ေတာင္သူေတြအတြက္လြယ္ကူသည့္ ေကာက္ရိုးေျမေဆြး ျပဳလုပ္သုံးစြဲျခင္းယခုပို႔စ္သည္ ေကာက္ရိုးမ်ားေပါမ်ားသည့္ ေဒသရွိစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ရည္႐ြယ္၍မွ်ေဝေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္အကယ္၍ေကာက္ရိုးရရွိရန္

အဆင္မေျပပါက ေဗဒါ႐ြက္၊ငွက္ေပ်ာ႐ြက္စသည္တို႔ကိုအသုံးျပဳနိုင္ပါသည္ေကာက္ရိုးေျမေဆြး ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ေျမေဆြးပုံအ႐ြယ္အစားအေနျဖင့္ အလ်ား၆ေပ၊အနံ၄ ေပအျမင့္၃ ေပရွိရပါမည္ ေကာက္ရိုးေျမေဆြး ျပဳလုပ္မည့္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေနရာအတြက္ ေရမဝပ္နိုင္သည့္ေနရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ရပါမည္ပထမဆုံးေကာက္ရိုးအလႊာအျဖစ္၆လက္မအျမင့္ရသည္အထိ ေကာက္ရိုးကိုညီညီညာညာ ျဖန့္က်က္လိုက္ရပါမည္။ ေကာက္ရိုးမ်ား ေျခာက္ေသြ႕လြန္းေနပါက ေရဖ်န္းေပးၿပီး

ခပ္သိပ္သိပ္ျဖစ္ေစရန္ဖိသိပ္ေပးရပါမည္ထိုေကာက္ရိုးေပၚသို႔အီးအမ္ေဖ်ာ္ရည္ အနည္းငယ္ပက္ဖ်န္းေပးရပါမည္အီးအမ္ေဖ်ာ္ရည္လုပ္နည္းကို ေအာက္ဆုံးမွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ထိုသို႔ပုံစံအတိုင္း၆လႊာအျမင့္အားျဖင့္

၃ေပရသည္အထိထပ္ဆင့္ ျဖည့္သြားေပးရမည္ျဖစ္သည္၆လႊာစလုံးအတြက္ ေကာက္ရိုးခ်ည္းသက္သက္ အသုံးမျပဳလိုပါက ေဗဒါ႐ြက္ေျခာက္မ်ားသို႔မဟုတ္အျခားသစ္႐ြက္ေျခာက္မ်ားကိုလည္းအသုံးျပဳနိုင္သည္သတိထားရန္မွာအလႊာတစ္ခု

ၿပီးတိုင္းအီးအမ္ေဖ်ာ္ရည္ကိုႏွံ႕စပ္စြာပက္ဖ်န္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီးအီးအမ္ပမာဏမမ်ားေစရန္သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ေကာက္ရိုးေျမေဆြးပုံကိုပလတ္စတစ္ျဖင့္ဖုံးအုပ္ရပါမည္ေျမဩဇာပုံကိုမၾကာခဏစစ္ေပးပါ

အကယ္၍ ေျခာက္ေသြ႕ေနလွ်င္ ေရဖ်န္းေပးပါတစ္လခြဲၾကာလွ်င္ ေျမဩဇာပုံကို ေဘးဘယ္ညာအထက္ေအာက္ေျပာင္းေပးပါ၃လမွ၅လၾကာလွ်င္အသုံးျပဳရန္အသင့္အေနအထားရရွိမည္ျဖစ္သည္၁ဧကတြင္ရရွိေသာေကာက္ရိုးမ်ားကို

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေျမေဆြးျပဳလုပ္မည္ဆိုပါကေျမေဆြး၁တန္ခြဲရရွိမည္ျဖစ္သည္အသုံးျပဳနည္းကေတာ့စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္လယ္ယာေျမျပင္ဆင္ေနစဥ္အတြင္းတစ္ဧကလွ်င္ကီလို၂၀၀၀မွ ၅၀၀၀ တစ္ဧကလွ်င္အိတ္၅၀မွ၁၂၅ထိျဖစ္ပါတယ္