၁။ ေျမေဆြးပုံေအာက္ေျခအျဖစ္သစ္ကိုင္းေျခာက္မ်ားကို ျဖန႔္ခင္းပါသစ္ကိုင္းေျခာက္မ်ား ျဖန႔္ခင္းျခင္းမွာ ေျမေဆြးပုံေအာက္ေျခႏွင့္အတြင္းပိုင္းတြင္ေလဝင္ေလထြက္ရွိေစရန္ ျဖစ္သည္၂။သစ္ကိုင္းေျခာက္မ်ားအေပၚမွသစ္႐ြက္ေျခာက္

မ်ား၊သစ္ကိုင္းအေသးမ်ား ျဖန႔္ခင္းၿပီးသိပ္သည္းေအာင္ ေျခေထာက္ျဖင့္နင္းေျခပါသစ္႐ြက္ေျခာက္မ်ားကို၆လက္မထုအထိ ေရာက္ေအာင္ခင္းနိုင္သည္၃။သစ္႐ြက္ေျခာက္မ်ားေပၚမွ ႏြားေခ်း၊ၾကက္ေခ်းတစ္ခုခုကိုျခင္းေတာင္း

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

(၃)ေတာင္းခန႔္ခပ္ပါးပါးျဖဴးပါ၄။ၿပီးလွ်င္အစိုဓာတ္ေကာင္းစြာရေအာင္ ေရ၆-၈ပုံးခန႔္ ေလာင္းပါ။၅။သစ္႐ြက္စိမ္းမ်ား၊မီးဖိုးေခ်ာင္စြန႔္ပစ္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္အပိုင္းအစမ်ားကို၆လက္မထု အထိ ေရာက္ေအာင္ခင္းပါ

၆။ႏြားေခ်းၾကက္ေခ်းတစ္ခုခုကိုတာျခင္းေတာင္း(၂)ေတာင္းခန႔္ ခပ္ပါးပါးျဖဴးပါ၇။အစိုဓာတ္ေကာင္းစြာရေအာင္ ေရ၆-၁ဝပုံးခန႔္ ေလာင္းပါ။၈။သစ္႐ြက္ေျခာက္မ်ားႏွင့္သစ္႐ြက္စိမ္းမ်ားကိုတလွည့္စီပုံသြားရန္ျဖစ္သည္

၉။ေဆြးေျမ့မႈျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္အလယ္အလႊာတစ္လႊာတြင္ေျမေဆြးပုံ၏အလယ္တည့္တည့္တြင္အသားဓာတ္နိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္ပါဝင္ႏႈန္းျမင့္မားသည့္သားငါးအပိုင္းအစမ်ားငါးအေၾကးခြံမ်ားတိရစ္ဆာန္အေသေကာင္မ်ားထည့္ေပးရမည္

သို႔မဟုတ္က်င္ငယ္ရည္ ေလာင္းထည့္ေပးနိုင္ပါသည္၁၀အေပၚဆုံးအလႊာတြင္ ေျမသားတာျခင္းေတာင္း(၃-၅) ေတာင္းခန႔္ႏွံ႕ေအာင္ျဖဴးေပးရမည္၁၁။ ေျမေဆြးပုံကိုပလပၥတစၥသို႔မဟုတ္မိုးကာစျဖင့္လုံေအာင္အုပ္ပါ

၁၂။ ေျမေဆြးပုံၿပီး(၄)ရက္ခန႔္ၾကာလွ်င္ ထည့္ထားသည့္သစ္႐ြက္စိမ္း၊သစ္႐ြက္ေျခာက္မ်ားေဆြးေျမ့လာၿပီျဖစ္သည္။ထိုအခ်ိန္တြင္ ေျမေဆြးပုံအား အတြင္းအျပင္လွန္ေပးျခင္း၊ၾကက္ေခ်းမ်ားထပ္ထည့္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္

၁၃။ေျမေဆြးလက္တစ္ဆုပ္စာခန႔္လက္ထဲတြင္ထည့္ၿပီးလက္သီးဆုပ္ၾကည့္ပါကေရတစ္စက္ခန႔္သာထြက္လာလွ်င္လုံေလာက္ေသာအစိုဓာတ္ရွိသည္ဟုယူဆနိင္ပါသည္၁၄။ ေျမေဆြးပုံအားတစ္ရက္ျခားလွ်င္တစ္ႀကိမ္အတြင္းအျပင္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ႏွံစပ္ေအာင္လွန္ေပးျခင္းအစိုဓာတ္လိုအပ္ပါကေရေလာင္းေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရပါမည္၁၅။ ေကာက္ရိုးမ်ားကိုဓားႏွင့္စင္းၿပီး မူလထည့္ထားသည့္ သစ္႐ြက္မ်ားႏွင့္ေရာေပးျခင္းျဖင့္ေျမေဆြးပမာဏပိုမ်ားနိုင္သည္