီေစ်းႏႈန္းမ်ားအရသိရသည္အလားတူမႏၱေလး၊ေနျပည္ေတာ္၊ပဲခူး၊မေကြး၊ထားဝယ္၊မုံ႐ြာ၊

ပုသိမ္၊ဘားအံ၊ေမာ္လၿမိဳင္၊လားရွိုး၊ေတာင္ႀကီး၊လြိုင္ေကာ္တို႔တြင္လည္း92 Ronတစ္လီတာလ်င္၂၃၀၀က်ပ္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္ထို႔ျပင္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္စစ္ေတြတို႔တြင္92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၄၀၀က်ပ္ေက်ာ္၊ဟားခါးတြင္

၂၅၀၀က်ပ္ေက်ာ္ႏွင့္က်ိဳင္းတုံတြင္၂၉၀၀က်ပ္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ယေန႕ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္စက္သုံးဆီရည္ၫႊန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအရရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း၌

လက္လီေစ်းအျဖစ္92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၂၉၀က်ပ္95Ronတစ္လီတာလ်င္၂၃၇၀က်ပ္HSD500ppmတစ္လီတာလ်င္၂၆၈၅က်ပ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္အလားတူ HSD50ppmႏွင့္HSD10ppm

တို႔မွာတစ္လီတာလ်င္၂၇၆၀က်ပ္အျဖစ္စက္သုံးဆီရည္ၫႊန္းလက္လီေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ထို႔ျပင္စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏စက္သုံးဆီရည္ၫြန္းလက္ကားေစ်းႏႈန္းမွာ

လည္းရန္ကုန္တိုင္း၌92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၁၈၃က်ပ္95Ronတစ္လီတာလ်င္၂၂၆၀က်ပ္HSD500ppmတစ္လီတာလ်င္၂၅၆၆က်ပ္HSD50ppmႏွင့္HSD10ppmတို႔မွာတစ္လီတာလ်င္၂၆၃၉က်ပ္တို႔ျဖစ္သည္အဆိုပါ

ေစ်းႏႈန္းမ်ားအားစက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွMOPS ေစ်းႏႈန္းအေပၚတြင္အေျခခံတြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ကာစက္သုံးဆီဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်နပ္မႈမရွိပါက ေကာ္မတီသို႔ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္