အပိုဝင္ေငြရရွိေစမယ့္ ႂကြက္နား႐ြက္မွိုအိမ္တြင္းတစ္ပိုင္တစ္နိုင္စိုက္ပ်ိဳးနည္းႂကြက္နား႐ြက္မွိုစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေရွးဦးစြာမွိုစိုက္ခန္း ျပင္ဆင္ရပါမည္မိမိစိုက္ပ်ိဳးလိုသည့္ မွိုစိုက္ထုပ္အေရအတြက္ကိုလိုက္၍အခန္းကိုျပင္ဆင္ရပါမည္ ႂကြ

က္နား႐ြက္မွိုစိုက္ထုပ္မ်ားကို ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈမရွိပဲ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္၍ ေနတိုက္ရိုက္မပူေသာအစိုဓါတ္ေကာင္းမြန္သည့္ ေနရာမ်ား၊ ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ားတြင္အလြယ္တကူစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္သီးသန႔္မွိုစိုက္ခန္းမျပင္ဆင္

နိုင္သူမ်ားအတြက္မိမိအိမ္ရွိ ေရခ်ိဳးခန္းအခန္းလြတ္မ်ားအသုံးျပဳနိုင္ပါသည္သို႔ရာတြင္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းၿပီးတိုက္ရိုက္ ေနေရာင္ျခည္မက်ေသာအခန္းျဖစ္ရမည္အသစ္ေဆာက္မည့္သူမ်ားအတြက္သကၠယ္သို႔မဟုတ္ဓနိမိုးၿပီး

ထရံကာအေဆာက္အဦးသည္အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္အခန္းၾကမ္းျပင္ကိုသဲခင္းေပးရမည္ေရေလာင္းေသာအခါဗြက္မထေစရန္ႏွင့္အစိုဓာတ္ထိန္းရန္ျဖစ္သည္အထုပ္မ်ားထားရွိစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ရန္စင္သို႔မဟုတ္တန္းမ်ားထည့္သြင္းထားရမည္။

စိုက္ခန္းကိုအပူခ်ိန္၂၅ဒီဂရီမွ၃၂ဒီဂရီ ႏွင့္စိုထိုင္းဆ၈၀-၉၅ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိရန္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္သာမိုမီတာတပ္ဆင္ထားၿပီးခ်ိန္ညွိနိုင္သည္စိုက္ခန္းၾကမ္းျပင္သဲခင္းအား ေရဝေအာင္ေလာင္းထားရမည္ႂကြက္နား႐ြက္မွိုစိုက္

ထုပ္စိုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုပါကလိုအပ္ေသာအပူခ်ိန္မွာ(၂၅-၃၂)စင္တီဂရိတ္ ျဖစ္ၿပီးစိုထိုင္းဆမွာ (၈၀-၉၅)%ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ မွိုထုပ္ေဘးပတ္လည္တြင္၁-၂လက္မအ႐ြယ္ဓါးရာ(၈)ခ်က္ႏွင့္အထုပ္ေအာက္ဘက္တြင္(၂)ခ်က္စုစုေပါင္း

ဓါးရာ(၁၀)ခ်က္ေပး၍ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္အစိုဓါတ္ရရွိသည့္တို႔တြင္တန္းထိုးခ်ိတ္ဆြဲကာအလြယ္တကူစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။စိုက္ခန္းျပင္ဆင္ၿပီးပါကႂကြက္နား႐ြက္မွိုမ်ိဳးထည့္သြင္းရင့္က်က္ထားေသာ ႂကြက္နား႐ြက္မွိုအဆင္သင့္စိုက္ထုပ္မ်ားကို

ဝယ္ယူရမည္ဝယ္ယူရရွိလာေသာမွိုစိုက္ထုပ္မ်ားအခန္းႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြတည္ၿငိမ္လာေအာင္အခန္းတြင္းထား၍၂ရက္ခန႔္အနားေပးရမည္ထို႔ေနာက္အထုပ္ထိပ္ဝကိုႀကိဳးျဖင့္တင္းတင္းစည္းေပးရမည္ၿပီးလွ်င္အထုပ္ေလးဖက္

ေလးတန္မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္အထုပ္ဖင္ေျခတို႔ကိုဓားခြဲေပးရမည္မ်က္ႏွာျပင္ တစ္ဖက္တြင္ဓားခ်က္၂ခ်က္ႏႈန္းျဖင့္ ေလးဖက္အတြက္၈ခ်က္ႏွင့္ဖင္ေျခအတြက္၂ခ်က္စုစုေပါင္းတစ္ထုပ္အတြက္ဓားခ်က္၁၀ခ်က္ရွိရမည္ဓားခ်က္အ႐ြယ္မွာ

၁လက္မခြဲမွ၂လက္မရွိရမည္ဓားခြဲရာတြင္မွိုစိုက္ထုပ္၏အေပၚယံပလပ္စတစ္သားၿပဲ႐ုံသာခြဲရမည္စိုက္ထုပ္အတြင္းမွိုမွ်င္မ်ားရွိေနေသာအတုံးထဲဓားမနစ္ေစရန္သတိျပဳရမည္ ေလးဖက္ ေလးတန္မ်က္ႏွာျပင္အားဓားခြဲရာတြင္

ဓားခ်က္တစ္ခ်က္ႏွင့္တစ္ခ်က္ ေတ့ဆက္ပုံစံျဖင့္ခပ္ေစာင္းေစာင္းခြဲေပးရမည္ထို႔ေနာက္စိုက္ထုပ္မ်ားကိုႀကိဳးျဖင့္တြဲသီ၍စိုက္ခန္းအတြင္းစင္သို႔မဟုတ္တန္းမ်ားတြင္တြဲေလာင္းခ်ိတ္ဆြဲရမည္အထက္ပါအဆင့္မ်ားၿပီးဆုံးပါက

တစ္ေန႕လွ်င္ ေရ၁-၂ႀကိမ္ေလာင္းေပးရမည္ ေရပိုက္အသုံးျပဳ၍ ေလာင္းနိုင္ေသာ္လည္း ေရမႈန္ ေရမႊားအျဖစ္ေလာင္းေပးနိုင္ပါကပိုေကာင္းသည္။ ေရစေလာင္းသည့္အခ်ိန္မွ၁ပတ္အတြင္းမွိုစတင္ထြက္ရွိနိုင္ၿပီး၂ပတ္မွ၃ပတ္အတြင္းဆြတ္ခူးနိုင္သည္။

မွိုထုပ္စဖြင့္ၿပီး၄-၆ရက္တြင္မွိုပြင့္ငယ္ကေလးမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီးဆက္လက္ႀကီးထြား၍ မွိုပြင့္ႏႈတ္ခမ္းသားမ်ားတြန႔္လာေသာအခါဆြတ္ခူးရန္အသင့္ျဖစ္ပါသည္ဆြတ္ခူးရာတြင္လည္း ေအာက္ေျခမွလက္ျဖင့္ညင္သာစြာႏုတ္ယူပါ

ခ်ိဳးဖဲ့ျဖတ္ေတာက္၍မယူရပါမွိုဆြတ္ခူးၿပီးတိုင္း ေရ(၂)ရက္ခန႔္ ျဖတ္ထားၿပီး ေရျပန္ေလာင္းျခင္းျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မွိုျပန္ ထြက္လာပါသည္။ ထိုနည္းအတိုင္း ဆြတ္ခူးျခင္း၊ ေရျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးပါက မွိုထုပ္မ်ားကို အနည္းဆုံး

(၂လမွ၂လခြဲ)ၾကာသည္အထိ၃-၅ႀကိမ္ဆြတ္ခူးစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။၆၀က်ပ္သားရွိေသာမွိုစိုက္ထုပ္(၁)ထုပ္မွမွိုအေလးခ်ိန္၂၀-၂၅က်ပ္သားရရွိနိုင္ပါသည္မွိုစိုက္ထုပ္၁ထုပ္မွ ၂ႀကိမ္-၃ႀကိမ္ဆြတ္ခူးနိုင္ၿပီးမွိုစိုက္ထုပ္မူလ

အေလးခ်ိန္၏၃ပုံ၁ပုံမွိုထြက္ရရွိမည္သတိျပဳရန္မွာ ႂကြက္နား႐ြက္မွိုစိုက္ပ်ိဳးရန္မိုးႏွင့္ေဆာင္းမွာသင့္ေတာ္ၿပီး ႏြေရာသီတြင္အပူခ်ိန္ေၾကာင့္အဆင္မေျပနိုင္ပါ ႏြေရာသီတြင္မျဖစ္မေနစိုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုပါကအပူခ်ိန္ကိုအထူးထိန္းခ်ဳပ္ ေပးရပါမည္Via:မ်ိဳးမင္း(တမာေျမ),AGRI DIGIT NEWS