ဘိလပ္ေျမႏွင့္သံေခ်ာင္းတြက္နည္းဘိလပ္ေျမအုတ္သဲေက်ာက္ဘယ္ေလာက္ကုန္မလဲေမးတတ္လို႔အၾကမ္းတြက္လို႔ရေအာင္ပါျမန္မာျပည္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွာက်င္းနဲ႕ေျပာၾကပါတယ္ကုဗက်င္းနဲစကြဲယားက်င္းဆိုၿပီးရွိပါတယ္

ကုဗက်င္းကုဗက်င္းကအလ်ားအနံအျမင့္၃ခု ျမႇောက္တာပါ၃ခုျမႇောက္လို႔ ၁၀၀ရရင္၁က်င္းပါ၅၀ဆိုက်င္းဝက္၊၂၅ဆိုက်င္းတစ္မတ္စသျဖင့္ပါကုဗက်င္းကို၉လက္မနဲ႕အထက္အုတ္စီျခင္းတို႔ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္းတို႔ေျမႀကီးတူး

ျခင္းတို႔မွာအမ်ားဆုံးသုံးပါတယ္။ရွိသမွ် အလ်ားအနံအျမင့္ေတြ လိုက္ျမႇောက္ ေပါင္းလိုက္ရင္ကုဗက်င္းထြက္လာပါၿပီေျမႀကီး၁က်င္းဆို၁၀ေပပတ္လည္၁ ေပအနက္ရွိရပါမယ္1:3:6အခ်ိဳးကြန္ကရစ္ဘိလပ္ေျမ၁၃အိတ္ခန့္သဲက်င္း

ဝက္ ေက်ာက္၁က်င္း1:2:4အခ်ိဳးကြန္ကရစ္ ဘိလပ္ေျမ၁၈အိတ္ေက်ာ္ခန့္သဲက်င္းဝက္ ေက်ာက္၁ က်င္း1:1-1/2အခ်ိဳးကြန္ကရစ္ဘိလပ္ေျမ၂၅အိတ္ခန့္သဲက်င္းဝက္ေက်ာက္၁က်င္းအုတ္ဖိနပ္ေတြမွာအသုံးမ်ားတဲ့၉လက္မအထက္

အုတ္စီျခင္းကုဗတစ္က်င္းဆို ၁၃၅၀လုံး၊ဘိလပ္ေျမကေတာ့သုံးတဲ့အခ်ိဳးမွာမူတည္ပါတယ္အမ်ားသုံးတဲ့1:4အခ်ိဳးဆိုဘိလပ္ေျမ၆အိတ္နီးပါး၊သဲ.၂၈က်င္းတစ္မတ္သာသာေလာက္စကြဲယားက်င္းစကြဲယားက်င္းအလ်ားနဲ႕အနံပဲ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ျမႇောက္ၿပီး၁၀၀ဆို၁က်င္း၄လက္မခြဲအုတ္စီျခင္းေဆးသုတ္ျခင္းတို႔အမိုးမိုးျခင္းတို႔ေႂကြျပားကပ္ျခင္းတို႔မွာသုံးပါတယ္-နံရံေတြမွာအသုံးမ်ားတဲ့၄.၅လက္မအုတ္စီျခင္းမွာအုတ္၅၅၀လုံး1:4အခ်ိဳးဘိလပ္ေျမ2.7 အိတ္သဲ

11က်င္းသံေခ်ာင္း သံေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းဟာ ဆိုက္မွန္ပါကေပ၄၀/၁၂ မီတာရွိရပါတယ္။သို႔ေပမယ့္ ၃၉ေပ ၆ လက္မေလာက္ဆို မွန္တယ္ေျပာရပါမယ္ဘာမားျဖစ္ကေတာ့ အတိအက်ေျပာလို႔ မရပါဘူးတစ္တန္မွာရွိရမယ့္အေခ်ာင္း

ေရက10မီလီ၃မူး(၃/၈)မွာ ေပ၄၀အရွည္၁၃၅ ေခ်ာင္း၁၂မီလီ၅မူး 1/2မွာ၈၈ ေခ်ာင္း၁၆မီလီ၆မူး5/8မွာ၅၃ ေခ်ာင္း၂၀မီလီ၃မတ္(3/4) မွာ ၃၃ ေခ်ာင္း၂၅မီလီက်ပ္လုံးမွာ(1)မွာ၂၁ ေခ်ာင္းရွိပါတယ္

ဘိလပ္ေျမဘိလပ္ေျမ၁အိတ္ဟာ၅၀ကီလိုေလးၿပီးအိတ္၂၀ဟာ၁တန္ပါသံေခ်ာင္းေတြဆက္ဖို႔လိုရင္တိုင္ေတြမွာအနည္းဆုံးအဆ ၄၀ ထပ္မိေနေစရပါမယ္ထုပ္ေတြယက္မေတြမွာေတာ့အဆ ၆၂ ေလာက္ထိသုံးတတ္ပါတယ္ခိုခ်င္ရင္ေတာ့

၅၀ဆေလာက္ဆိုရေလာက္ပါတယ္အခုေနာက္ပိုင္းမီတာနဲ႕သုံးလာပါတယ္ဆက္သြယ္ခ်က္က၁မီတာ1Mမွာ၃ေပ၃လက္မ၃မူးရွိပါတယ္လက္သမားနဲ႕ယွဥ္ေျပာလို႔ရတဲ့အေခၚပါ1Mမီတာ3.281ေပ1လက္မ25.4 mm မီလီမီတာ

1(1mX1m)မီတာစကြဲယား=10.78 ေပစကြဲယားကြန္ကရစ္1(1mX 1mX1m)မီတာက်ဳ35.32ကုဗေပCuftLand construction ေမတၱာျဖင့္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္