ေန႔သစ္မွစ၍ကံဆိုးကံညံမ်ားကိုထားခဲ့ၿပီးေငြလာဘ္၀င္ႏုိင္မဲ့နည္းေလးပါတနဂၤေႏြမ်ားသားသမီးမ်ားဆိုိင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာမွာအိုးစည္႐ုပ္ေလးကိုတနဂၤၤေႏြေန႔မနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိိနစ္အတြင္းအိုးစည္ေလးကိုတီးၿပီးေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုက္ပါတနလၤၤာသားသမီးမ်ားဆိုိင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာမွာကလပ္ေပၚေခါင္းေလာင္းတင္ၿပီးတန

လၤာေန႔နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္အတြင္းေခါင္းေလာင္းကိုတီးၿပီးေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုက္ပါအဂၤါသားသမီးမ်ားဆိုင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာမွာဆင္႐ုပ္ေလးကိုအဂၤါေန႔နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိိနစ္အတြင္းေရေမႊးဖ်န္းပက္ကာေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုက္ပါဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားဆိုင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာ

မွာဟသၤာ႐ုပ္ေလးကိုဗုဒၶဟူးေန႔နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိိနစ္အတြင္းေရေမႊးဖ်န္းၿပီးေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုက္ပါျကာသပေတးသားသမီးမ်ားဆိုင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာမွာပစ္တိုင္းေထာင္႐ုပ္ေလးကိုၾကာသပေတးေန႔နံံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္အတြင္းေရေမႊးဖ်န္းပက္ၿပီးေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုက္ပါေ

သာၾကာသားသမီးမ်ားဆိုင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာမွာသၾကားတစ္ပန္းကန္ကိုေသာၾကာေန႔နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္အတြင္းေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုက္ပါစေနသားသမီးမ်ားဆိုင္ရဲအျမင့္တစ္ေနရာမွာတံံခြန္(၇)လက္ကိုိစေနေန႔နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္အတြင္းေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုိက္ပါဘဂဝါဣ

စၧေႏၲသိဒၶိယာဣစၧိတံမဟာလာဘံေဒတုုေမဇယမဂၤလံဂါထာေတာ္ကိုမၾကာခဏရြတ္ဆိုပူေဇာ္ပါမိမိ၏မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္ေဖာက္သည္မ်ားကိုလည္းေမတၱာပို႔ပါ(၇)ရက္သားသမီးအားလုံးေရာင္ပန္းဝယ္ပန္းေကာင္းၿပီးစီးပြားေရးမ်ားေအာင္ျမင္ၾကပါေစမိ္တ္ေဆြမ်ားအားလုံးအဆင္ေျပပါေစသင္ဆရာျမင္ဆရာႀကားဆရာမ်ားအားအစဥ္ရွိခိုးဦးခိုက္လ်က္ေဗဒင္ႏွင့္ယျတာအစီရင္ပညာရွင္။

ေန႔သစ္မွစ၍ကံဆိုးကံညံမ်ားကိုထားခဲ့ၿပီးေငြလာဘ္၀င္ႏုိင္မဲ့နည္းေလးပါတနဂၤေႏြမ်ားသားသမီးမ်ားဆိုိင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာမွာအိုးစည္႐ုပ္ေလးကိုတနဂၤၤေႏြေန႔မနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိိနစ္အတြင္းအိုးစည္ေလးကိုတီးၿပီးေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုက္ပါတနလၤၤာသားသမီးမ်ားဆိုိင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာမွာကလပ္ေပၚေခါင္းေလာင္းတင္ၿပီးတန

လၤာေန႔နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္အတြင္းေခါင္းေလာင္းကိုတီးၿပီးေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုက္ပါအဂၤါသားသမီးမ်ားဆိုင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာမွာဆင္႐ုပ္ေလးကိုအဂၤါေန႔နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိိနစ္အတြင္းေရေမႊးဖ်န္းပက္ကာေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုက္ပါဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားဆိုင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာ

မွာဟသၤာ႐ုပ္ေလးကိုဗုဒၶဟူးေန႔နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိိနစ္အတြင္းေရေမႊးဖ်န္းၿပီးေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုက္ပါျကာသပေတးသားသမီးမ်ားဆိုင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာမွာပစ္တိုင္းေထာင္႐ုပ္ေလးကိုၾကာသပေတးေန႔နံံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္အတြင္းေရေမႊးဖ်န္းပက္ၿပီးေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုက္ပါေ

သာၾကာသားသမီးမ်ားဆိုင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာမွာသၾကားတစ္ပန္းကန္ကိုေသာၾကာေန႔နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္အတြင္းေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုက္ပါစေနသားသမီးမ်ားဆိုင္ရဲအျမင့္တစ္ေနရာမွာတံံခြန္(၇)လက္ကိုိစေနေန႔နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္အတြင္းေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုိက္ပါဘဂဝါဣ

စၧေႏၲသိဒၶိယာဣစၧိတံမဟာလာဘံေဒတုုေမဇယမဂၤလံဂါထာေတာ္ကိုမၾကာခဏရြတ္ဆိုပူေဇာ္ပါမိမိ၏မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္ေဖာက္သည္မ်ားကိုလည္းေမတၱာပို႔ပါ(၇)ရက္သားသမီးအားလုံးေရာင္ပန္းဝယ္ပန္းေကာင္းၿပီးစီးပြားေရးမ်ားေအာင္ျမင္ၾကပါေစမိ္တ္ေဆြမ်ားအားလုံးအဆင္ေျပပါေစသင္ဆရာျမင္ဆရာႀကားဆရာမ်ားအားအစဥ္ရွိခိုးဦးခိုက္လ်က္ေဗဒင္ႏွင့္ယျတာအစီရင္ပညာရွင္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here