ႏွင္းဆီစိုက္ပ်ိဳးနည္းႏွင္းဆီပန္းကိုအလွပန္းအိုးနဲ႕စိုက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ေျမမွာခ်စိဳက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျမဩဇာကိုတစ္လတခါတစ္လခြဲတခါပုံမွန္ေကြၽးေပးရပါတယ္ေျမဩဇာပုံမွန္ေကြၽးမေပးလို႔အဖူးအပြင့္ေသးသြားတယ္အပင္ထပ္ၿပီးမႀကီးထြားဘူး

အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္ဝယ္တဲ့အခ်ိန္မွာအပြင့္အဖူးႀကီးတယ္အပင္ေတြသန္တယ္ဆိုတာကက်ေနာ္တို႔ဒီမွာ ေကြၽးေပးထားတဲ့ဓါတ္ေျမဩဇာအရွိန္နဲ႕ပါဒီမွာက၃ပတ္တခါ၁လတခါေလာက္အပင္ေတြကိုဓါတ္ေျမဩဇာေကြၽး

ေပးၾကပါတယ္ဓါတ္ေျမဩဇာအေနနဲ႕ကအာမိုနိုက္ထရိုေဖာင်စကာ15:ကိုသုံးပါတယ္ေနာက္တခုကအလွပန္းအိုးနဲ႕စိုက္တဲ့အခါမွာ ႏုန္းဒါမွမဟုတ္ ေျမႀကီးသက္သက္ခ်ည္းပဲထည့္ရင္လည္း ေျမၾကပ္ၿပီးအျမစ္ေကာင္းေကာင္း

အလုပ္မလုပ္နိုင္တဲ့အတြက္အပြင့္အဖူးေသးတတ္ပါတယ္တခါတခါအပင္ေတာင္ေသသြားတတ္ပါတယ္ႏုန္း/ေျမႀကီးကိုဖြဲျပာစပါးခြံ/ေျမပဲခြံတမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ေရာစပ္ၿပီးထည့္ေပရပါတယ္ႏုန္းေျမႀကီ၁ဆဖြျဲပာ၂ဆ၁ဆ၂ဆ၁ဆ၃ဆ၁ဆ၄ဆ

အဆင္ေျပသလိုေရာစပ္ၿပီးအသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္ေနာက္တခုက- ေလာင္းရိပ္အပင္ေတြက ေလာင္းရိပ္/အရိပ္ေအာက္မႀကိဳက္ပါဘူး။ေနေရာင္ရမွအစာခ်က္နိုင္တာပါေလာင္းရိပ္/အရိပ္ေအာက္ ေရာက္ေနရင္လည္းအပြင့္အဖူးေသးၿပီး

အပင္မႀကီးထြားတတ္ပါဘူးႏွင္းဆီပင္ကို ေနပူမွာစိုးၿပီးအရိပ္ေအာက္မွာပဲထား ထားတာကို ေတြ႕ဖူးခဲ့ပါတယ္ၿခဳံငုံၿပီး ေျပာမယ္ဆိုရင္အပင္ကိုအလွပန္းအိုးနဲ႕စိုက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျမႀကီးမွာခ်စိဳက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျမဩဇာကိုတစ္လတခါတစ္လခြဲ

တခါေလာက္ ပုံမွန္ေကြၽးေပးရပါတယ္အပင္ကိုအလွပန္းအိုးနဲ႕ထည့္စိုက္မယ္ဆိုရင္ႏုန္း/ေျမႀကီးနဲ႕ဖြဲျပာ/စပါးခြံ/ေျမပဲခြံတမ်ိဳးမ်ိဴးတို႔ကိုေရာစပ္ၿပီးထည့္ေပးရပါတယ္အပင္ကို ေလာင္းရိပ္အရိပ္ေအာက္မွာမထားပဲနေရာင္ရတဲ့ေနရာမွာသာထားေပးရပါတယ္