လမ္းေျမသူမ်ားေျမကိုတစ္လက္မစာေလာက္ေတာင္ခ်ဲ့ၿပီးမယူမိၾကေစနဲ႕အခုေခတၱေနာက္ပိုင္းလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတြ႕ရလာတက္ၾကပါတယ္တခ်ိဳ႕ေသာလူေတြရဲ႕ေလာဘစိက္ေတြကအေတာမသက္နိုင္ၾကပါဘူးက်ေနာတို႔ဘက္မွာလဲ

ငယ္ငယ္ကထဲေတြခဲ့ရပါတယ္တခ်ိဳ႕လူေတြကလမ္းေတြေပၚကိုမသိမသာကေနသိသိသာသာေလးၿခံစည္းရိုးေတြတိုးလာၾကတယ္လယ္ကသင္းေနာက္ဘက္လမ္းဒါေတြပါသူတို႔ေျမအျဖစ္တေျဖးေျဖးဝါးမ်ိဳလာၾကတယ္ေလာဘစိက္ေၾကာင့္

တစ္ထြာတစ္ေတာင္တစ္လန္ဒါေလာက္ရၾကတယ္ဒါေတြကိုသူတို႔ေတြကအေက်နပ္ႀကီးေက်နပ္ေနၾကတယ္ငယ္ငယ္အေမေျပာျပဖူးတယ္ေျမႀကီးခိုးတဲ့သူဟာေသလြန္သြားၿပီးေနာက္မွာပိတၱာဘဝနဲ႕သူလူဘဝတုန္းကခိုးထားခဲ့တဲ့ေျမႀကီးကိုအၿမဲ

ထမ္းပိုးထားရတယ္တဲ့ဒါနဲ႕တင္မကေသးဘူးသူမွာစားစရာမရွိတဲ့အတြက္ေျမႀကီးကိုသာစားရတယ္အဲ့ဒီဒုကၡႀကီးကိုခံၿပီးေတာ့ကိုကခိုးခဲ့ပင္မဲ့ေကာင္းစားေတာ့က်န္ေနခဲ့တဲ့သူေတြသာေကာင္းစားတယ္က်န္ေနခဲ့တဲ့သူေတြကလဲသိတက္လို႔

ေရစက္ခ်အမွ်ေဝတာေတာင္သင့္ဝဋ္ေႂကြးမကုန္မခ်င္းသင္ဘယ္ေတာ့မွသာဓု ေခၚနိုင္မွာမဟုက္ပါဘူးေျမႀကီးရဲ႕တန္ဖိုးနဲ႕အမွ်သင္ဝဋ္ေႂကြးကိုေပးဆက္ေနရမွာပဲ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ေလာဘတခုကိုေတာ့ဘယ္ေတာ့မွေလာဘ

မတက္မိၾကပါေစနဲ႕လို႔ေျပာပါရေစေမေမေျပာျပတာကိုမွက္မိသေလာက္ေလးမွ်ေဝေပးတာပါငယ္ငယ္ကျဖစ္ရပ္မွန္ဝတၳဳတိုေတြကိုဖက္ဖူးတဲ့သူေတြပိုသိၾကပါလိမ့္မယ္အခုေခတၱေနာက္ပိုင္းလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတြ႕ရလာတက္ၾကပါတယ္

တခ်ိဳ႕ေသာလူေတြရဲ႕ေလာဘစိက္ေတြကအေတာမသက္နိုင္ၾကပါဘူးက်ေနာတို႔ဘက္မွာလဲငယ္ငယ္ကထဲေတြခဲ့ရပါတယ္တခ်ိဳ႕လူေတြကလမ္းေတြေပၚကိုမသိမသာကေနသိသိသာသာေလးၿခံစည္းရိုးေတြတိုးလာၾကတယ္

လယ္ကသင္းေနာက္ဘက္လမ္းဒါေတြပါသူတို႔ေျမအျဖစ္တေျဖးေျဖးဝါးမ်ိဳလာၾကတယ္ေလာဘစိက္ေၾကာင့္တစ္ထြာတစ္ေတာင္တစ္လန္ဒါေလာက္ရၾကတယ္ဒါေတြကိုသူတို႔ေတြကအေက်နပ္ႀကီးေက်နပ္ေနၾကတယ္ငယ္ငယ္အေမ

ေျပာျပဖူးတယ္ ေျမႀကီးခိုးတဲ့သူဟာေသလြန္သြားၿပီးေနာက္မွာပိတၱာဘဝနဲ႕သူလူဘဝတုန္းကခိုးထားခဲ့တဲ့ေျမႀကီးကိုအၿမဲထမ္းပိုးထားရတယ္တဲ့ ဒါနဲ႕တင္မကေသးဘူးသူမွာစားစရာမရွိတဲ့အတြက္ေျမႀကီးကိုသာစားရတယ္အဲ့ဒီဒုကၡႀကီးကိုခံၿပီး

ေတာ့ကိုကခိုးခဲ့ပင္မဲ့ေကာင္းစားေတာ့က်န္ေနခဲ့တဲ့သူေတြသာေကာင္းစားတယ္က်န္ေနခဲ့တဲ့သူေတြကလဲသိတက္လို႔ေရစက္ခ်အမွ်ေဝတာေတာင္သင့္ဝဋ္ေႂကြးမကုန္မခ်င္းသင္ဘယ္ေတာ့မွသာဓုေခၚနိုင္မွာမဟုက္ပါဘူးေျမႀကီးရဲ႕တန္ဖိုးနဲ႕

အမွ်သင္ဝဋ္ေႂကြးကိုေပးဆက္ေနရမွာပဲေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ေလာဘတခုကိုေတာ့ဘယ္ေတာ့မွေလာဘမတက္မိၾကပါေစနဲ႕လို႔ေျပာပါရေစေမေမေျပာျပတာကိုမွက္မိသေလာက္ေလးမွ်ေဝေပးတာပါငယ္ငယ္ကျဖစ္ရပ္မွန္ဝတၳဳတိုေတြကိုဖက္ဖူးတဲ့သူေတြပိုသိၾကပါလိမ့္မယ္