ေျမဝယ္သူတိုင္းသိထားသင့္တဲ့GPႏွင့္SP ျခားနားျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာGPGeneral Powerအေထြေထြကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီးလူတစ္ဦးမွအျခားလူတစ္ဦးကိုမိမိ၏ပိုင္းေရးဆိုင္ခြင့္အားလုံးကို

စီမံခန့္ခြဲနိုင္ၿပီးမိမိ၏ကိုယ္စားအလုံးစုံေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္ရည္႐ြယ္၍G.P ေခၚ အေထြေထြကိုယ္စားလွယ္လြဲစာကို ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္S.PSpecial Powerအထူးကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာဟုအဓိပ္ပါယ်ရပြီးလူတစ္ဦးမွ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

မိမိပိုင္းေရးဆိုင္ခြင့္အားလုံးထဲမွတစ္စုံတစ္ခုကိုသီးသန့္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္ရည္႐ြယ္၍S.P ေခၚအထူးကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာကို ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္အထူးသျဖင့္အိမ္၊ၿခံ၊ ေျမအေရာင္းအဝယ္လုပ္ရာတြင္အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္သူမွ

တဆင့္ဝယ္ယူသို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ဝယ္ယူသူအမည္ေပါက္ရရွိေရးအတြက္သက္ဆိုင္ရာ ႐ုံးဌာနအသီးသီးတြင္ လိုက္လံ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္ Special Powerကိုသာ ေပးေလ့ရွိပါသည္ S.P ေပးသည္ဆိုရာ၌ ေျမအမည္ေပါက္သူ

ကိုယ္တိုင္ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္တစ္ခု၏S.Pရထားသူမွအျခားသူတစ္ဦးသို႔ယင္းေျမကြက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးထပ္ဆင့္SPပေးလို႔မပါS.Pသို႔G.P ေပးသူကြယ္လြန္သြားပါကယင္းS.P(သို႔)G.Pမွာပ်က္ပ်ယ္

သြားမည္ျဖစ္ပါသည္S.P ေပးလို႔ရေသာ ေျမမ်ားမွာဂရံေျမ၊ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ( ေျမပိုင္ေျမ)၊လန-၃၉ ႏွင့္၃(ခ)တို႔ျဖစ္ၿပီးစလစ္ေျမ၊ ပါမစ္ေျမ၊က်ဴးေက်ာ္ေျမတို႔မွS.P ေပးလို႔မရပါလယ္ေျမ ႏွင့္ ဥယ်ဥ္ၿခံေျမတို႔တြင္အမည္ေပါက္ပုံစံ(၇)က်ၿပီးပါကS.P ေပးလို႔

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ရပါသည္S.P(သို႔)G.P ေပးရာတြင္သက္ဆိုင္ရာေၾကးတိုင္းႏွင့္ေျမစာရင္း႐ုံးတြင္မွတ္ပုံတင္အရာရွိေရွ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ေပးမွတရားဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္G.P/S.Pတြင္ေပးသူလက္ခံသူသက္ေသ(၂)ဦး၏အမည္၊အဖအမည္၊မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ ႏွင့္တကြ ေပးအပ္မည့္ပစၥည္းကို ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပ၍လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ပါသည္