အိမ္မက္အေၾကာင္းခဏခဏေမးလာသူေတြအတြက္မိမိအိမ္မက္ကိုဘယ္သူ႔မွေမးစရာမလိုပဲအလြယ္ဖတ္ၾကည့္ယံုနဲ႔သိလြယ္ေအာင္အက်ဉ္းေရးသားေပးပါမယ္အိပ္မက္ကိုလူတိုင္းမက္တတ္ပါတယ္သို႔ေသာ္မိမိတို႔အိပ္မက္၏ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးကိုႀကိဳတင္၍သတိမထားသည့္အတြက္အက်ိဳးခံစားသင့္ေသာအရာမ်ားလြဲေခ်ာ္သြားသည္လည္းရိွေပသည္မေကာင္းက်ိဳး

ကိုမခံစားရမီျကိဳတင္၍နိမိတ္အေနအထားအားျဖင့္အိပ္မက္ျမင္မက္သည္ျဖစ္လ်က္မိမိတို႔၏အိပ္မက္ကိုသတိမမူ၍ျဖစ္ေစအဓိပၸာယ္ကိုနားမလည္၍ျဖစ္ေစအမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ေနသည့္အတြက္ဒုကၡမေတြ႕သင့္လဲႏွင့္ေတြ႕ရတတ္သည္ဓာတ္ေလးပါးေခ်ာက္ခ်ား၍ျမင္မက္ျခင္းသည္လည္းရိွတတ္၏ထိုအိပ္မက္ကိုအမွန္မယူႏိုင္ပါအကယ္၍ပုဗၺနိမိတ္အျဖစ္ျဖင့္ျမင္မက္သည္ဟု

ယူဆမိလ်ွင္မိမိျမင္မက္ေသာအိပ္မက္၏ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ကိုေဝဖန္တတ္သူကိုရွာ၍ထိုသူအားေျပာျပရမည္သို႔မဟုတ္အိပ္မက္ဆိုင္ရာက်မ္းစာအုပ္တို႔ကိုဖတ္၍ေဝဖန္ခ်က္ခ်ၿပီးလ်ွင္ေကာင္းက်ိဳးေပးမည့္အိပ္မက္ျဖစ္ကေပးရန္အခ်ိန္ကာလကိုေစာင့္ဆိုင္းလ်က္အထူးသတိႏွင့္ေနရမည္ဆိုးက်ိဳးေပးမည့္အိပ္မက္ျဖစ္ကထိုေပးလတၲံ့ေသာအက်ိဳးကိုမေပးရန္အေဟာသိ

ကံျဖစ္သြားေအာင္ရတနာသံုးပါးဆရာသမားဘိုးဘြားမိဘတို႔ကိုကိုးကြယ္ဆည္းကပ္၍ယၾတာမ်ားဆင္ရေပမည္ဤသို႔ၫႊန္ျပအပ္သည့္အတိုင္းအိပ္မက္ျမင္မက္တိုင္းဂရုျပဳရန္သတိရိွၾကေစလိုသည္ဤသို႔က်မ္းအေစာင္ေစာင္တို႔အဆိုမတူညီၾကသို႔ေသာ္လည္းအိပ္မက္မေကာင္းထင္ျမင္လ်က္မက္သည့္အခ်ိန္အခါေန႔၌မက္ေသာအိပ္မက္ျဖစ္ေစယၾတာေကာင္းကမင္းေ

လာင္းေပ်ာက္ဆိုသကဲ့သို႔ေဆးရွစ္ပါးျဖင့္ေခါင္းေဆးျခင္းကိုလည္းေကာင္းဘုရားပုထိုးရိွခိုးျခင္းနံ႔သာပန္းတို႔ျဖင့္သက္ေစ့ပူေဇာ္ျခင္းျတိရန္းစတုန္ရန္းနံ႔သင့္သစ္သားတို႔ကိုေအာက္ခံျပဳ၍ေခါင္းေဆးျခင္းကိုလည္းေကာင္းဤသို႔စေသာေလာကဓမၼယၾတာကိုျပဳျခင္းေၾကာင့္လြန္သည္မရိွကင္းေပ်ာက္ကုန္၏အိပ္မက္အတိတ္နိမိတ္တေဘာင္စနည္းျဂိဳလ္စာသက္ေရာက္အစရိွ

သည္တို႔ကိုမယံုၾကည္တတ္လ်ွင္မိစၧာဒိ႒ိျဖစ္တတ္၏ထို႔ေၾကာင့္ငါ့အားအကုသိုလ္ကံအက်ိဳးေပးလို၍မေကာင္းေသာအိပ္မက္စသည္တို႔ျမင္လာကုန္သည္ကုသိုလ္ကံအက်ိဳးေပးလို၍ေကာင္းေသာအိပ္မက္စသည္တို႔ျမင္လာကုန္သည္ဤသို႔ပုဗၺနိမိတ္အျဖစ္ျဖင့္ကံကိုအရင္းထား၍ယံုၾကည္ရမည္ဟုပညာရိွတို႔မိန္႔ေတာ္မူၾက၏ထို႔ေၾကာင့္အိပ္မက္မ်ားအားကံကိုအရင္းထား၍ယံုၾကည္ၾကပါေလခရစ္တစ္ေပးပါတယ္

အိမ္မက္အေၾကာင္းခဏခဏေမးလာသူေတြအတြက္မိမိအိမ္မက္ကိုဘယ္သူ႔မွေမးစရာမလိုပဲအလြယ္ဖတ္ၾကည့္ယံုနဲ႔သိလြယ္ေအာင္အက်ဉ္းေရးသားေပးပါမယ္အိပ္မက္ကိုလူတိုင္းမက္တတ္ပါတယ္သို႔ေသာ္မိမိတို႔အိပ္မက္၏ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးကိုႀကိဳတင္၍သတိမထားသည့္အတြက္အက်ိဳးခံစားသင့္ေသာအရာမ်ားလြဲေခ်ာ္သြားသည္လည္းရိွေပသည္မေကာင္းက်ိဳး

ကိုမခံစားရမီျကိဳတင္၍နိမိတ္အေနအထားအားျဖင့္အိပ္မက္ျမင္မက္သည္ျဖစ္လ်က္မိမိတို႔၏အိပ္မက္ကိုသတိမမူ၍ျဖစ္ေစအဓိပၸာယ္ကိုနားမလည္၍ျဖစ္ေစအမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ေနသည့္အတြက္ဒုကၡမေတြ႕သင့္လဲႏွင့္ေတြ႕ရတတ္သည္ဓာတ္ေလးပါးေခ်ာက္ခ်ား၍ျမင္မက္ျခင္းသည္လည္းရိွတတ္၏ထိုအိပ္မက္ကိုအမွန္မယူႏိုင္ပါအကယ္၍ပုဗၺနိမိတ္အျဖစ္ျဖင့္ျမင္မက္သည္ဟု

ယူဆမိလ်ွင္မိမိျမင္မက္ေသာအိပ္မက္၏ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ကိုေဝဖန္တတ္သူကိုရွာ၍ထိုသူအားေျပာျပရမည္သို႔မဟုတ္အိပ္မက္ဆိုင္ရာက်မ္းစာအုပ္တို႔ကိုဖတ္၍ေဝဖန္ခ်က္ခ်ၿပီးလ်ွင္ေကာင္းက်ိဳးေပးမည့္အိပ္မက္ျဖစ္ကေပးရန္အခ်ိန္ကာလကိုေစာင့္ဆိုင္းလ်က္အထူးသတိႏွင့္ေနရမည္ဆိုးက်ိဳးေပးမည့္အိပ္မက္ျဖစ္ကထိုေပးလတၲံ့ေသာအက်ိဳးကိုမေပးရန္အေဟာသိ

ကံျဖစ္သြားေအာင္ရတနာသံုးပါးဆရာသမားဘိုးဘြားမိဘတို႔ကိုကိုးကြယ္ဆည္းကပ္၍ယၾတာမ်ားဆင္ရေပမည္ဤသို႔ၫႊန္ျပအပ္သည့္အတိုင္းအိပ္မက္ျမင္မက္တိုင္းဂရုျပဳရန္သတိရိွၾကေစလိုသည္ဤသို႔က်မ္းအေစာင္ေစာင္တို႔အဆိုမတူညီၾကသို႔ေသာ္လည္းအိပ္မက္မေကာင္းထင္ျမင္လ်က္မက္သည့္အခ်ိန္အခါေန႔၌မက္ေသာအိပ္မက္ျဖစ္ေစယၾတာေကာင္းကမင္းေ

လာင္းေပ်ာက္ဆိုသကဲ့သို႔ေဆးရွစ္ပါးျဖင့္ေခါင္းေဆးျခင္းကိုလည္းေကာင္းဘုရားပုထိုးရိွခိုးျခင္းနံ႔သာပန္းတို႔ျဖင့္သက္ေစ့ပူေဇာ္ျခင္းျတိရန္းစတုန္ရန္းနံ႔သင့္သစ္သားတို႔ကိုေအာက္ခံျပဳ၍ေခါင္းေဆးျခင္းကိုလည္းေကာင္းဤသို႔စေသာေလာကဓမၼယၾတာကိုျပဳျခင္းေၾကာင့္လြန္သည္မရိွကင္းေပ်ာက္ကုန္၏အိပ္မက္အတိတ္နိမိတ္တေဘာင္စနည္းျဂိဳလ္စာသက္ေရာက္အစရိွ

သည္တို႔ကိုမယံုၾကည္တတ္လ်ွင္မိစၧာဒိ႒ိျဖစ္တတ္၏ထို႔ေၾကာင့္ငါ့အားအကုသိုလ္ကံအက်ိဳးေပးလို၍မေကာင္းေသာအိပ္မက္စသည္တို႔ျမင္လာကုန္သည္ကုသိုလ္ကံအက်ိဳးေပးလို၍ေကာင္းေသာအိပ္မက္စသည္တို႔ျမင္လာကုန္သည္ဤသို႔ပုဗၺနိမိတ္အျဖစ္ျဖင့္ကံကိုအရင္းထား၍ယံုၾကည္ရမည္ဟုပညာရိွတို႔မိန္႔ေတာ္မူၾက၏ထို႔ေၾကာင့္အိပ္မက္မ်ားအားကံကိုအရင္းထား၍ယံုၾကည္ၾကပါေလခရစ္တစ္ေပးပါတယ္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here