အိမ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕အဝင္အဝမွာၾကည့္မွန္ေတြထားရတာဘာေၾကာင့္မ်ားလဲအိမ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕အဝင္ေပါက္မွာျဖစ္ျဖစ္ျပတင္းေပါက္တံခါးေတြနားမွာျဖစ္ျဖစ္ၾကည့္မွန္တစ္ခ်ပ္ကိုခ်ိတ္ဆြဲထားတာကိုေတြ႕ဖူးၾကမွာပါဒါဟာအိမ္ရဲ႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကိုျပဳျပင္ဖို႔ဆန္းေဗဒ

င္သေဘာအရယၾတာေခ်ျခင္းတစ္မ်ိဳးပါဘာလို႔ခ်ိတ္ဆြဲထားသလဲဆိုတာကေတာ့ေနထိုင္တဲ့အိမ္ကအရမ္းက်ဥ္းၿပီးေခါင္းရင္းအိမ္ဒါမွမဟုတ္ေျခရင္းအိမ္ကအရမ္းျမင့္ေနတယ္ဆိုရင္ဆန္းေဗဒင္ပညာအရထိုအိမ္ကအညံ့အခိုက္ေတြရွိတတ္ပါတယ္မိမိ

ရဲ႕သားသမီးလက္ေအာက္ငယ္သားေတြက်န္းမာေရးစီးပြားေရးညံ့ဖ်င္းတတ္ပါတယ္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အိမ္ကအရမ္းျမင့္ၿပီးေခါင္းမိုးအခြၽန္ကကိုယ္ေနတဲ့အိမ္နဲ႔တည့္တည့္က်ရင္လည္းအိမ္မွာကံညံ့တတ္ပါတယ္ျမန္မာတို႔ရဲ႕ဆန္းေဗဒင္က်မ္းေတြမွာေ

ရာတ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ဖုန္းေ႐ႊပညာမွာပါအခိုင္အမာေဖာ္ျပထားပါတယ္သည္လိုျဖစ္ေနတဲ့အိမ္အမ်ားစုဟာေနအိမ္ရဲ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဒါမွမဟုတ္ေျခရင္းေခါင္းရင္းမွာစက္႐ုံအလုပ္႐ုံနအိမ္ထက္ပိုျမင့္တဲ့တိုက္ေနအိမ္တစ္ခုခုရွိေနပါကသင့္အိမ္ရဲ႕ျပတင္းေပါ

က္မွာအလင္းေကာင္းမြန္စြာျပန္ႏိုင္တဲ့မွန္တစ္ခ်ပ္ကိုတပ္ထားလိုက္မယ္ဆိုရင္အိမ္မွာအဆိုးအညံ့ေတြျပယ္ၿပီးလုပ္ကိုင္သမွ်အႀကံအစည္ေတြေအာင္ျမင္ေစပါတယ္ေဈးဆိုင္စားေသာက္ဆိုင္တည္ထားတဲ့အိမ္ေတြဆိုရင္ဆိုင္ရဲ႕အေရွ႕အရပ္ကိုမူၿပီးေ

တာ့မွန္တစ္ခ်ပ္ကိုခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္ပါတယ္ထိုသို႔ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းျဖင့္ဝင္ေငြႏွစ္စ္ဆတိုးတက္ၿပီးအေရာင္းအဝယ္ေကာင္းမြန္ေစတာေၾကာင့္ယုံၾကည္သူအမ်ားအျပားကအိမ္ရဲ႕အဝင္ေပါက္မွာခ်ိတ္ဆြဲထားရတာျဖစ္ပါတယ္ခ်ိတ္ထားတဲ့မွန္ကိုမကြဲ

ဖို႔သန႔္စင္ေနေစဖို႔နဲ႔အလင္းေကာင္းစြာျပန္ႏိုင္ဖို႔ကိုေတာ့သတိျပဳပါအိမ္ရဲ႕အေရွ႕ဘက္ေျခရင္းအိမ္ေခါင္းရင္းအိမ္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အိမ္ေတြကိုလွည့္ထားဖို႔ကိုဂ႐ုျပဳပါ#ခရစ္တစ္ကုမုျဒာ

အိမ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕အဝင္အဝမွာၾကည့္မွန္ေတြထားရတာဘာေၾကာင့္မ်ားလဲအိမ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕အဝင္ေပါက္မွာျဖစ္ျဖစ္ျပတင္းေပါက္တံခါးေတြနားမွာျဖစ္ျဖစ္ၾကည့္မွန္တစ္ခ်ပ္ကိုခ်ိတ္ဆြဲထားတာကိုေတြ႕ဖူးၾကမွာပါဒါဟာအိမ္ရဲ႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကိုျပဳျပင္ဖို႔ဆန္းေဗဒ

င္သေဘာအရယၾတာေခ်ျခင္းတစ္မ်ိဳးပါဘာလို႔ခ်ိတ္ဆြဲထားသလဲဆိုတာကေတာ့ေနထိုင္တဲ့အိမ္ကအရမ္းက်ဥ္းၿပီးေခါင္းရင္းအိမ္ဒါမွမဟုတ္ေျခရင္းအိမ္ကအရမ္းျမင့္ေနတယ္ဆိုရင္ဆန္းေဗဒင္ပညာအရထိုအိမ္ကအညံ့အခိုက္ေတြရွိတတ္ပါတယ္မိမိ

ရဲ႕သားသမီးလက္ေအာက္ငယ္သားေတြက်န္းမာေရးစီးပြားေရးညံ့ဖ်င္းတတ္ပါတယ္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အိမ္ကအရမ္းျမင့္ၿပီးေခါင္းမိုးအခြၽန္ကကိုယ္ေနတဲ့အိမ္နဲ႔တည့္တည့္က်ရင္လည္းအိမ္မွာကံညံ့တတ္ပါတယ္ျမန္မာတို႔ရဲ႕ဆန္းေဗဒင္က်မ္းေတြမွာေ

ရာတ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ဖုန္းေ႐ႊပညာမွာပါအခိုင္အမာေဖာ္ျပထားပါတယ္သည္လိုျဖစ္ေနတဲ့အိမ္အမ်ားစုဟာေနအိမ္ရဲ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဒါမွမဟုတ္ေျခရင္းေခါင္းရင္းမွာစက္႐ုံအလုပ္႐ုံနအိမ္ထက္ပိုျမင့္တဲ့တိုက္ေနအိမ္တစ္ခုခုရွိေနပါကသင့္အိမ္ရဲ႕ျပတင္းေပါ

က္မွာအလင္းေကာင္းမြန္စြာျပန္ႏိုင္တဲ့မွန္တစ္ခ်ပ္ကိုတပ္ထားလိုက္မယ္ဆိုရင္အိမ္မွာအဆိုးအညံ့ေတြျပယ္ၿပီးလုပ္ကိုင္သမွ်အႀကံအစည္ေတြေအာင္ျမင္ေစပါတယ္ေဈးဆိုင္စားေသာက္ဆိုင္တည္ထားတဲ့အိမ္ေတြဆိုရင္ဆိုင္ရဲ႕အေရွ႕အရပ္ကိုမူၿပီးေ

တာ့မွန္တစ္ခ်ပ္ကိုခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္ပါတယ္ထိုသို႔ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းျဖင့္ဝင္ေငြႏွစ္စ္ဆတိုးတက္ၿပီးအေရာင္းအဝယ္ေကာင္းမြန္ေစတာေၾကာင့္ယုံၾကည္သူအမ်ားအျပားကအိမ္ရဲ႕အဝင္ေပါက္မွာခ်ိတ္ဆြဲထားရတာျဖစ္ပါတယ္ခ်ိတ္ထားတဲ့မွန္ကိုမကြဲ

ဖို႔သန႔္စင္ေနေစဖို႔နဲ႔အလင္းေကာင္းစြာျပန္ႏိုင္ဖို႔ကိုေတာ့သတိျပဳပါအိမ္ရဲ႕အေရွ႕ဘက္ေျခရင္းအိမ္ေခါင္းရင္းအိမ္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အိမ္ေတြကိုလွည့္ထားဖို႔ကိုဂ႐ုျပဳပါ#ခရစ္တစ္ကုမုျဒာ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here