သစ္ပင္စိုက္သူတိုင္းအပင္ကိုထုံးသုတ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသစ္ပင္စိုက္တဲ့သူတိုင္းသစ္ပင္ကိုထုံးသုတ္ရမွာသိပါတယ္ဒါေပမယ့္ဘာလို႔သုတ္လဲေတာ့ လူတိုင္းမသိပါဘူးသိၿပီးသူမ်ားေက်ာ္သြားပါထုံးဘာလို႔သုတ္

သလဲကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္းရာသီမွာ ေန႕ဘက္မွာပူၿပီးညဘက္မွာ ေအးပါတယ္။ ေန႕ဘက္မွာပူတဲ့အပူဟာညဘက္မွာ ေအးျခင္းေၾကာင့္အပင္ဟာအပူကို ျပန္လည္မစြန့္ထုတ္ပဲအပူကိုစုတ္ယူထားပါတယ္ယင္းအပူဟာအေခါက္ရဲ႕

အတြင္းပိုင္းမွာေအာင္းေနတက္ၿပီးယင္းအပူေၾကာင့္အေခါက္နဲ႕ကပ္လွ်က္ ရွိေနတဲ့(xylem)ေရေၾကာနဲ႕phloemအစာေၾကာေတြရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ေကာင္းစြာမလုပ္နိုင္ေတာ့ပါဘူးယင္းသို႔အပူအေအးမညီမွ်မႈဆက္တိုက္ ျဖစ္လာတဲ့

အခါမွာအစာေၾကာေရေၾကာမ်ားတျဖည္းျဖည္းပ်က္စီးလာပါတယ္ယင္းသို႔ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္အပင္ရဲ႕အေခါက္ကိုအာဟာရေတြမေရာက္ရွိနိုင္ပဲအပင္ရဲ႕အေခါက္ဟာပ်က္စီးၿပီးကြဲအက္လာပါတယ္လူေတြ ေဆာင္းရာသီမွာ

အသားအေရပ်က္စီးသကဲ့သို႔အပင္အေခါက္ေတြဟာလည္းပ်က္စီးပါတယ္ဒီလိုအေခါက္ေတြကြဲအပ္ျခင္းေၾကာင့္အေခါက္ကြဲေတြရဲ႕အတြင္းပိုင္းဟာအင္းဆက္insectပိုးမ်ားခိုေအာင္းရာအိမ္သဖြယ္ျဖစ္လာပါတယ္၎အင္းဆက္မ်ားႏွင့္အတူ

ဘက္တီးရီယား(bacteria)ပိုးမ်ားႏွင့္မွိုမ်ားပါပါလာတက္ၿပီးအပင္ကို ေရာဂါဝင္ေစပါနိုင္ပါတယ္ထိုအျပင္အေခါက္ကြဲမ်ားၾကားမွပင္စည္ထိုးပိုးStem Borerဟာ လြယ္ကူစြာဝင္ေရာက္နိုင္ၿပီးပင္စည္ကိုဖ်က္ဆီးပါေတာ့တယ္

ပင္စည္ထဲပိုးဝင္ရင္ကြၽန္ေတာ္တို႔သတ္ဖို႔ခက္ခဲပါတယ္ဒီလို ျဖစ္စဥ္မျဖစ္ေအာင္အပင္ကိုထုံးသုတ္ျခင္းျဖင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔ကာကြယ္နိုင္ပါတယ္ထုံးသုတ္ျခင္းျဖင့္ထုံးဟာအျဖဴေရာင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနရဲ႕အလင္းကိုအေရာင္ျပန္နိုင္ၿပီး

အပူကိုအပင္မွမစုတ္ယူနိုင္ေတာ့ပါဘူးအပူသက္သာျခင္းေၾကာင့္အေခါက္မ်ားမပ်က္စီးနိုင္ေတာ့သျဖင့္အပင္ ေရာဂါဝင္ျခင္းမွလည္းကာကြယ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္ထုံးသုတ္ရာမွာဆာလဖာ(ေခၚ)ကန့္အနည္းငယ္ထည့္ၿပီး

သုတ္ျခင္းျဖင့္မွိုေရာဂါကိုကာကြယ္နိုင္ပါတယ္ထို႔အတူတမာဆီနဲ႕ေရာၿပီးထုံးသုတ္ျခင္းျဖင့္လည္း ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ေသေစျခင္း၊ ျခ၊ပု႐ြက္ဆိတ္ပင္စည္ထိုးပိုး(Stem Borer)အေခါက္ထိုးပိုးSkin Borerမ်ား၏ဇီဝကမၼ
ျဖစ္စဥ္မ်ားကေမာက္ကမ ျဖစ္ၿပီးအပင္ကိုဖ်က္ဆီးျခင္းမွကာကြယ္နိုင္ျခင္းစတဲ့

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိနိုင္ပါတယ္ထုံးသုတ္ရာမွာတစ္ခါတည္းအၿပီးမသုတ္ပဲပထမအႀကိမ္ခပ္ပါးပါးသုတ္ၿပီးေျခာက္သြားမွတခါထပ္သုတ္တာပိုေကာင္းပါတယ္ဒါေၾကာင့္မန္ဂ်န္ရွားကိုစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔အပင္ကိုမိုးကုန္တာနဲ႕ထုံးသုတ္ထားသင့္ပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္